Prace ogłoszone drukiem w książkach i czasopismach recenzowanych

 1. Wdowiak L., Karczyńska K., Pobocha J.: Ocena przydatności muzykoterapii w psychodiagnostyce i wczesnej rehabilitacji chorych na schizofrenię, Psychiatria Pol., 1975,4, 431-434;
 2. Pobocha J: Przydatność niektórych metod grafometrycznych w ocenie progu impregnacji neuroleptycznej /praca doktorska/, Roczniki PAM, Szczecin 1978, 549-564;
 3. Kiczak J., Marlicz K., Pobocha J., Rutkowski R.: Zaburzenia psychiczne w ostrym zapaleniu trzustki. Wiadomości Lekarskie, 1978, 31 (19), 1365-1368;
 4. Kiczak J., Marlicz K., Pobocha J., Rutkowski R., Sebastyański T., Wdowiak M.W: Zaburzenia świadomości w przebiegu ostrego zapalenia trzustki, Wiadomości Lekarskie 1979, 32 (24), 1785-1788;
 5. Pobocha J., Szakowska E.: Wyniki badań psychologiczno-psychiatrycznych załogi statku PŻM w czasie 100-dniowego rejsu dalekomorskiego do Indii, Materiały Sesji Naukowej, STN, PWN Warszawa - Poznań 1980, 109-115;
 6. Legień M., Pobocha J.: Beurteilung der kriminalistischen Bedeutung des Einflusses von Neuroleptika auf die Handschrift Schizophrener, Manheimere Hefte für Schriftvergleichnung, 1981, 7, 2, 57-65;
 7. Legień M., Pobocha J.: Zmiany poalkoholowe w piśmie ręcznym /przegląd piśmiennictwa/, Problemy kryminalistyki, 1981, 27, 151 - 152, 337-349;
 8. Legień M., Pobocha J.: Próba ustalenia stopnia upojenia alkoholowego na podstawie obrazu pisma ręcznego, Arch. Med. Sądowej i Krym., 1980, 3, 245-249;
 9. Horodnicki J.M., Czekalski S., Pobocha J., Wdowiak J., Gołębiowska I., Drechsler M.: Wpływ profilaktycznego podawania węglanu lity na stężenie w surowicy krwi niektórych hormonów przysadkowych i obwodowych u chorych z depresją endogenną, Psychiatr. Pol, 1984, XVIII, 4, 319-325;
 10. Horodnicki J.M., Czekalski S., Jarema M., Kubasiewicz A., Szakowski A., Pobocha J., Wdowiak J.: Porównanie wpływu chlorprotiksenu i haloperidolu na funkcje podwzgórza u pacjentów ze schizofrenią paranoidalną, Psych. Pol., 1985, 19, 3, 181-187;
 11. Horodnicki J.M., Szakowski A., Pobocha J., Czekalski S., Kasperczyk J., Wdowiak J.: Ocena zależności między terapeutyczną i hormonalną odpowiedzią na tymoleptyki chorych na depresje endogenną. I. Wydzielenia tyreotropiny i hormonów tarczycy, Psychiatria Pol., 1988, 3, 198-204;
 12. Horodnicki J.M., Jarema M., Czekalski S., Szakowski A., Pobocha J.,Warnecka - Przybylska M., Wdowiak J.: Ocena zależności między terapeutyczną i hormonalną odpowiedzią na tymoleptyki chorych z depresją endogenną. II. Wydzielanie gonadotropin i prolaktyny, Psychiatria Pol., 1988, 3, 205-209;
 13. Horodnicki J.M., Pobocha J., Szakowski A., Czekalski S., Wdowiak J., Warnecka - Przbylska M.: Ocena zależności między terapeutyczną i hormonalną odpowiedzią na neuroleptyki u chorych z depresją endogenną. III. Wydzielanie hormonu wzrostu, kortyzolu i insuliny, Psychiatria Pol., 1988, 3, 210-215;
 14. Horodnicki J.M., Szakowski A., Czekalski S., Pobocha J., Kobiernicka Z., Kruszyński S.: Ocena zależności między terapeutyczną i hormonalną odpowiedzią na neuroleptyki u chorych na schizofrenię paranoidalną. I. Wydzielanie tyreotropiny i hormonów tarczycy, Psychiatria Pol., 1988, 4, 279-284;
 15. Horodnicki J.M., Pobocha J., Szakowski A., Czekalski S., Wdowiak J., Warnecka - Przybylska M.: Ocena zależności miedzy terapeutyczną i hormonalną odpowiedzią na tymoleptyki u chorych z depresją endogenną. III. Wydzielanie hormonu wzrostu, kortyzolu i insuliny, Psychiatria Pol., 1988, 3, 210-215 ;
 16. Horodnicki J.M., Jarema M., Warnecka - Przybylska M., Pobocha J., Szakowski A., Drechsler M.: Ocena zależności miedzy terapeutyczną i hormonalną odpowiedzią na neuroleptyki chorych na schizofrenię paranoidalną. II. Wydzielenie prolaktyny i gonadotropin, Psychiatria Pol., 1988, 4, 285-289;
 17. Horodnicki J.M., Pobocha J., Czekalski S., Wdowiak J., Szakowski A.: Ocena zależności między terapeutyczną i hormonalną odpowiedzią na neuroleptyki chorych na schizofrenię paranoidalną. III. Wydzielanie hormonu wzrostu adrenokortykopotropowego i kortyzolu oraz insuliny, Psychiatria Pol., 1988, 4, 290-295;
 18. Pobocha J.: Kryteria ograniczenia poczytalności osób uzależnionych W: Pużyński S., Habrat B.: /red./: Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień, t. I, PWN, Warszawa 1989, 195-199;
 19. Pobocha J.: Ocena przydatności objawów makrocytozy i schizocytozy w diagnostyce alkoholizmu, W: Pużyński S., Habrat B.: red./: Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień, t. I, PWN Warszawa 1989, 191-194;
 20. Horodnicki J.M., Pobocha J., Czekalski S.: Effect of chloropromazine in the pituitary - adrenal functions evaluated with insulin tolerance test and dexamethasone suppression test in patients with paranoid schizophrenia, Activ. Nerv. Super. 1989, 31, 1, 46-48;
 21. Pobocha J.: Problemy metodologiczne orzecznictwa sądowo - psychiatrycznego osób uzależnionych, W: Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień, t.II, PWN, Warszawa 1989, 614-615;
 22. Pobocha J.: Psychiatria sądowa a kryminalistyka w opiniowaniu osób uzależnionych, W: Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień, t. I, PWN, Warszawa 1989, 650-653;
 23. Horodnicki J.M., Pobocha J.: Wpływ Mirenilu prolongatum /Polfa/ na czynność podwzgórza u chorych z rozpoznaniem schizofrenii, Psychiatria Pol., 1991, 1, 7-12
 24. Pobocha J.: Psychopharmakoterapie im Lichte der Rechtsordnung, W: 6. Dresdner Sympozium zu aktuellen Aspekten der Psychopharmakotherapie, Gustav Fischer Verlag, Jena - Stuttgard 1994, 75-85;
 25. Pobocha J.: Aspekty etyczne psychiatrii sądowej, W: Etyczno - zawodowe problemy biegłego sądowego psychologa i psychiatry w praktyce sądowej, Stanik J.M., Majchrzyk Z. /red. naukowa/, Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego, Sekcja Psychiatrii Sądowej PTP, Katowice 1995, 97-105;
 26. Pobocha J.: Kodeks etyczny biegłego psychiatry - zasady dobrych obyczajów, Psychiatria Polska, 1996, supl.,, 65-70;
 27. Pobocha J.: Przemoc: aspekty metodologiczne opiniowania sądowo-psychiatrycznego. W: Przemoc w rodzinie: diagnoza, orzecznictwo, profilaktyka, Stanik J.M., Majchrzyk Z. (red.), Wydawnictwo Anima, Katowice 1998, 166-172;
 28. Pobocha J.: Jaki kodeks etyczny biegłego psychiatry, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, supl., 1(14), 143-148;
 29. Pobocha J.: Język prawa a język psychiatrii sądowej W: O języku i komunikowaniu się, Materiały konferencyjne Nr 29, Rzepa T. (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998, 105-114,;
 30. Pobocha J.: Depresja udawana, Postępy Neurologii i Psychiatrii, t. 7, supl. 3 (8), 133-138
 31. Kośmicki J., Pełka-Wysiecka J., Pobocha J., Szakowski A., Samochowiec J., Horodnicki J.: Ocena skuteczności fluoksetyny (Prozac) w depresji, Psychiatria Polska, 1998, XXXII,
 32. Pobocha J.: Uraz głowy: algorytmy decyzyjne i alternatywy orzecznicze. Studium przypadku, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, tom IV, Szczecin 1998, 136-143;
 33. Pobocha J.: Oszust genealogiczny, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, supl. 2 (7), 135-139;
 34. Pobocha J.: Status biegłego psychiatry - kontrowersje, Psychiatria Polska, 1998, XXXII, 4, 405-414;
 35. Pobocha J., Ulchurski S.: The influence of the imprisonment and temporary arrest conditions of the number committed suicides in Poland in years 1986-1996. Abstracts of the XI World Congress of Psychiatry, Hamburg August 6-11, 1999, Vol. II, Poster Session-suicide, PO-11-45, s. 271.
 36. Kolasiński B., Pobocha J.: XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-szkoleniowa Sekcji Psychiatrii Sądowej nt.: Zastosowanie psychiatrii sądowej w prawie cywilnym i medycznym. Prawne i etyczne aspekty farmakoterapii, Szczecin, 12-14 listopada 1998 (sprawozdanie), Prokuratura i Prawo 1999, 5, 145-146.
 37. Pobocha J.: Analiza prac z zakresu zaburzeń osobowości, tożsamości osobistej i społecznej w bazie danych Medline i Internetu za lata 1984 - 1998, W poszukiwaniu tożsamości/T. Rzepa red./, Uniwersytet Szczeciński Materiały * Konferencje Nr 44, Szczecin 1999, 157-169;
 38. Pobocha J.: Metodyka opiniowania w sprawach testamentowych, Postępy Psych. i Neurol., 2000, tom 9, supl. 1((9), 51-59;
 39. Kolasiński B.,Pobocha J., Wośko G.: Prawno - karne i cywilno - prawne skutki zakresu informacji objawach ubocznych leku psychotropowego. Studium przypadku, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 192-202;
 40. Pobocha J.: Osobowość mnoga: diagnostyka, orzecznictwo sądowo - psychiatryczne, Postępy Psych. i Neurol., 2000, tom 9, supl. 2 (10), 233-242;
 41. Pobocha J.: Powstawanie błędów w opiniach sądowo - psychiatrycznych i ich wykrywanie, Postępy Psych. i Neurol., 2000, tom 9, supl. 4(12), 49-59;
 42. Pobocha J., Kolasiński B.: Od organizatorów, Postępy Psych. i Neurol., 2000, tom 9, supl. 4 (12), 8;
 43. Kolasiński B., Pobocha J.: Przestępczość zorganizowana, niektóre problemy opiniodawstwa sądowo - psychiatrycznego, Wiadomości Psychiatryczne, 2000, tom 3, 4, 240-255;
 44. Kolasiński B.,Pobocha J.: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej "Potrzeby i możliwości multidyscyplinarnej kontroli opinii sądowo - psychiatrycznych", Szczecin - Pogorzelica 2 - 4 września 1999, Wiadomości Psychiatryczne, 2000,. Tom 3, 4, 285-287;
 45. Pobocha J.: Informed consent in Poland, Second World Congress of Philosophy of Medicine, August 23 - 26, 2000, Kraków, Poland, Abstracts 117, 71;
 46. Kolasiński B., Pobocha J.: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Potrzeby i możliwości multidyscyplinarnej kontroli opinii sądowo - psychiatrycznych", Szczecin - Pogorzelica 2 - 4. września 1999, Psychiatr. Pol. 2000, Tom XXXIV,1, 129-130;
 47. Pobocha J.: Język infromacji medycznej a doktryna zgody poinformowanego pacjenta, Psychologia Komunikowania się (T. Rzepa red.), Uniwersytet Szczeciński Materiały*Konferencje Nr 60, Szczecin 2001, 151-162;
 48. Pobocha J., Ulchurski S.: Influence of the imprisonment and temporary arrest conditions on the number of suicides in Poland in 1986 - 1998,W: Aggresion and violence mental norm and pathology, Lithuanian Forensic Psychiatry Association, Vilnius, 2001, 146-153;
 49. Kolasiński B., Pobocha J.: Agression as center of realization of aims in organized crime, W: Aggresion and violence mental norm and pathology, Lithuanian Forensic Psychiatry Association, Vilnius, 2001, 75-89;
 50. Pobocha J.: Przemoc w mediach - aspekty sądowo - psychiatryczne, Postępy Psych. i Neurol. 2002, 11, supl. 2, 51-57;
 51. Pobocha J.: Prawne aspekty otępienia, W: Choroba otępienna. Teoria i praktyka (J. Leszek red.), Continuo, Wrocław 2003, 513-528;
 52. Pobocha J.: Kriminalität und Gerichtspsychiatrie in Polen, referat, DGPPN Kongress Berlin 24 - 28.11.2004, streszczenie, Der Nervenartz, 2004, supl. 2, S339
 53. Pobocha J., Gielo J. : The stress of imprisonment and hypertension, Sveikatos Mokslai Health Sciences, Vilnius 2006, 16, 35–38;
 54. Pobocha J., Paprzycki L. K.: Wyniki ogólnopolskiej ankiety nt. Oczekiwania prawa wobec psychiatrii sądowej (Prof. n. dr hab. L. K. Paprzycki red.), NAJ-COMP, Warszawa 2008, 1 (6), 87–99;
 55. Pobocha J.:Testamentary capacity and competency in old age, methodological problems, Sveikatos Mokslai Health Sciences, Vilnius 2008, 18, 1536–1541;
 56. Pobocha J.: Opiniowanie w zaburzeniach psychicznych - błędy i trudności, Orzecznictwo Lekarskie, 2010, 7 (1), 50-60;
 57. Pobocha J. Prawne aspekty otępienia. W: Choroby otępienne. Teoria i praktyka ( J. Leszek red.), Continuo, Wrocław 2011, str. 497-512;
 58. Kocur J., Pobocha J.: Ocena psychiatrycznej zdolności do zawarcia małżeństwa w osób z zaburzeniami psychicznymi. Ius Matrimon. 2011, 16 (22), 333-341
 59. Pobocha J.: Prawne aspekty otępienia, Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Medisfera 2012, 167-175.
 60. Pobocha J.: Impulse-control disorders in forensic psychiatry. Sveikatos Mokslai Health Sciences, Vilnius, 2012, 22, 2, 114-118.
 61. Pobocha J.: Niektóre problemy psychiatrii sądowej. W: Opiniodawstwo sądowo-lekarskie. Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D., Kordel K., Pietruszyński A., Pobocha J., Zyss T., Elsevier, 2013, 153-181.
 62. Pobocha J.: Problemy etyczne orzecznictwa lekarskiego i psychiatrii sądowej. W: Opiniodawstwo sądowo-lekarskie. Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D., Kordel K., Pietruszyński A., Pobocha J., Zyss T., Elsevier, 2013, 182-190.
 63. Pobocha J.: Delusions in forensic examinations. Sveikatos Mokslai Health Sciences, Vilnius, 2014, 24, 1, 93-100.
 64. Pobocha J.: Penitentiary reform in Poland, self-injurious behavior by inmates between 2001-2014, Sveikatos Mokslai Health Sciences, Vilnius, 2016, 26, 1, 105-109.
 65. Pobocha J.: Amendments in the polish criminal process after 01 July 2015, Sveikatos Mokslai Health Sciences, Vilnius, 2016, 26, 1, 123-127.
 66. Pobocha J.: Prawne aspekty otępienia. W: Rozpoznawanie i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2021, str. 209-221.
 67. Pobocha J.: Zabójca sadystyczny. Zygmunt, syn Zygmunta. Studium przypadku. W: Dożywotni więźniowie. Najlepsi z najgorszych i źli stale (M. Niełaczna, J. Klimczak red.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, 426-429.
 68. Pobocha J.: Dylematy etyczne w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym – spojrzenie biegłego psychiatry. W: Seksuologia sądowa Tom 3. Opiniowanie seksuologiczne w praktyce (A. Depko, A. Krasowska red.). PZWL, Warszawa 2023, 181-198.
Nazwisko podkreślono w pracach z psychiatrii sądowej