Prace wygłoszone na konferencjach i opublikowane

 1. Modrzejewski J., Pobocha J., Okwieciński I.: Reakcja układu krążenia studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie na wysiłek fizyczny w klimacie tropikalnym. Roczniki PAM, supl. 3, III Sesja Naukowa Medycyny Morskiej, Szczecin 25-26.05.1970, 45-52;
 2. Modrzejewski J., Pobocha J.: Reakcja układu krążenia na wysiłek fizyczny w klimacie tropikalnym
  a wybrane cechy osobowości. Roczniki PAM, supl. 3, III Sesja Naukowa Medycyny Morskiej, Szczecin 25-26.05.1970, 59-61;
 3. Pobocha J., Modrzejewski J., Piłasiewicz J.: Popularność społeczna a cechy osobowości na podstawie badań studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Roczniki PAM, supl. 3, III Sesja Naukowa Medycyny Morskiej, Szczecin 25-26.05.1970, 263-269;
 4. Modrzejewski J., Pobocha J.: Charakterystyka osobowości studentów Wyższej Szkoły Morskiej
  w Szczecinie /badania związku z postępami w nauce/. Roczniki PAM, supl. 3, III Sesja Naukowa Medycyny Morskiej, Szczecin 25-26.05.1970, 279-286
 5. Wdowiak M.W., Pobocha J., Szakowski A.: Wyniki stosowania haloperidolu w schizofrenii katatonicznej hipokinetycznej. Pamiętnik Trzecich Gdańskich Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Jastarnia 5-6.10.1974 r. Gdańsk, 1974, 315-320;
 6. Pobocha J.: Przydatność niektórych metod grafometrycznych w ocenie progu impregnacji neuroleptycznej. Pamiętnik Trzecich Gdańskich Dni Lecznictwa Psychiatrycznego i IV Konferencji Psychiatrów Polskich i Czechosłowackich .Jastarnia 5-6.10.1974 r. Gdańsk, 1974, 315-320;
 7. Pobocha J., Szakowska E.: Wyniki badania marynarzy testem Rorschacha w czasie rejsu dalekomorskiego. Sesja Naukowa Medycyny Morskiej. Szczecin 1972 r. PWN, 1975, 47-51;
 8. Pobocha J., Szakowski A.: Problemy psychiatryczne w orzecznictwie Izb Morskich. Sesja Naukowa Medycyny Morskiej. Szczecin 1972, PWN 1975, 57-61;
 9. Pobocha J., Kozłowska U., Marlicz K.: Wyniki badań psychologiczno-psychiatrycznych w zespole pierwotnym drażliwego jelita /irritable colon/. Materiały XXXII Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich, Szczecin 4-6.09.1976, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Szczecin 1976, 297-284;
 10. Pobocha J., Jacewicz-Kramarz M.: Problemy zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego w warunkach pracy przy urządzeniach elektrycznych na statkach. Konferencja Sekcji Elektroenergetyki Okrętowej SEP, Szczecin 1977, 1 - 6;
 11. Pobocha J.: Sprawcy rozboju na podstawie badań sądowo-psychiatrycznych. Materiały Sympozjum 6.01.1978, Instytut Problematyki Przestępczości, Warszawa 1978, 1-11.
 12. Pobocha J.: Upojenie na podłożu patologicznym w świetle materiałów Kliniki Psychiatrycznej PAM
  i Szpitala Aresztu Śledczego w Szczecinie. Konferencja naukowo-szkoleniowa: Stany wyjątkowe w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym Polańczyk n. Soliną 27-29.05.1977, Problemy Wymiaru Sprawiedliwości,1978, 16 (2), 144-146;
 13. Horodnicki J.,Pobocha J., Kierznowska M., Miastowska-Grabowska K., Szakowski A.: Przestępstwa w związku z nadużywaniem alkoholu a struktura potrzeb tymczasowo aresztowanych. VIII Szczecińskie Sympozjum Naukowe pt. Praca, alkohol. i inne zagadnienia, Szczecin – Morzyczyn, 28 - 30.9.1978, ;
 14. Pobocha J.: Upojenie na podłożu patologicznym /problemy diagnostyczne, orzecznicze i profilaktyczne/, VIII Szczecińskie Sympozjum Naukowe pt.: Praca, alkohol i inne zagadnienia, Szczecin - Morzyczyn 29 - 30.9.1978,
 15. Pobocha J., Kubasiewicz A.: Niektóre problemy psychiatryczne orzecznictwa inwalidzkiego,. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków 24 - 25.6. 1979, Streszczenia, s.87;
 16. Pobocha J., Kubasiewicz A.: Orzecznictwo inwalidzkie w chorobach psychosomatycznych (stan aktualny perspektywy). XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków
  24 - 25.6.1979, Streszczenia, s. 65;
 17. Pobocha J.: Problemy psychologiczno - psychiatryczne orzecznictwa w chorobach psychosomatycznych, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji "Zastosowanie psychologii klinicznej w praktyce sądowej", Katowice, 1981, 1 - 5, materiał powielony;
 18. Legień M., Pobocha J.: Próba oceny stopnia upojenia alkoholowego za pomocą testu pisma ręcznego, IX Szczecińskie Sympozjum Naukowe Dziecko-Rodzina-Alkohol i inne zagadnienia. Streszczenie doniesień. Szczecin - Morzyczyn 29-30.09.1980 r., s. 23;
 19. Pobocha J., Horodnicki J.M., Kramarz E.: Kryminogenna rola alkoholu w przestępstwach zabójstwa i rozboju. VI Konferencja Naukowa Psychiatrów Polskich i Czechosłowackich, 7-9.09.1980 Łódź - Płock;
 20. Pobocha J., Szakowska E.: Wpływ warunków obserwacji sądowo-psychiatrycznej w Areszcie Śledczym na wyniki testu MMPI, VI Konferencja Naukowa Psychiatrów Polskich i Czechosłowackich,
  7-9.09.1980 Łódź - Płock;
 21. Pobocha J.: Problemy psychologiczno-psychiatryczne orzecznictwa w chorobach psychosomatycznych. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Zastosowanie psychologii klinicznej w praktyce sądowej" Katowice 24-25.01.1980. Materiał powielony, Katowice 1981, 1-5;
 22. Pobocha J., Marlicz K., Kozłowska U.: Występowanie objawów depresyjnych i nerwicowych oraz stresu życiowego u pacjentów z zespołem pierwotnym drażliwego jelita. W: II Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Białystok 24-25.05.1981, streszczenie referatów, s. 68;
 23. Pobocha J., Kramarz E., Wolska A.: Psychologiczno - psychiatryczne problemy orzekania poczytalności sprawców zabójstw, Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji nt. Współpraca psychologiczno - psychiatryczna w ekspertyzach sądowych, 27 - 29.5.1982, Stanik J.M., Pobocha J. /red./, Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu. Śląskiego, SKP Oddział Katowice, Katowice 1983, 133 - 142
 24. Pobocha J.: Zakres i forma opinii sądowo - psychologicznej w ocenie sędziów i prokuratorów, Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji jw., 143 - 152;
 25. Pobocha J., Szakowska E.: Wpływ warunków obserwacji sądowo - psychiatrycznej w Areszcie Śledczym na wyniki testu MMPI, Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji jw., 153 - 160;
 26. Pobocha J.: Problemy diagnostyki alkoholizmu, Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji j.w., 187 - 206;
 27. Pobocha J.: Kryteria orzekania o ograniczeniu poczytalności na materiale 1.100 opinii sądowo-psychiatrycznych,. VII Konferencja Naukowa Psychiatrów Czechosłowackich i Polskich Hradec Kralowe 25-27.04.1983, ;
 28. Pobocha J.: Ograniczenie poczytalności w teorii i praktyce sądowej, W: Nawyk alkoholizowania i ulegania narkomanii w okresie obecnych przemian, Marcinkowski T. /red./, SKP, TWP, Szczecin 1983, 150 - 153;
 29. Kubasiewicz A., Pobocha J.: Zaburzenia chromosomalne u sprawcy zabójstwa, Nawyk alkoholizowania...jw., 169 - 173;
 30. Lisiecka K., Pobocha J.: Wstępna ocena uzębienia narkomanów, Nawyk alkoholizowania się....jw., 194 - 196;
 31. Horodnicki J.M., Czekalski S., Rutkowski R., Pobocha J., Spychalska T.: Wpływ imipraminy i amitryptyliny na czynność wewnątrzwydzielniczą podwzgórza u chorych na depresje endogenna. III. Wydzielanie hormonu wzrostu, kortyzolu, insuliny i glukagonu, Pamiętnik XXXIV Naukowego Zjazdu Psychiatrów Polskich, Część II, PTP Oddział Gdańsko - Pomorski, Gdańsk 1983, 59 - 65;
 32. Pobocha J.: Problemy metodologiczne psychiatrii sądowej w orzekaniu uzależnienia od alkoholu, Uzależnienie alkoholowe - psychologiczne i psychiatryczne problemy w ekspertyzach sądowych i terapii, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Branicach 18 - 20.10.1984, Katowice 1985, 67 - 78;
 33. Pobocha J., Legień M.: Psychiatria sądowa a kryminalistyka. Problemy metodologiczne, Materiały VI Sympozjum Metodologii Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, Chęciny 14 - 15.6.85,
 34. Pobocha J.: Metodologia badania tzw. patologii pisma, II Wrocławskie Sympozjum Badania Pisma, Wrocław 1986, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 984, 59 - 66;
 35. Pobocha J., Widła T,: Badania grafologiczno - psychiatryczne wielokrotnych zabójców kobiet, j.w., 175 - 184;
 36. Horodnicki J.M., Pobocha J., Czekalski S.: Chloropromazine influence, on the hypothalamic - pituitary - adrenal system activity in patients with paranoid schizofrenia, 30-th International Psychopharmacological Meeting, 4 - 8,1,1988, Jesienic SPA, CSRR, poster Nr 97;
 37. Pobocha J.: Znaczenie śladów kryminalistycznych w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym, referat. Sympozjum Nauk Sądowych, Ślady Kryminalistyczne, Popowo 16-20.05.1988;
 38. Pobocha J.: Metodyka i metodologia opiniowania poczytalności. W: Rutkowski R., Majchrzyk Z. (red.): Materiały VII Krajowej Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP, "Teoria i praktyka oceny poczytalności", Cedzyna 9-11.06.1988, Polskie Tow. Psychiatr. Warszawa 1988, 81-88
 39. Pobocha J.: Zależność, leczenie, przymus czy motywacja?, Europejskie Forum Zapobiegania i Leczenia Narkomanii 18-21.09.1989, Warszawa, książka streszczeń
 40. Pobocha J.: Problemy metodologiczne orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego osób uzależnionych. W: Materiały VIII Krajowej Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP pt. "Uzależnienie od środków odurzających a orzecznictwo sądowo-psychiatryczno - psychologiczne". Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Warszawa, 1990, s. 105-108.
 41. Pobocha J.: Problemy metodologiczne orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego osób uzależnionych. W: XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, t. II, Łódź 22-24.06.1989,
 42. Pobocha J.: Psychiatria sądowa a kryminalistyka w opiniowaniu osób uzależnionych. W: XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, t. II, Łódź 22-24.06.1989, W: XXXVI Zjazd Naukowców Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, t. II, Łódź 22-24.06.1989, 650-653;
 43. Horodnicki J.M., Pobocha J., Czekalski S.: Kliniczny obraz schizofrenii paranoidalnej i zachowanie się niektórych testów hormonalnych a odpowiedź terapeutyczna na leki neuroleptyczne. XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Łódź 22-24.06.1989, referat;
 44. Horodnicki J.M., Pobocha J.: Wpływ Mirenilu prolongatum "Polfa/" na czynność podwzgórza u chorych z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. W: IX Ceskoslovensko - Polska Psychiatricka Konference, Praga (CSRR), 27.02-3.02.1990, Abstracta, s. 47;
 45. Pobocha J.: Problemy metodologiczne orzecznictwa sądowo - psychiatrycznego osób uzależnionych, Materiały VIII Krajowej Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP, nt.: "Uzależnienie od środków odurzających a orzecznictwo sadowo - psychiatryczno - psychologiczne", PTP, Warszawa 1990, 105 - 108
 46. Pobocha J.: Prawne i psychiatryczne aspekty stanu silnego wzburzenia. IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.:" Stany afektywne w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym i psychologicznym". Kazimierz nad Wisłą, 23-28.09.1991, Sekcja Psychiatrii Sądowej PTP, Warszawa 1991, 41 - 56;
 47. Pobocha J.: Aspekty psychiatryczne, psychologiczne i prawne stanu silnego wzburzenia. W: Stany afektywne w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym i psychologicznym. Materiały IX Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP, Kazimierz n. Wisłą 25-28.09.1991, Majchrzyk Z., Gordon T., Milewska E.. (red.). Warszawa 1992, 45-55
 48. Horodnicki J.M., Pobocha J., Kobiernicka Ż.: Verification of the informatic therapeutical prognosis to a choosen neuroleptic agent respons in patients with paranoid schizophrenia, W: Abstracts of the-6th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology ECNP, Budapest 10 - 14.10.1993, Europ. Neuropsychopharmacology, vol. 3. 3, 389;
 49. Horodnicki J.M., Pobocha J., Kobiernicka Ż.: Weryfikacja informatycznej prognozy odpowiedzi terapeutycznej na wybrany neuroleptyk z rozpoznaniem schizofrenii. W: Pamiętnik Siódmych Gdańskich Dni Lecznictwa Psychiatrycznego, Jurata 24-25.09.1993, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Oddział Gdańsko-Pomorski, Gdańsk 1993, 251-257.
 50. Pobocha J.: Legal and ethical apects of psychopharmacotherapy,.referat wygloszony w j. angielskim, opublikowany w j. niemieckim W: 6. Dresdner Symposium zu aktuellen Aspekten der Psychopharmakotherapie, Gustav Fisher Verlag, Jena-Stuttgard 1994, 75-85.
 51. Pobocha J.: Aspekty metodologiczne oceny czynników psychopatologicznych u sprawców zabójstw. W: Psychopatologia zabójstw, Sympozjum Naukowe Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP, XXXVII Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich, Poznań, kwiecień 1992, Gierowski J., Majchrzyk Z. (red.). Warszawa 1992, 95-104.
 52. Pobocha J.: Kodeks etyczny biegłego psychiatry - zasady dobrych obyczajów. W: Psychiatria Polska, suplement, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Psychiatrii Sądowej, Bełchatów 1994
 53. Pobocha J.: Świadomość testatorów. W: Psychiatria Polska, XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Wrocław 4-7.05.1995. streszczenie referatów, s. 126
 54. Pobocha J.: Aspekty etyczne psychiatrii sądowej. W: Etyczno - zawodowe problemy biegłego sądowego i psychiatry w praktyce sądowej, Stanik J.M., Majchrzyk Z. (red naukowa), Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego, Sekcja Psychiatrii Sądowej PTP, Katowice 1995,  97-105;
 55. Pobocha J.: Biegły psychiatra - kontrowersje. Konferencja: Status biegłego w postępowaniu sądowym, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 17-19.12.1996, referat;
 56. Pobocha J.: Depresje udawane. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Psychiatrii Sądowej, Cedzyna k. Kielc 22-24.05.1997, referat;
 57. Pobocha J.: Uraz głowy: Algorytmy decyzyjne i alternatywy orzecznicze. Studium przypadku, XIV Szczecińskie Sympozjum Naukowe, Szczecin 24 - 26.9.1997, referat;
 58. Pobocha J.: Kodeks etyczny biegłego - druga wersja, referat, streszczenie; XXXII Zjazd Psychiatrów Polskich, Bydgoszcz - Toruń, 3 - 6.6.1998, 150;
 59. Kocur J., Bukowski J., Majchrzyk Z., Pobocha J.: Europejska konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, XV Międzynarodowa Konferencja nt. :Zastosowanie psychiatrii sądowej w prawie cywilnym i medycznym, Szczecin 12 - 15.11.1998, praca zgłoszona do druku w czasopiśmie recenzowanym
 60. Pobocha J.: Metodyka opiniowania sądowo - psychiatrycznego w sprawach cywilnych testamentowych, XV Międzynarodowa Konferencja jw., praca zgłoszona do druku w czasopiśmie recenzowanym;
 61. Pobocha J.: Prawne i etyczne problemy farmakoterapii. Stan aktualny i perspektywy, XV Międzynarodowa Konferencja jw., praca zgłoszona do druku w czasopiśmie recenzowanym;
 62. Kolasiński B., Pobocha J., Wośko G.: Prawno - karne i cywilno - prawne skutki zakresu informacji objawach ubocznych leku psychotropowego. Studium przypadku, referat, XV Międzynarodowa Konferencja Sekcji Psychiatrii Sądowej j.w., praca zgłoszona do druku,
 63. Pobocha J., Wódecka H.: Psychometryczne problemy ubezwłasnowolnienia. Zastosowania skali Dolla, XV Międzynarodowa Konferencja jw., referat;
 64. Pobocha J.: Analiza prac z zakresu zaburzeń osobowości, zaburzeń tożsamości osobistej i społecznej w bazie danych Medline i Internecie za lata 1984 - 1998, referat, Ogólnopolska Konferencja nt.: Tożsamość osobista i społeczna dzieci i młodzieży, Zakład Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
  12 - 13.12.1998 Szczecin, praca - przyjęta do druku;
 65. Pobocha J.: Powstawanie błędów w opiniach sądowo-psychiatrycznych i ich wykrywanie, referat, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.: Potrzeby i możliwości multidyscyplinarnej kontroli opinii sądowo-psychiatrycznych, Szczecin-Pogorzelica 2-4.9.1999, Członek Rady Naukowej Konferencji, Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, pomysłodawca tematu i koncepcji Konferencji, Przewodnictwo w jednej sesji Konferencji
 66. Pobocha J.: Wielorakie zaburzenia osobowości, diagnostyka. Orzecznictwo sądowo- psychiatryczne, referat przyjęty do druku, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa nt.: Zaburzenia osobowości w opiniowaniu sądowo-psychiatryczno- psychologicznym, Rybnik-Kamień 22-24.04.1999;
 67. Pobocha J.: Język informacji medycznej, a doktryna zgody poinformowanego pacjenta, Ogólnopolska Konferencja Katedry Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego nt.: "O języku i komunikowaniu się
  w psychologii", Szczecin 20 - 21. 10.2000, referat, przyjęty do druku;
 68. Pobocha J.: Psychiatria sądowa w regionie zachodniopomorskim: wczoraj, dziś i jutro, referat, Sesja Popularno-Naukowa Prawników w Szczecinie nt.: "Prawo i prawnicy okręgu szczecińskiego w drugiej połowie wieku XX", Szczecin 27.10.2000, organizowana przez Zrzeszenie Prawników Polskich, Materiały Sesji, Wydawnictwo "Zapol" Szczecin, 48 - 52;
 69. Pobocha J.: Psychiatria sądowa a kryminalistyka i kryminologia - możliwości integracji. Streszczenie referatu. Psychiatria Polska, 2001, t. XXXV, 3 suplement, 185-186, referat wygłoszony na: XL Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich. Integracja Psychiatrii, Kraków 14-17.06.01.
 70. Pobocha J.: Zabójstwa dokonane przez kobiety w okręgu szczecińskim w latach 1992- 2002, referat, Palanga
 71. Pobocha J.: Problemy psychiatryczne w polskim kodeksie karnym z 1932 roku, referat, Szczecińskie Sympozjum Prawników nt.: 70 lat Kodeksu Karnego, Szczecin 4.09.2002, organizator Zrzeszenie Prawników Polskich.
 72. Kolasiński B., Pobocha J..: Analiza zabójstw dokonanych przez kobiety w okręgu szczecińskim w latach 1992-2002, referat, III Międzynarodowa Konferencja: Płeć w normie i patologii, 24-27.09.2003, Palanga, Litwa, Litewską Sekcją Psychiatrii Sądowej, Ministerstwo Zdrowia Litwy, Narodowym Centrum Psychiatrii Sądowej Litwy, Litewskim Stowarzyszeniem Suicydologii, Uniwersytetem w Wilnie, Naukowa Sekcja Psychiatrii Sądowej PTP, dr med. J. Pobocha, członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
 73. Pobocha J.: Błędy w opiniodawstwie sądowo - psychiatrycznym dla celów ubezpieczeniowych,
  VII Ogólnopolska Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa, Szczecin 18 - 19.02.2004, Przestępczość Ubezpieczeniowa, Materiały konferencyjne - tom VII, Wydawca Szczecin - Expo 2004, 77 - 84;
 74. Pobocha J.: Postanowienie o powołaniu biegłego, próba systematyzacji, referat, Konferencja Naukowa "Zagadnienia prawne w psychiatrii, Katowice 22.04.04, organizatorzy: Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM, Wydział Prawa i Administracji UŚ, Oddział Śląski PTP;
 75. Pobocha J.: Psychiatria sądowa w Polsce - różne oblicza?, Streszczenie referatu. Psychiatria Polska, 2004, t. XXXVIII, 3 suplement, 207-208, referat wygłoszony na: XLI Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich. Oblicza Psychiatrii, Warszawa 17-19.06.04.
 76. Pobocha J.: Analiza stanu psychiatrii sądowej w Polsce, Sympozjum Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP. Rola i znaczenie badań osobopoznawczych w psychiatrii sądowej: cz. 2. XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Oblicza psychiatrii. Warszawa 17-19 czerwca 2004, Program, str. 24;
 77. Pobocha J.: Błędy w opiniodastwie sądowo – psychiatrycznym dla celów ubezpieczeniowych. Depresyjne wyłudzenia, PUR. Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, 2005, 1(97), 55-57;
 78. Pobocha J. PTPS, Paprzycki J.K., prof. n. dr hab., Prezes Izby Karnej SN: Wyniki ogólnopolskiej ankiety nt. „Oczekiwania prawa wobec psychiatrii sądowej”, Diariusz prawniczy 2008, 1(6), 87-99;
 79. Pobocha J.: Symptomatologia, rozpoznawanie i leczenie depresji w praktyce lekarza POZ, referat, Szczecin, 6 marca  2008;
 80. Pobocha J.: Metodologia opiniowania sychiatrycznego w sprawach ubezpieczeniowych,XI Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa’, Szczecin, 13-14 marca 2008; Materiały konferencyjne Tom XI, Towarzystwo Wspierania Pomorza Zachodzniego, str. 165- 178;
 81. Pobocha J.: Adaptation in Poland between 1990-2008: Crime and Mental Disorders, VI International Conference of Forensic Psychiatry Normos et pathos of adaptation, Polish Forensic Psychiatry Association, Palanga, Lithuania 7-10 october 2009;
 82. Pobocha J.: Problemy badania oraz opiniowania psychiatrycznego sprawców zabójstw seryjnych, VI Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne „Czas i przestrzeń zbrodni wielokrotnej”, Zielona Góra – Jesionka, 12-14 maja 2010, materiały konferencji – płyta CD, ISBN 978-83-928462-2-2;
 83. Pobocha J.: Opiniowanie psychiatryczne poszkodowanych w wypadkach drogowych, Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej, Szkody osobowe ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej – problemy,kierunki zmian, nowe standardy obsługi, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Warszawa, 25 listopada 2010;
 84. Pobocha J.: Impulse-control disorders in forensic psychiatry, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE OF FORENSIC PSYCHIATRY „DESIRES AND IMPULSES –  NORM AND PATHOLOGY”, Polish Forensic Psychiatry Association, 5-7 October 2011, Palanga, Lithuania;
 85. Dr med. Jerzy Pobocha. Błędy w rozpoznawaniu urojeń. VIII International Conference Of Forensic Psychiatry „Reflection of reality – norm and pathology", 2–4.10.2013, Palanga, Lithuania.
 86. Dr med. Jerzy Pobocha. Błędy w rozpoznawaniu urojeń. VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF FORENSIC PSYCHIATRY "REFLECTION OF REALITY – NORM AND PATHOLOGY", 2–4.10.2013, Palanga, Lithuania.
 87. Dr med. Jerzy Pobocha. Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia klienta. XVII Konferencja Przestępczość ubezpieczeniowa, Szczecin, 3-4.04.2014 r.
 88. Dr med. Jerzy Pobocha. Czy są nowe trendy w ubezpieczeniach zdrowotnych? XVIII Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa, Szczecin, 3-4.03.2015 r.
 89. Pobocha J.: Zmiany w dokonywaniu samookaleczeń u więźniów w Polsce w latach 2001-2014. IX International Conference of Forensic Psychiatry „Human being in crisis – mental norm and pathology", 1-3.10.2015, Klaipeda, Lithuania.
 90. Pobocha J.: Zmiany w procesie karnym w Polsce po 01.07.2015. IX International Conference of Forensic Psychiatry „Human being in crisis – mental norm and pathology", 1-3.10.2015, Klaipeda, Lithuania.
Nazwisko podkreślono w pracach z psychiatrii sądowej