Organizacja i współorganizacja konferencji

Wykaz konferencji

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.: Psychiatria i prawo w okresie przemian, Dźwirzyno, 25 - 27 maja 2001, zorganizowana wspólnie z Oddziałem Gdańsko- Pomorskim i Naukową Sekcją Psychiatrii Sądowej PTP.

  Wygłoszono referaty:
  B. Pietrzykowska, Program rozwoju psychiatrii do 2005 roku
  T. Studniarz, Dostęp do Internetu
  L. Wójtowicz, Ocenia działalności SP ZOZ w Kołobrzegu w okresie funkcjonowania Kas Chorych
  M. Blachowski, Kontraktowanie przez Kasy Chorych usług medycznych, stan aktualny i perspektywy
  Pobocha J., Kliniczne właściwości reboksetyny
  B. Mik, Prawne i finansowe aspekty obserwacji sądowo - psychiatrycznych
  J. Gurgul, Niektóre zagadnienia terminologii opiniowania sądowo - psychiatrycznego
  M. Leśniak, D. Zienkiewcz, Postanowienia o powołaniu biegłego
  W. Wołek, Analiza poprawności postanowień prokuratorów o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów
  Pobocha J., Organizacja i technologia sporządzania opinii sądowo - psychiatrycznej
  D. Hajdukiewicz, Problemy psychiatryczne i prawne przy ocenie zdolności do uczestnictwa
  w postępowaniu i zdolności do obywania kary sprawców przestępstw
  Cz. Chowaniec, M. Chowaniec, M. Legień, Sądowo - lekarska ocena zdolności do udziału
  w czynnościach procesowych oraz do przebywania w warunkach pozbawienia wolności.
  Pobocha J., Niektóre prawne, psychiatryczne i psychologiczne zasady opiniowania zdolności do przebywania w warunkach pozbawienia wolności
  A. Bilikiewicz, Prof. dr hab. med. i dr fil. Tadeusz Bilikiewicz stulecie urodzin
  S. Ilnicki, Przesłanki zasięgania opinii biegłych psychiatrów w sprawach dotyczących czynów określonych w wojskowej części kodeksu karnego
  E. Giza, Funkcjonowanie opieki psychiatrycznej w ZOZ Kołobrzegu
  K. Tymowska, Sposoby finansowania psychiatrycznej służby zdrowia
  W. Jaszczyński, Algorytm reform

 2. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.: Psychologiczne, psychiatryczne i prawne aspekty przestępczości grupowej, 15-17.11.2002 roku w Ośrodku Szkolenia Kadr Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Popowie k. Serocka.

  Wygłoszono referaty:
  Daskevičius K., Marcinkevičiene J.: Analiza badań sądowo-psychiatrycznych w sprawach przestępstw grupowych.
  Majchrzyk Z.: Wpływ przemocy na zachowanie grupowe młodzieży w wieku 15-18 lat.
  Kolasiński B.: Prawne aspekty przestępczości zorganizowanej
  Pobocha J.: Przestępczość zorganizowana, nowe wyzwanie dla psychiatrii sądowej.
  Pastwa - Wojciechowska B.: Przestępczość grupowa a pedofilia.
  Glinskiene A.: Specyfika badań sądowo-psychologicznych w sprawach przestępstw grupowych
  Beisert M.: Psychologiczne mechanizmy rozwoju kazirodztwa na tle funkcjonowania grupy rodzinnej.
  Cebelis G.; Wpływ czynników socjalnych na zachowanie kryminalne nieletnich z zaburzeniami psychicznymi.
  Dimmek B.: Psychiatryczne i kryminologiczne "kariery" przestępców seksualnych. Wyniki badań pedofilów przeprowadzone w Westwaldzkim Centrum Psychiatrii Sądowej w Lippstadt.
  Cierpiałkowska L.: Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości narkomanów.
  Kocur J.: Specyfika opiniowana sądowo-psychiatrycznego w przypadku współwystępowania uzależnienia i zaburzeń psychicznych.
  Majchrzyk Z., Wolska A.: Grupy rówieśnicze identyfikujące się z przestępczością i agresją.
  Majchrzyk Z.: Agresywne zachowania chorych psychicznie a przestępczość grupowa.
  Ocieczek G., Hansel J., Ksol M.: wybrane zagadnienia dotyczące przestępczości zorganizowanej
  w aspekcie prawnym i psychiatrycznym.
  Tworus R., Ilnicki S.: przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi jako najczęstsza postać wojskowych przestępstw grupowych.
  Dokrzewski M., Hansel J.: Osobowość przywódców zorganizowanych grup przestępczych.
  Majchrzyk Z.: Terroryzm jako jedna z form przestępczości zorganizowanej.
  Wolska A., Majchrzyk Z.: Sprawcy zabójstw dokonywanych w grupach.
  Wolska A.: Terror a zabójstwa.
  Bukowski J.; Definiowanie terroryzmu w Europejskich Konwencjach w zwalczaniu terroryzmu.
  Gierowski J.K., Heitzman J.: Zasady typowania sprawców przestępstw.
  Gordon M.: Studium psychologiczne sprawców napadu na bank.
  Heitzman J., Gierowski J. K.: Portret psychologiczny domniemanego sprawcy zamachu terrorystycznego. Opis przypadku.
  Szablewski J.: Udział osób chorych psychicznie w przestępstwach popełnianych w grupie.
  Teleśnicki S., Patla M., Pitz-Przybylska B.: Chory psychicznie w zorganizowanej grupie przestępczej.
  Zalewski G.: Agresywne zachowania chorych psychicznie a przestępczość grupowa.
  Ciszewski L., Stuła E.: Weryfikacja diagnozy psychopatologicznej i oceny zdolności podczas wykonywania środka zabezpieczającego.
  Hajdukiewicz D.: Postawa psychiatrów - biegłych i niebiegłych.
  Smorąg J. I.: Analiza socjologiczno-demograficzna sprawców kradzieży samochodów.
  Smorąg J. I.: Stan zdrowia i propozycje orzecznicze biegłych psychiatrów u sprawców kradzieży samochodów
  Ilnicki S.: Baza danych dotyczących opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach karnych wydanych w Klinice Psychiatrii Sądowej IP i N w latach 1990-2002.

 3. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa nt.: Specyfika leczenia i opiniowanie psychiatrycznego w warunkach pozbawienia wolności, 14-18.5.2003 w Ośrodku Szkoleniowym CZ SW w Popowie k. Serocka.

  B. Kolasiński: Prawne problemy przymusu leczenia
  St. Dąbrowski, W. Brodniak, S. Welbel: Wstępnie wyniki badań nad orzecznictwem psychiatrycznym
  w sprawach o przyjęcie bez zgody do szpitala psychiatrycznego
  U. Hybel, A. Działak, A. Grymek, M. Laskowska: Problemy lekarza oddziałowego i opiniującego
  w związku ze stosowaniem Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, art. 23 i 24.
  G. Ocieczek, J.Hansel: Prawne problemy opiniowania i orzekania środków leczniczo-zabezpieczających
  A. Jaskółka: Stosowanie mechanizmów obronnych przez mężczyzn zabójców chorych na schizofrenię
  J. Kocur, D. Szczęsny, M. Komasiński: Psychorehabilitacja jako element terapii w zaburzeniach psychicznych.
  A. Florkowski, W. Gruszczyński: Znaczenie programu psychoprofilaktyki i promocji zdrowia w prewencji zachowań przestępczych
  J. Kocur, D. Szczęsny, W. Trendak: Psychoedukacja w profilaktyce zdrowia psychicznego
  W. Gruszczyński, S. Kolbuszewski, A. Florkowski: Problematyka radzenia sobie ze stresem
  u osadzonych w zakładzie karnym
  M. Gordon: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób pozbawionych wolności jako reakcje na warunki izolacji więziennej
  L. Cierpiałkowska: Leczenie alkoholików w warunkach pozbawienia wolności
  J. Szablewski: Rozwój i zadania więziennych oddziałów psychiatrii sądowej
  V. Gustsal, Z. Koshulynska: Opiniowanie sądowo -psychiatryczne w warunkach pozbawienia wolności na Ukrainie
  J. Róźańska-Kowal: Sytuacje trudne i strategie radzenia sobie ze stresem przez nieletnich i licealistów (analiza porównawcza)
  G. Cebelis, A. Glinskiene: Jakość leczenia i nadzoru społecznego nieletnich z zaburzeniami psychicznymi i przestępczym zachowaniu w szpitalu psychiatrycznym w Kownie.
  Pobocha J.: Optymalizacja leczenia w warunkach pozbawienia wolności
  Pobocha J.: Specyfika opiniowania i leczenia psychiatrycznego w warunkach pozbawienia wolności (referat wprowadzający do tematyki konferencji)
  M. Ksel: Opieka psychiatryczna w warunkach pozbawienia wolności, przedstawienie wyników szacunkowych badań dotyczących zdrowia psychicznego osób osadzanych w aresztach śledczych.
  Z. Lew-Starowicz: Terapia przestępców seksualnych
  A Florkowski: Samobójstwa - zapobieganie
  T. Wojtaszyk, R. Tyczkowska: Oddziaływania terapeutyczne w jednostkach penitencjarnych
  R. Wardeński: Programy leczniczo-rehabilitacyjne w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym
  o maksymalnym zabezpieczeniu
  J. Kocur, M. Komasiński: Izolacja a zachowania agresywne
  K. Daskievitius, J. Marcinkieviciene /Wilno/: Nowe prawne aspekty leczenia przymusowego niepoczytalnych osób na Litwie
  Z.Majchrzyk: Kategorie swoi i obcy, jako wyznaczniki tożsamości uwarunkowania w warunkach pozbawienia wolności.
  F. Häßler, I. Eisenbeis /Rostok/: Farmakoterapia impulsywności
  P. Cynkier, Z. Majchrzyk: Kluczowe problemy w realizacji środka zabezpieczającego na postawie doświadczeń Krajowej Komisji Psychiatrycznej
  A. Axer, /USA/, L. Ciszewski: Formułowanie i realizacja indywidualnego planu terapeutycznego pacjenta w czasie wykonywania środka zabezpieczającego
  S. Teleśnicki, B.Piltz-Przybylska, M. Patla: Rozpoznanie psychozy po dokonaniu czynu zabronionego
  i zastosowania aresztu
  J. Heitzman: Brak zgody na leczenie w oddziale psychiatrycznym osoby aresztowanej - zgodność
  z ustawami i praktyka
  D. Hajdukiewicz: Problemy z oceną wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia czynu o znacznej społecznej szkodliwości przez niektórych niepoczytalnych sprawców
  Z. Majchrzyk: Psychologiczne mechanizmy przestępczości grupowej, analiza dynamiki przestępczości
  i mechanizmów grupowych zakłócających resocjalizację
  D. Rode: Obraz własnej osoby kobiet i mężczyzn przebywających w warunkach izolacji więziennej
  T. Korecki, M. Małek, J. Hansel: Zjawisko stresu w instytucjach penitencjarnych - fakty i mity
  Z. Majchrzyk: Właściwości schematów intelektualnych i doświadczenia jako istotnych
  w funkcjonowaniu i procesie resocjalizacji.
  K. Koziara, S. Kowalska, A. Łuczak, R. Wardeński: Diagnoza i wstępna ocena psychologiczna pacjentów umieszczonych przez sąd w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym o maksymalnym zabezpieczeniu
  S. Kowalska, K. Koziara, A. Sękowska-Salon, R. Wardeński: Terapia psychologiczna w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym o maksymalnym zabezpieczeniu
  R. Idzikowska, R. Wardeński: Problematyka opinii sądowo-psychiatrycznych wydawanych przez zamknięty zakład psychiatryczny o maksymalnym zabezpieczeniu.
  J. Marchwicka, R. Wardeński: Zasady prowadzenia farmakoterapii wobec pacjentów z orzeczonym przez sąd środkiem zabezpieczającym realizowanym w zakładzie psychiatrycznym o maksymalnym zabezpieczeniu
  W. Grudka, R. Wardeński: Rola i miejsce programów edukacyjnych w systemie oddziaływań terapeutycznych stosowanych wobec pacjentów z orzeczonym przez sąd środkiem zabezpieczającym realizowanym w zakładzie psychiatrycznym o maksymalnym zabezpieczeniu
  E. Król, A. Stodulska-Blaszke: Postępowanie terapeutyczne wobec chorego psychicznie sprawcy czterech zabójstw- podczas internacji i po jej uchyleniu - opis przypadku
  L. Ciszewski, E. Sutuła: Weryfikacja diagnozy psychiatrycznej podczas wykonywania środka zabezpieczającego.
  M. Gronowski, G. Piekutowski: Zajęcia terapeutyczne i aktywności preferowane przez pacjentów ROPS w Starogardzie Gd.
  T. Leśniak, P. Peka: Wpływ terapii na stosunek pacjentów do popełnionego czynu zabronionego
  K. Greca, B. Jaźwińska: Udział personelu pielęgniarskiego w rehabilitacji pacjentów Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gd.
  W. Ringwelski, S. Walters, K. Zimmermann: Bezpośrednie efekty treningu farmakologicznego
  u pacjentów ROPS w Starogardzie Gd.
  J. Brzustewicz, T. Leśniak: Obawy pacjentów umieszczonych w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gd. związane z powrotem do społeczeństwa
  W. Gruszczyński, T. Nowakowski, K. Zboralski: Psychiatryczne uwarunkowania przestępczości żołnierzy jednostki aeromobilnej (szybkiego reagowania)
  B. Gruszczyński: Autodestruktywność pośrednia w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym
  Z. Majchrzyk: Czynności automatyczne i ich związek ze świadomą samokontrolą.
  Z. Majchrzyk: Poza świadomością i intencją podmiotu
  M. Beisert: Terapia dysfunkcji seksualnych - pedofilii
  W. Zakrzewski, J. Gromska: Anatomia przemocy (przemoc a neurobiologia)
  M. Myśliwiec, J. Hansel: Leczenie i opiniowanie chorych wobec których realizowane są środki zabezpieczające (internacja)
  A. Grodzka-Bartel: Wykonywanie środka zabezpieczającego w szpitalu psychiatrycznym
  z towarzyszącym rozgłosem medialno-politycznym - opis przypadku.
  S. Szubert, A. Florkowski, W. Gruszczyński: Zachowania agresywne u młodzieży w warunkach zakładu poprawczego
  S. Teleśnicki, B. Piltz-Przybylska, M. Patla: Konieczność kolejnej hospitalizacji psychiatrycznej
  z powodu braku kontynuacji leczenia w zakładzie karnym - opis przypadku.
  A. Jankowska: Zasady funkcjonowania Oddziału Sądowego o wzmocnionym zabezpieczeniu przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

 4. I Polsko-Niemiecka i X Hanzeatycka Konferencja Naukowo - Szkoleniowa nt.: Psychiatria sądowa w Niemczech i w Polsce - podobieństwa i różnice, 17-18.10.2003 w Szczecinie.

  Referaty w języku niemieckim:

  1. Prof. dr med. F. Häßler(Universität Rostock, Klinik für Kinder-und Jugendneuropsychiatrie
   und Psychotherapie): Zasady orzecznictwa psychiatrycznego w Niemczech.
  2. Frau Dipl. Med. R. Strohm (Klinik für Forensische Psychiatrie Űckermünde): Utopie psychiatrii sądowej we wschodnich i zachodnich Niemczech.
  3. Dr praw T. Verrel (Ludwig-Maximilians-Universität): Wymagania wymiaru sprawiedliwości wobec biegłych psychiatrów i ich orzeczeń.
  4. Prof dr med. V. Dittmann (Universität Basel, Abteilung fűr Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik): Jakość opinii sądowych z punktu widzenia biegłych psychiatrów i psychologów.
  5. Prof dr med. D. Schläfke (Universität Rostock, Klinik für Forensiche Psychiatrie): Zadania i ich realizacja w trakcie wykonywania kary.
  6. Prof dr med. N. Konrad (Freie Universität Berlin): Obraz zaburzeń psychicznych w trakcie wykonywania kary i ich leczenie.
  7. Prof. dr F. Dűnkel (Universtität Greifswald, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät): Epidemiologia, objawy przemocy i przestępstw nieletnich.
  8. Prof. dr med. F. Häßler (Universität Rostock, Klinik für Kinder-und Jugendneuropsychiatrie
   und Psychotherapie): Zaburzenia kontroli impulsów a przestępstwo.
  9. dr med. P. Hummel (Universität Dresden, KJPP): Indywidualny i rodzinny rozwój nieletnich sprawców przestępstw seksualnych w porównaniu do nieletnich sprawców przemocy.

  Referaty w języku polskim:

  1. dr med. Jerzy Pobocha (Oddział Psychiatrii Sądowej ZOZ Aresztu Śledczego w Szczecinie): Przestępczość i psychiatria sądowa w Polsce.
  2. dr praw Błażej Kolasiński (Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego): Wymagania wymiaru sprawiedliwości wobec biegłych psychiatrów i ich orzeczeń.
  3. prof. dr hab. Józef Gierowski, dr hab. med. Janusz Heitzman (Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński ): Błędy opiniodawstwa sądowo-psychiatrycznego
   i psychologicznego.
  4. dr med. Leszek Ciszewski (Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.): Prawne i organizacyjne problemy wykonania środków zabezpieczających - propozycje zmian.
  5. dr med. Ryszard Wardeński (Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie): Programy terapeutyczne realizowane w ramach środków zabezpieczających: stan aktualny i perspektywy.
  6. prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk (Zakład Psychologii Sądowej Uniwersytetu Łódzkiego, Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), lek. med. Przemysław Cynkier (Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii): Rozmiar i rodzaje przemocy
   w przestępstwach popełnianych przez nieletnich.
  7. dr Beata Pastwa-Wojciechowska (Zakład Psychologii Klinicznej UG): Zaburzenia kontroli impulsów a przestępstwo.

W 2004 roku odbyły się trzy konferencje naukowo-szkoleniowe.:

 1. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Oddziałów Psychiatrii Sądowej nt.: Status Oddziałów Psychiatrii Sądowej w Polsce i na świecie. Status firmy farmaceutycznej
  w Polsce i na świecie
  , 30.04 - 1.05.04 w Szczecinie.

  J. Pobocha: Status oddziału psychiatrii sądowej w Polsce i na świecie. Status firmy farmaceutycznej w Polsce i na świecie. Referat wprowadzający
  B. Stepniewska (Bruksela): Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na działalność firm farmaceutycznych
  Z. Majchrzyk: Współpraca Naukowej Sekcji Psychiatrii Sądowej z klinikami psychiatrycznymi w Polsce w latach 1994-2004
  J. Wojciechowski: Leki generyczne i oryginalne w Unii Europejskiej, wojna czy pokój ?
  K. Daškevičius, J. Marcinkevičiene (Wilno): Status oddziałów psychiatrii sądowej na Litwie
  R. Wardeński: Rola i miejsce oddziałów sądowych o maksymalnym zabezpieczeniu w systemie lecznictwa psychiatrycznego w Polsce i w wybranych krajach - uregulowania prawne i perspektywy
  L. Ciszewski, T. Markiewicz: Status Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej w Polsce
  A. Leśniak, P. Gawora (Elsa): Prawny status firmy farmaceutycznej w Polsce
  V. Gutsal, Z. Koshulynska, A. Malanchuk: The progress of forensic medicine in Ukraine - the past
  and modern.
  J. Heitzman: Propozycje poprawy jakości opiniowana sądowo-psychiatrycznego. Doświadczenia Katedry i Kliniki Psychiatrycznej CM UJ
  J. Heitzman: Indywidualizacja leczenia w zakładach psychiatrycznych o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia
  S. Urban: Nieprawidłowości opiniowania sądowo-psychiatrycznego, doświadczenia szpitala psychiatrycznego w Rybniku
  E. Król: Status Oddziału Psychiatrii Sądowej Katedry i Kliniki AM w Lublinie
  J. Pobocha: 30 lat Oddziału Psychiatrii Sądowej ZOZ Aresztu Śledczego w Szczecinie i 45 lat psychiatrii sądowej w jednostkach penitencjarnych w Polsce
  A. Wolska: Sprawcy przestępstw poddani sądowej obserwacji psychiatryczno-psychologicznej.
  A. de Rosier, R. Kubiak: Izba Wytrzeźwień jako miejsce pozbawienia wolności i element leczenia uzależnienia od alkoholu

 2. XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa II Polsko-Niemiecka i XI Hanzeatycka Konferencja Naukowo - Szkoleniowa nt.: Psychiatria sądowa dzieci i młodzieży w Niemczech i w Polsce - podobieństwa i różnice, 25-26.09.2004 w Szczecinie

  Dr med. Jerzy Pobocha: Psychiatria sądowa dzieci i młodzieży. Status biegłego. Koncepcja konferencji - wprowadzenie.
  Prof. dr hab. Jan. M. Stanik: Początki i rozwój psychologicznego opiniodawstwa sądowego
  w sprawach nieletnich w Polsce.
  Dr psych. Małgorzata Toeplitz-Winiewska: Etyczne problemy diagnozy psychologicznej małoletnich świadków.
  Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur : Sądowo - psychiatryczne aspekty mobbingu.
  Dr praw. Błażej Kolasiński, mgr praw Dorota Korecka: Przestępstwo pedofilii, sprawca i ofiara
  Dr hab. med. Tomasz Wolańczyk, dr med. Artur Kołakowski, dr med. Gabriela Jasielska: Problemy opiniodawstwa sądowo-psychiatrycznego u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (zaburzeniem hiperkinetycznym).
  Dr hab. n.med. Agnieszka Gmitrowicz: Analiza opinii sądowo-psychiatrycznych dotyczących młodzieży badanej w CSK UM w latach 1996-2004.
  Dr med. Marek Kobek, dr med. Christian Jabłoński, dr med. Czesław Chowaniec, dr med. Małgorzata Chowaniec: Zespół dziecka maltretowanego w materiale Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
  Dr med. Halina Kądziela-Olech, lek. med. Katarzyna Sidor, dr hab. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska: Fałszowanie stanu pediatrycznego - PCF (Pediatric Condition Falsification) jako forma maltretowania dziecka
  Mgr Joanna Boroń-Zyss, dr med. Tomasz Zyss:Czy każda próba samobójcza u nieletniego wymaga hospitalizacji psychiatrycznej?
  Prof. dr hab. med. K. Gierowski, dr A. Kuhny, dr S. Rumszewicz: Konfiguracja czynników ryzyka
  a wybrane cechy osobowości nieletnich.
  Prof. dr hab med. Stanisław Tabacznikow, dr Walentyna Dąbrowska, doc. dr hab. med. Tamara Arseniuk: Metodologia i specyfika opiniodawstwa sądowo-psychiatrycznego na Ukrainie.
  Prof. dr hab. med. Jadwiga Gromska, dr med. Włodzimierz Zakrzewski: Historia dziecka wobec prawa
  w aspekcie orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego.
  Prof. dr hab. med. Barbara Świątek: Lekarz biegły z zakresu medycyny sądowej
  Dr med. Czesław Chowaniec, dr med. Małgorzata Chowaniec, dr med. Mariusz Kobek,
  dr med. Christian Jabłoński: Czy potrzebna jest nowelizacja przepisów o powoływaniu biegłych?
  Dr med. Krzysztof Maksymowicz, dr med. Tomasz Jurek, Prof. dr hab. med. Barbara Świątek, dr med. Kurt Trubner : Pozycja biegłego sądowego w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec - porównanie
  Dr med. Krzysztof Maksymowicz, dr med. Tomasz Jurek, Prof. dr hab med. hab. Barbara Świątek: Pracownik służby zdrowia jako funkcjonariusz publiczny w świetle orzecznictwa sądowego.
  Lek. med. Cecylia Postek-Zyg: Status biegłego w szpitalu psychiatrycznym. Opis przypadku.
  Prof. dr hab. med. Janusz Masłowski, lek. med. Andrzej Venulet, lek. med. Jolanta Ferszka,
  dr Izabela Azzopardi: Poczytalność, teoria i praktyka w Polsce, RPA i na Malcie
  Mgr psych. Joanna Podgórska-Klepajczuk: Ośrodki Diagnostyczne - między kompetencjami
  a strukturalnymi uwarunkowaniami działania.
  Lek. med. Wojciech Kosmowski, mgr psych. Aleksandra Matuszewska: Opinie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Szubinie w sprawach karnych i o demoralizację nieletnich w roku 1999 i 2003. Analiza prawno-medyczna.
  Prof. dr hab. med. Barbara Świątek, dr med. Krzysztof Maksymowicz: Nieznajomość reguł opiniodawczych a wartość opinii sądowo-lekarskich.
  Dr med. Tomasz Zyss: Dylematy orzecznicze biegłego sądu pracy - między psychiatrą humanistyczną a wytycznymi orzecznictwa.
  Prof. dr praw. T. Widła: Prawny status biegłego w Polsce wprowadzenie

 3. XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.: Zaburzenie seksualne w normie i patologii, 7 - 9.10.2004 w Kazimierzu nad Wisłą.

  J. Kocur, Z. Majchrzyk : Obszar wolności seksualnej osoby z zaburzeniami psychicznymi w art.198 kk. polskiego kodeksu karnego
  J. Pobocha: Przestępczość seksualna w Polsce, skala zjawiska
  Z. Majchrzyk: Współczesne spojrzenie na relacje kobieta - mężczyzna
  I. Janicka, M. Kwiatkowski: Osobowość osób o orientacji homoseksualnej
  Z. Majchrzyk: Ciało kobiety w świecie cyberprzestrzeni.
  R. Kamiński (Areszt Śledczy, Rzeszów): Problemy kliniczne uzależnienia od cyberseksu
  R. Kamiński: Implikacje orzecznicze pedofilii i uzależnienia od cyberseksu
  W. Świętochowski: Poziom satysfakcji seksualnej małżonków i cechy funkcjonalne systemów rodzinnych kobiet po przebytym zabiegu histeroktomii
  K. Walęcka- Matyja, K. Kossakowska-Petrycka, M. Ledwoń: Psychologiczne efekty seksualnego wykorzystywania dzieci w rodzinie
  W. Świętochowski (Uniwersytet Łódzki): Poziom satysfakcji seksualnej a funkcjonalność rodziny
  Z. Majchrzyk (Uniwersytet Łódzki): Tożsamość podmiotowa. Zróżnicowanie: płeć/rodzaj
  E. Król, A. Stodulska-Blaszke: Eskalacja zaburzeń seksualnych. Od zoofilii do sadyzmu seksualnego. Opis przypadku.
  A. Stodulska - Blaszke, E. Król: Dzieciobójstwo - problem diagnostyczny i orzeczniczy.
  Z. Lew-Starowicz: Kontrowersje orzecznictwa seksuologicznego
  J. Pobocha: Pedofil z zespołem zaburzeń chromosomalnych xxyy. Opis pierwszego przypadku
  w Polsce
  P. Gałęcki, T. Nowakowski, T .Pietras i in.(UM w Łodzi): Porównanie skuteczności Citalopramu
  i Paroksetyny w leczeniu przedwczesnego wytrysku
  G. Zalewski: Powstawianie niektórych dewiacji seksualnych w więzieniu
  A. Obara - Korzeniowska, K. Zboralski, P. Gałęcki i in.: Ocena wybranych cech osobowości
  i temperamentu u żołnierzy negatywnie wypowiadających się na temat wpływu służby wojskowej
  na ich życie seksualne
  V. Skrzypulec, R. Kowalczyk: Wybrane aspekty seksualności kobiet prostytuujących się
  M. Gordon, I. Orłow-Arczewska: Charakterystyka osobowości sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci i osób dorosłych
  P. Cynkier (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa) Relacja sprawca-ofiara w przestępstwach seksualnych wobec dzieci
  D. Błaszczyk, M.Gordon: Poczucie koherencji u sprawców przestępstwa zgwałcenia
  Z. Majchrzyk: Problemy prawne i etyczne związane z oceną zeznań ofiar wykorzystywania seksualnego
  A Zasępa, B.Wróbel: Trudności w opiniowaniu seksuologicznym spraw o wykorzystywanie seksualne dzieci na podstawie przypadku orzeczniczego
  J. Gromska, W. Zakrzewski, G. Krzykowski: Identyfikacja i badanie porównawcze przestępców seksualnych

 4. IV TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA "STRESAS - PSICHIKOS NORMA IR PATOLOGIJA", IV INTERNATIONAL CONFERENCE “STRESS – MENTAL NORM AND PATHOLOGY”,  5–8 PAŹDZIERNIKA 2005 W PALANDZE NA LITWIE

  Z.Majchrzyk. Identitetas ir baimė susitapatinant su Europa / Identity and fear versus identification with European countries (Jogailos universitetas, Krokuva / The Jagiellonian University, Cracow, Poland)
  A.Šimkūnas, G.Butkus. Ego svarba emocinės savireguliacijos problemoms ir jų įveikimui / The importance of ego for emotional self-regulation problems and coping with them (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Šiauliai, Lithuania)
  A.Dembinskas, V.Matonienė, V.Juščiuvienė, J.Raščiauskaitė, D.Cėplienė, S.Šakavičienė. Smurtas ir stresas / Violence and stress (Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinika; Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / Vilnius University Psychiatric Clinic; National Service of Forensic Psychiatry, Kaunas, Lithuania)
  K.Vaičiulis, V.Joneliūkštienė. Psichoanalizės teorija ir psichikos sutrikimų diferencinė diagnostika teismo psichiatrijoje / Theory of psychoanalysis and differential diagnostics of mental disorders in forensic psychiatry (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Vilnius, Lithuania)
  C.Munoz. Neuronų plastiškumas – naujas depresijos patofiziologijos aspektas/ Neuroplasticity as a new approach to the pathophysiology of depression (Servier International, Neuropsichiatrijos mokslinė direktorė / Servier International, Scientific Director of Neuropsychiatry, France)
  K.Kossakowska-Petrycka. Stresas ir depresijos lygis nėštumo metu, pogimdyminės depresijos rizika, normalios ir sunkios prognozės nėštumas / Stress and level of depression during pregnancy and risk of postpartum depression among women with normal and high-risk pregnancy (Lodzės universiteto Psichologijos institutas / University of Lodz, Institute of Psychology, Poland)
  V.Kilikevičienė. Psichotraumuojančios (stresogeninės) situacijos įtaka moterų impulsyviam ir agresyviam elgesiui / Influence of psychotraumatizing (stress inducing) setting on the impulsive and aggressive behaviour of women (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Vilnius, Lithuania)
  P.Rudalevičienė. Seksualinės prievartos sukelta trauma, psichopatologijos išsivystymas/ Sexual abuse trauma, development of psychopathology (Vilniaus psichikos sveikatos centras  / Vilnius Mental Health Centre, Lithuania)
  M. Windisch. Vaikų ir paauglių savižudybės prevencija. Ką gali mobilioji krizių grupė?/ Prevention of child and adolescent suicidal behaviour. Role of mobile crisis team (Eskirolio ligoninės Vaikų ir paauglių psichiatrijos skyrius / Esquirol Hospital, Department of Child and adolescent psychiatry, Saint-Maurice, France)
  G.Pastavkaitė, A.Petrauskienė, L.Paulavičius, K.Simanauskas. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų psichologinė sveikata ir adaptacija mokykloje / Psychological health of junior school children and their adaptation at school (Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas; Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / Kaunas Medical University, Institute for Biomedical Research; National Service of Forensic Psychiatry, Kaunas, Lithuania)
  N.Žemaitienė. Paauglių psichiatrinės pagalbos poreikis ir požiūris į pagalbos teikimą / Adolescents‘ mental health needs and attitude towards care providers (Kauno medicinos universiteto Profilaktinės medicinos katedra / Kaunas Medical Universit, Chair of Preventive Medicine, Lithuania)
  Z.Majchrzyk. Akultūracija ir socialinė agresija / Acculturation and social aggression (Jogailos universitetas, Krokuva / The Jagiellonian University, Cracow, Poland)
  V.Adomaitienė, V.Danilevičiūtė. Vyrų išeminė širdies liga ir depresija / Depression in male with ischemic heart disease (Kauno medicinos universitetas; Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinika / Kaunas Medical University; Vilnius University, Clinic of Psychiatry, Lithuania)
  A.Benošis, Z.N.Minkuvienė. Stresas, alkoholis, mirtis: ar galima sieti su kasdienybe? / Stress, alcohol and death: can they be associated with everyday life? (Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas / Mykolas Romeris University Institute of Forensic Medicine, Vilnius, Lithuania)
  Z.Majchrzyk. Kultūra ir depresija / Culture and depression (Jogailos universitetas, Krokuva / The Jagiellonian University, Cracow, Poland)
  W.Trendak. Ūmus stresinis sutrikimas ir potrauminis streso sutrikimas stichinių nelaimių aukoms / Acute stress disorders and post–traumatic stress disorders (PTSD) in victims of disasters (Medicinos universitetas, Stichinių nelaimių skyrius  / Medical University Department of Disaster Medicine, Lodz, Poland)
  V.Hutsal, A.Malanchuk, Z.Koshulynska. Aviakatastrofos aukų teismo psichologijos ir psichiatrijos ekspertizės patirtis (Sknylivo tragedijos pavyzdys / The experience of forensic psychological and psychiatrical examination of the victims of aircatastrophe (on the example of Sknyliv tragedy) (Lvovo srities psichiatrijos ligoninė / L‘viv Regional Psychiatric Hospital, Ukraine)
  Y.Makushkin, Z.Kekelidze. Tarpžinybinės ir medicininės psichologinės pagalbos teikimo organizacija terorizmo akto aukoms Beslane / Experience of organizing the interdepartmental and medical-psychological aid delivery to the victims of Beslan terrorist attack (Serbskio socialinės ir teismo psichiatrijos centras / Serbsky Centre for Social and Forensic Psychiatry, Moscow, Russia)
  J.Kocur. Potrauminis streso sutrikimas – gydymo problemos  / Post-traumatic Stress Disorders – therapeutic problems (Lodzės universiteto Psichologijos institutas / Institute of Psychology University of Lodz, Poland)
  V.Danilevičiūtė, V.Adomaitienė. Antidepresantų poveikis neuromediatoriams ir neuronų plastiškumas / Action of antidepressants on neurotransmitters and neuroplasticity (Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinika; Kauno medicinos universiteto Psichiatrijos klinika / Vilnius University, Clinic of Psychiatry; Kaunas Medical University, Clinic of Psychiatry, Lithuania)
  M.Wrobel, M.Ledwon. Vėžiu sergančių vaikų motinų nuotaikos reguliacija ir streso įveikimas / Mood regulation and coping with stress among mothers of children with cancer (Lodzės universiteto Psichologijos institutas / Institute of Psychology, University of Lodz, Poland)
  P.Rudalevičienė, A.Narbekovas. Slaptieji pacientai – mirštančiųjų šeimos nariai / Hidden patients – family members of dying loved ones (Vilniaus psichikos sveikatos centras; Vytauto Didžiojo universitetas / Vilnius Mental Health Centre; Kaunas University of Vytautas the Great, Lithuania)
  M.Jakubėnienė, G.Žukauskas, S.Šliaupa, J.Satkūnas, I.Kerimov. Cinko deficito geomedicininė svarba Lietuvos gyventojams / The geomedical importance of zinc deficiency to Lithuanian population (Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas; Geologijos ir geografijos institutas; Lietuvos geologijos tarnyba; Azerbaidžano mokslų akademija / Mykolas Romeris University of Forensic Medicine; Institute of Geology and geography; Lithuanian Geological Survey Vilnius, Lithuania; Azerbaijan Academy of Sciences)
  L.Galvanauskienė. 5-hydroxytryptofanas: kliniškai efektyvus serotonino prokursorius / 5-Hydroxytryptophan : a clinically effective Serotonin precursor (“Acotonitum”  /  „Aconitum“, Lithuania)
  M.Skvarčevskaja, A.Razbadauskas. Slaugytojų patiriamas smurtas ir jo vertinimas / Violence of addicted patients against nurse (Klaipėdos universitetas / University of Klaipėda, Lithuania)
  Pirmininkaujantys / chairpersons: J.Pobocha (Poland), A.Navickas (Lithuania), A.Razbadauskas. Slaugytojų patiriamas smurtas ir jo vertinimas / Violence of addicted patients against nurse (Klaipėdos universitetas / University of Klaipėda, Lithuania)
  A.Glinskienė. Ilgalaikis stresas ir nužudymai: priežastys ir pasekmės (psichologinė analizė atliekant teismo psichiatrijos-psichologijos ekspertizes nužudymų bylose) / Long term stress and murder: causes and consequences (psychological analysis in forensic psychiatric examinations of murder cases) (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Utena, Lithuania)
  V.Raškauskas, A.Navickas, A.Dembinskas, A.Zakarian. Prievartos psichiatrijoje tyrimo metodologija / Methodology of research on coercion in psychiatry (Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinika / Vilnius University Psychiatric Clinic, Lithuania)
  Janicka I., G.Poraj. Priklausomų nuo alkoholio vyrų ir moterų strategijos įveikti stresui/ Stress coping strategies in men women addicted to alcohol (Lodzės universiteto Psichologijos institutes / Institute of Psychology, University of Lodz, Poland)
  J.Pobocha, J.Gielo. Įkalinimo stresas ir arterinė hipertenzija / The stress of imprisonment and arterial hypertension (Ščecino universiteto Teisės ir valdymo fakultetas; Ščecino tardymo izoliatorius/ University of Szczecin, The faculty of Law and Administration; Department of Internal Medicine, Detention Center in Szczecin, Poland)
  Z.Majchrzyk. Akultūracijos stresas / Acculturation stress (Jogailos universitetas, Krokuva/  The Jagiellonian University, Cracow, Poland)
  K.Daškevičius. Nauji teismo psichiatrijos aspektai posovietinėje Lietuvoje / New aspects of forensic psychiatry in post-soviet Lithuania (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Vilnius, Lithuania)

 5. Судова психіатрія в Україні і Польщі: сучасний стан та перспективи, Київ 03–04 листопада 2005 року

  Т.М.Арсенюк, М.Ю.Ігнатов (Україна): Аналіз суспільно-небезпечних дій психічно хворих в Україні.
  Dr med. Jerzy Pobocha (Польща): Przestępczość i psychiatria sądowa w Polsce.
  Л.М.Юр’єва (Україна): Сучасний стан примусового лікування в Україні.
  В.С.Підкоритов (Україна): Психіатричний діагноз: етико-правові наслідки.
  В.А.Абрамов (Україна): Сучасний підхід до діагностики психічних розладів.
  Dr med. Leszek Ciszewski (Польща): Wykonywanie środka zabezpieczającego w Polsce wobec zaburzonych psychicznie sprawców czynów zabronionych.
  І.І.Маковський (Україна): Питання кримінально-процесуальної дієздатності в сучасних умовах.
  Dr Błażej Kolasiński (Польща): Biegli psychiatrzy w polskim prawie procesowym.
  В.Д.Мішиєв (Україна): Досвід застосування амбулаторного психіатричного примусового лікування в м. Києві.
  А.М.Кушнір (Україна): Організація застосування примусових заходів медичного характеру в умовах психіатричної лікарні з суворим наглядом на сучасному етапі.
  В.В.Сєднєв, І.С.Ревяков (Україна): Актуальні проблеми психолінгвістичної експертизи

 6. XII LUBELSKIE SPOTKANIE NAUKOWE, Lublin 11-13 maja 2006

  Prof. Henryk Kiereś, Katedra Filozofii Sztuki KUL, New Age a pseudofilozofia
  Prof. Joanna Twarowska-Hauser, Pracownia Genetyki, Katedra Psychiatrii AM w Poznaniu, Geny schizofrenii?
  Prof. Gavin Reynolds, Division of Psychiatry and Neuroscience Queen’s University Belfast, Wielka Brytania, Antipsychotics and the metabolics syndrome – genetics and mechanis
  Prof. Janusz Perzyński, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, 1. Schizofrenia jako choroba piętrowo-dyssolucyjna; 2. Próba interpretacji wybranych cech obrazu klinicznego schizofrenii jako choroby piętrowo-dyssolucyjnej.
  Prof. Zbigniew Hołda, Katedra Prawa Karnego UJ w Krakowie, Prawa chorych psychicznie w Polsce w świetle europejskich standardów praw człowieka.
  Dr Jerzy Pobocha, Sekcja Naukowa Psychiatrii Sądowej PTP, Poczytalność w schizofrenii, od paternalizmu do autonomii.
  Doc. Andrzej Czernikiewicz, Klinika Psychiatrii AM w Białymstoku, Psychoedukacja w schizofrenii – to działa.
  Doc. Andrzej Czernikiewicz, SZKOLENIE INTERAKTYWNE, Klinika Psychiatrii AM w Białymstoku, Klinika Psychiatrii AM w Białymstoku
  Prof. Anna Grzywa, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, Genialne zdolności a choroba psychiczna.
  Prof. Igor Marcenkowski, Ukraiński Naukowo-Badawczy Instytut Społecznej i Sądowej Psychiatrii i Narkologii w Kijowie, Ukraina, CBT u młodzieży ze schizofrenią (pierwszy epizod psychotyczny).
  Prof. Josef Parnas, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania, The idea of the spectrum of schizophrenia.
  Prof. Andrzej Kokoszka, II Klinika Psychiatryczna AM w Warszawie, Diagnoza i postępowanie psychoterapeutyczne w chorobach przewlekłych. Znaczenie doświadczeń postępowania w cukrzycy dla terapii schizofrenii.
  Z. Majchrzyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Psychologiczne czynniki pozwalające w sposób zgodny z kliniczną wiedzą i rozsądkiem przewidywać popełnienie czynu o poważnym stopniu niebezpieczeństwa.
  Z. Majchrzyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Opiniodawstwo psychologiczne zdolności uczestniczenia w procesie sądowym.
  E. Król, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, Niepoczytalność chorych na schizofrenię - dobrodziejstwo czy pozbawienie praw?
  J. Kocur¹, P. Cynkier², 1. Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 2. Oddział Psychiatrii Sądowej, Szpital Psychiatryczny w Pruszkowie, Obraz choroby psychicznej a czyny zabronione popełnione przez chorych na schizofrenię.
  H. Welcz, M. Masiak, T. Pyter, A. Stodulska-Blaszke, E. Król, M. Drożdżyk, J. Masiak, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, Opiniowanie sądowo-psychiatryczne psychologiczne osób z zaburzeniami schizofrenicznymi, schizoafektywnymi i urojeniowymi.
  E. Król¹, B. Łoza², 1. Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, 2. AM w Lublinie, Charakterystyka pacjentów z zaburzeniami psychicznymi internowanych w szpitalach psychiatrycznych na Lubelszczyźnie.
  M. Domański, K. Matras, Z. Bryndza, E. Masłowska, M. Gałczyńska-Urbaniak, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, Analiza przypadków internacji w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie w latach 1995-2005.
  M. Krasucki, M. Ignaczak, M. Wałecki, A. Niedoborek, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Odrębność i specyfika opiniowania sądowo-psychiatrycznego nieletnich. Stan prawny i praktyczne implikacje kliniczne.
  M. Flirski, R. Magierski, J. Magierska, T. Sobów, I. Kłoszewska, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Porównanie skuteczności neuroleptyków klasycznych i leków przeciwpsychotycznych II generacji w leczeniu zaburzeń psychotycznych.
  K. Spiridonow, B. Kasperek. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Dwie płcie – jedna choroba. Schizofrenia kobiet i mężczyzn.
  A. Ryś, P.Szemraj, R. Ławniczek-Kamińska, A. Miodek, SPZOZ Szpital im. J. Babińskiego w Łodzi, Koincydencja schizofrenii i guza mózgu, czy objawy schizofrenopodobne maskujące guz.
  M. Sygut*, K. Czech, A. Klasik, K. Krysta, I. Krupka-Matuszczyk, *Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Katowice-Ochojec, Terapia neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych w schizofrenii.
  H. Karakuła, J. Parnas, A. Grzywa, J. Pawęzka, K. Szajer, A. Sekunda, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, Czy komplikacje położnicze są niezależnym środowiskowym czynnikiem etiologicznym w schizofrenii?
  A. Lisiecka, J. Horodnicki, Klinika Psychiatrii PAM. Szczecin, Kryteria warunkujące skuteczność leczenia schizofrenii paranoidalnej w oddziale dziennym.
  M. Letkiewicz J. Horodnicki, Katedra i Klinika Psychiatrii PAM. Szczecin, Perspektywy prognozowania przebiegu schizofrenii paranoidalnej.
  H. Marmurowska-Michałowska, P. Skubis, M. Wieczerzak-Jarząbek, G. Małaj, A. Kochański, H. Dubas-Ślemp, A. Libera*, M. Hadała, G. Kozak, L. Olajossy-Hilkesberger, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie, Współpraca w leczeniu       a wybrane cechy osobowości u pacjentów     z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej i zaburzenia  schizoafektywnego.
  B. Gulla, Z. Majchrzyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zastosowanie metod eksperymentalnych w badaniu procesów poznawczych osób chorych na schizofrenię
  A. Klasik, I. Krupka-Matuszczyk, K. Krysta, M. Sygut, K. Czech, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM w Katowicach, Zależność pamięci operacyjnej od uwagi u osób chorych na schizofrenię paranoidalną.
  H. Marmurowska-Michałowska, M. Wieczerzak-Jarząbek, G. Małaj, P. Skubis, A. Kochański, H. Dubas-Ślemp, A. Libera*, M. Hadała, G. Kozak, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, *Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie, Przystosowanie do choroby a wybrane cechy osobowości u pacjentów z zaburzeniem schizoafektywnym i schizofrenią paranoidalną.
  H. Marmurowska-Michałowska, G. Kozak, M. Wieczerzak-Jarząbek, G. Małaj, P. Skubis, A. Kochański, H. Dubas-Ślemp, A. Libera*, M. Hadała, W.Dolecki, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, *Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie, Postawa wobec leczenia a wybrane cechy osobowości wśród chorych na zaburzenia schizofreniczne i zaburzenia afektywne.
  P. Krukow, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii UMCS w Lublinie, Schizofrenia w perspektywie neuropsychologii społecznej.
  A. Klasik, I. Krupka-Matuszczyk, K. Krysta, M. Sygut, K. Czech, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM w Katowicach, Zależność uwagi od lęku jako stanu i jako cechy u osób chorych na schizofrenię paranoidalną.
  K. Krysta, A. Klasik, I. Krupka-Matuszczyk, M. Sygut, L. Hubicki, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM w Katowicach, Zaburzenia uwagi u pacjentów z podwójną diagnozą.
  Doc. J. Meder, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Leczenie pacjentów z podwójną diagnozą
  Dr E. Bujak, Znaczenie genogramu w rozumieniu choroby psychicznej pacjenta-doświadczenia z terapii rodzinnej
  Dr K. Walczewski, Ciągłość opieki psychiatrycznej w schizofrenii
  H. Marmurowska-Michałowska, A. Kochański M. Wieczerzak-Jarząbek, A. Libera*, G. Małaj, P. Skubis, H. Dubas-Ślemp, M. Hadała, G. Kozak, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, *Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie, Współpraca w leczeniu a poziom funkcjonowania i wsparcia społecznego u pacjentów chorych na schizofrenię paranoidalną i zaburzenie schizoafektywne.
  A. Waluk¹, B. Galińska², A. Czernikiewicz², 1.Zespół Oddziałów Dziennych SPP ZOZ w Choroszczy; 2. Klinika Psychiatrii AMB w Choroszczy, Schizofrenia w rodzinie – podsumowanie rocznej współpracy z rodzinami.
  B. Grell-Duda¹, A. Kochański², L. Olajossy-Hilkesberger², M. Szewczyk², A. Uchańska¹, A. Zaborska, H. Marmurowska-Michałowska², 1. Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie; 2. Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, „Nie zostaniesz sam”- program wsparcia dla osób z I epizodem schizofrenii i ich rodzin.
  Ł. Derebas¹, G. Kopacz², B. Śpila², 1. Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie; 2.  Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, Poglądy studentów Lublina na schizofrenię
  B.Kasperek-Zimowska, K. Spiridonow, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Czy mężczyźni opiekują się dorosłymi dziećmi chorymi na schizofrenię?
  H. Marmurowska-Michałowska, H. Dubas-Ślemp, M. Wieczerzak-Jarząbek, G. Małaj, P. Skubis, A. Kochański, A. Libera*, M. Hadała, G. Kozak, A. Hawryluk**, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, *Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii AM Lublin, **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Postawa wobec leczenia w grupie pacjentów ze schizofrenią paranoidalną i zaburzeniem schizoafektywnym.
  M. Makara-Studzińska, A. Zaborska, A. Urbańska, Klinika i Katedra Psychiatrii AM w Lublinie, Psychologiczne problemy starości.
  L. Engel, A. Kühn-Dymecka, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Współwystępowanie deficytów poznawczych i określonych cech osobowości a neuroplastyczność u pacjentów z zaburzeniami  nerwicowymi i związanymi ze stresem.
  K. Krysta, A. Klasik, I. Krupka-Matuszczyk, M. Sygut, Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM w Katowicach, Funkcjonowanie poznawcze u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
  J. Gajewski, A. Morawska, J. Morylowska, M. Sokół, A. Wójcicka, Klinika i Katedra Psychiatrii AM w Lublinie, Przestrzeganie praw pacjentów w ocenie kobiet i mężczyzn hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych.
  A. Perzyński, I. Chmiel-Perzyńska, A. Urbańska, Klinika i Katedra Psychiatrii AM w Lublinie, Opieka psychiatryczna w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
  A. Wójcicka, A. Perzyńska, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, Przyczyny hospitalizacji bez zgody osób z zaburzeniami psychicznymi
  A. Pyłypczuk, D. Malicki, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, Analiza realizacji postanowień sądowych o przymusowym leczeniu odwykowym na podstawie przyjęć i przebiegu leczenia w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie(COTUA ZLO WOTUiW Lublin).
  M. Opio, A. Pilszyk, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Błędy diagnozy w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym
  A. Pilszyk, M. Opio, Instytut Psychiatrii i Neurologii - Klinika Psychiatrii Sądowej. Warszawa, Błędne diagnozowanie schizofrenii w opiniowaniu sadowo-psychologicznym.
  K. Kossakowska-Petrycka, Instytut Psychologii UŁ, Łódź, Poporodowe zaburzenia nastroju a dzieciobójstwo – aspekty orzecznicze
  Z. Rzecki, M. Domański, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, Testament szczególny, pojęcie rychłej śmierci – prezentacja przypadku.

 7. XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOENIOWA "AKTUALNE PROBLEMY I SZKOLENIE W PSYCHIATRII SĄDOWEJ  W POLSCE. „PSYCHOFARMAKOLOGIA SĄDOWA", SZCZYRK, 11-15 PAŹDZIERNIKA 2006

  W. Kozielewicz (Sąd Najwyższy): Niepoczytalność w orzecznictwie i doktrynie.
  Insanity from the expert and doctrine points of view
  J. Pobocha (Wydział Prawa i Adm. Un. Szczeciński): Niepoczytalność – jak opiniować?
  The assessment of insanity
  H. Komisarski (Ministerstwo Sprawiedliwości: Ustawa o biegłych.
  Polish experts statute
  T. Widła (Zakład Kryminalistyki Un. Śląski: Resortowy projekt ustawy o biegłych
  The ministerial draft of the experts statute
  Konstantinas Daškevičius – Naczelny Psychiatra Sądowy Litwy, Jelena Marcinkevičienė (National Service of Forensic Psychiatry and Narcology in Lithuania, Vilnius):  Ustawa biegłych  na  Litwie. The experts statute in Lithuania
  Z. Szawarski (Uniwersytet Warszawski): Kiedy człowiek jest odpowiedzialny za swoje postępowanie?.When a person is responsible for his deeds?
  Z. Majchrzyk (Zakład Psychologii Sądowej, Uniwersytet Jagielloński): Relatywizm diagnostyczny, prawny i etyczny  jako przyczyny kryzysu w psychiatrii i psychologii sądowej. Diagnostic, legal, and ethical relativism as the cause of crisis in psychiatry and forensic psychology
  J. Kocur (Zakład psychoprofilaktyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi): Wadliwości w uzasadnianiu opinii sądowo-psychiatrycznych: aspekty formalne, merytoryczne i behawioralne. Formal, factual, and behavioral aspects of defects in justification of forensic psychiatry opinions
  J. Heitzman (Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii): Biegły, błędy, nadużycia – stan aktualny i możliwości poprawy jakości opiniowania sądowo-psychiatrycznego. The expert, errors, and malpractice the actual status and what can be improved in the quality of forensic psychiatry opinions
  J. Bašteckỳ, P. Krekule, K. Netik (Subkatedra Psychiatrii Sądowej, Centrum Dosonalenia Kadr Lekarskich, Praha): Szkolenie podyplomowe z psychiatrii i psychologii sądowej w Republice Czeskiej.  Postgraduate training in forensic psychiatry and forensic psychology in the Czech Republic.
  A. Florkowski, S. Szubert, W. Gruszczyński, P. Gałecki, K. Zboralski (Klinika Psychiatryczna, Uniwersytet Medyczny, Łódź): Zaburzony psychicznie przestępca, a opiniowanie sądowo-psychiatryczne. An offender with psychiatric disorders and forensic psychiatry evaluation
  В.Р. Илейко - Naczelny Psychiatra Sądowy  Ukrainy (Instytut Psychiatrii  Społecznej, Sądowej i  Narkologii, Kiev): Судебно-психиатрическая экспертиза   в Украине   (основная тенденция развития). Opiniodawstwo sądowo-psychiatryczne na Ukrainie (główne tendencje rozwojowe). Forensic psychiatry evaluations in the Ukraine (main trends)
  S. Droba – Przewodniczący Secji Psychiatrii Sądowej Słowacji,  J. Lexmann, B. Moťovský, P. Vaňko (Centrum duševného zdravia Bánovce nad Bebravou): Problematika a dynamika Slovenskej Psychiatrie a  Forenznej  Psychológie po revrate, po rozdelení i Česko-Slovenska a na prelomie tisíročí. Problemy rozwoju  Słowackiej psychiatrii i psychologii sądowej po rozdzieleniu  Słowacji od Czech na przełomie tysiąclecia.  Problems in psychiatry and forensic psychiatry in Slovakia after separation from the Czech Republic at the turn of the millenium
  В.И. Мельник, A. B. Мельник (Instytut Psychiatrii Społecznej, Sądowej i Narkologii, Kiev): Профилактика общественно-опасных действий  психических больных в Украине.
  Profilaktyka społecznie niebezpiecznych czynów chorych psychicznie na Ukrainie.
  Prevention of socially dangerous acts by psychiatric patients in the Ukraine
  R. Wardeński (Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej, Gostynin): Uregulowania prawne i medyczne oraz zawartość merytoryczna opinii sądowo – psychiatrycznych.
  Legal and medical regulations and subject matter of forensic psychiatry opinions
  D. Hajdukiewicz (Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i  Neurologii): Metodyka opiniowania sądowo-psychiatrycznego. Forma, struktura i treść opinii. Methods for forensic psychiatry evaluation. Form, structure, and content of an opinion
  J. Pobocha (Uniwersytet Szczeciński): Metodologia opiniowania od błędów do mistrzostwa.
  Methodology of expert opinions: from error to mastership
  B. Pastwa-Wojciechowska, M. Błażek (Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański): Kompetencje biegłych psychologów sądowych a rozstrzygnięcia w procesie karnym. Competencies of expert forensic psychologists and decisions in the penal process
  J. Kocur, P. Cynkier (Uniwersytet Medyczny w Łodzi): Psychopatologiczne i środowiskowe uwarunkowania zabójstw dokonanych przez niepoczytalnych sprawców z rozpoznaniem schizofrenii. Psychopathologic and environmental determinants of homicide by mentally offenders with schizophrenia
  M. Lepak, W. Gruszczyński, A. Florkowski (Klinika Psychiatryczna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi): Problemy przestępczości wojskowej żołnierzy z obciążającym wywiadem okołoporodowym i wczesnodziecięcym. Offences by soldiers with a positive history for perinatal and infant pathology
  M. Wysoka - Pleczyk, B. Gulla, Z. Majchrzyk (Zakład  Psychologii Sądowej, Uniwersytet Jagielloński): Poczucie bezpieczeństwa, spostrzeganie zjawisk negatywnych i wiktymizacja dziewcząt w szkołach ponadgimnazjalnych.   Feeling of safety, perception of negative events, aggression and victimization of schoolgirls between the age of 15 and 18 years
  B. Gulla, B. Baster (Uniwersytet Jagielloński): Formy reagowania na frustrację nieprzystosowanych nastolatek- podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dziewcząt. Forms of reactions to the moods of unadapted teenage girls at the Education Centre for Girls
  R. Wardeński (Regionaly Ośrodek Psychiatrii Sądowej, Gostynin): Kodeksowe uregulowania ograniczeń poczytalności i niepoczytalności.Limitations of criminal responsibility  and diminished responsibility in the Polish penal code
  J. K. Gierowski, J. Drelicharz (Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Czynniki ryzyka przemocy seksualnej u pedofilów i sprawców zgwałceń. Analiza porównawcza. A comparative analysis of risk factors of sexual violence by pedophiles and rapists
  J. Drelicharz (Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński): Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od zawodu na tle zjawiska prostytucji. Psychological mechanisms of vocational dependence from the perspective of prostitution
  D. Juszczak (Poradnia Zdrowia Psychicznego 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego): Wpływ wczesnych zaburzeń adaptacji społecznej na zachowania przestępcze. The influence of early disorders in social adaptation on criminal behavior
  D. Juszczak (Poradnia Zdrowia Psychicznego 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego): Przestępczość przeciwko rodzinie w świetle orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego. Offences against the family from the point of view of forensic psychiatry evaluations
  E. Habzda-Siwek (Zakład Kryminologii, Uniwersytet Jagielloński): Kwalifikacje do pełnienia funkcji biegłego psychiatry.Qualifications of an expert psychiatrist
  E. Habzda-Siwek (Zakład Kryminologii, Uniwersytet Jagielloński): Aktualne zagadnienia związane z opinią o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Topics associated with opinions on the state of psychic health of a defendant in the light of verdicts of the Supreme Court
  Z. Majchrzyk (Uniwersytet Jagielloński): Stres akulturacyjny.Acculturation stress
  J. Szeluga, P. Pankiewicz (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Akademia Medyczna w Gdańsku): Dylematy aksjologiczne w psychiatrii – artykuł dyskusyjny. Axiologic dilemmas in psychiatry
  А.В. Мельник (Instytut Psychiatrii Społecznej, Sądowej i Narkologii): Кратковременные расстройства психической деятельности и принудительные меры медицинского характера". Krótkotrwałe zaburzenia psychiczne i ich leczenie przymusowe.
  A.Walczyna, M. Pacholski (Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii): Prezentacja projektu tzw. „Ustawy o biegłych” – ustawy z dnia 26.04.06 o osobach fizycznych oraz instytucjach naukowych lub specjalistycznych uprawnionych do sporządzania i wydawania opinii w postępowaniach prowadzonych na postawie ustawy, przedstawionego w ramach konsultacji społecznych (wprowadzenie do dyskusji). Presentation of the draft statute on experts. Statute of 26/04/2006 on physical persons and scientific or specialist institutions authorized to issue opinions in processes under the statute – public consultations (introduction to discussion
  D. Hajdukiewicz, J. Heitzman (Instytut Psychiatrii i  Neurologii, Warszawa): Wyniki ekspertyzy zakwestionowanych przez prokuraturę opinii biegłych ze szpitala w Rybniku.
  Examination of experts’ opinions from the hospital in Rybnik contested by the public prosecutor
  Koshulynska Z., Gutsal V., Malanchuk A. (Oddział Psychiatrii Sądowej, Regionalny Szpital Psychiatryczny, Lvov): Aktualne problemy psychiatrii sądowej na Ukrainie. Actual problems in forensic psychiatry in the Ukraine
  J. Smorąg, K. Chłopek (Szpital Psychiatryczny, Morawica k. Kielc): Psychiatryczne aspekty przestępczości przeciwko mieniu znacznej wartości
  Psychiatric aspects of offences against significant value property
  K. Chłopek, J. Smorąg (Szpital Psychiatryczny, Morawica k. Kielc): Uwarunkowania przestępczości. Causes of criminal offences
  J. Pobocha: Psychofarmakologia sądowa. Forensic psychopharmacology
  M. Rzewuska: Problemy prawne psychofarmakologii. Legal problems in psychopharmacology
  B. Łoza: Błędy w psychofarmakologii. Errors in psychopharmacology
  Radziwiłłowicz: Błędy psychofarmakoterapii i jej powikłania jako przedmiot orzecznictwa sądowego. Errors and complications in psychopharmacology as an object for forensic expertise.
  R. Pienda (Gerot): Neurotop i Convulex skuteczny standard w psychiatrii i neurologii.”
  Neurotop and Convulex as effective standard treatment in psychiatry and neurology
  P. Kaliszek (Medagro): Działania terapeutyczne TRITTICO  CR. Therapeutic  effect of TRITTICO CR
  A. Czernikiewicz (Klinika Psychiatryczna, Akademia Medyczna Białystok):  Czy standardy terapii schizofrenii są realizowane i co z tego wynika?
  Are therapeutic standards in schizophrenia implemented and what is the outcome?
  J. Heitzman (Instytut Psychiatrii i Neurologii): Zespół odstawienia leków przeciwdepresyjnych (Lpd). Lpd withdrawal syndrome
  Czuma K. (Szpital Psychiatryczny, Katowice): Deficyt lęku – specyficzne powikłanie terapii zwrotnego wychwytu serotoniny, konsekwencje kliniczne, etyczne i prawne
  Anxiety deficit as a specific complication in the treatment of reabsorption of serotonin: clinical, ethical, and legal consequences
  A. Pilszyk, E. Waszkiewicz-Białek, T. Gordon (Instytut Psychiatrii i  Neurologii, Warszawa): Źródła rozbieżności w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym. Sources of discrepancies in forensic psychiatry opinions
  R. Janczura (Pliva): Zastosowanie leków Plivy Kraków w chorobach psychiatrycznych i neurologicznych.Application of drugs produced by Pliva Cracow in psychiatric and neurological diseases
  R. Wardeński (Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej, Gostynin): Okresowe opinie sądowo – psychiatryczne w toku realizacji środka zabezpieczającego. Periodic forensic psychiatry evaluations during realization of  detention
  L. Ciszewski, E. Sutuła (Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej, Starogard Gdański): Błędne zastosowanie środka zabezpieczającego - aspekty kliniczne, terapeutyczne i prawne.
  Erroneous use of preventive measure. Clinical, therapeutic, and legal issues
  J. Skrzypczak, L. Ciszewski, J. Maciejewska-Sova, T. Markiewicz (Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej, Starogard Gdański): Atrakcyjność przywilejów uzyskiwanych w czasie internacji w zakładzie psychiatrycznym w ocenie pacjentów.Attractiveness of privileges acquired during internment at a psychiatric ward in the opinion of patients
  L. Ciszewski, K. Zimmermann (Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej, Starogard Gdański): Nagrywanie obrazów w oddziale psychiatrycznym - zalety i ograniczenia. Prezentacja zarejestrowanych zdarzeń agresywnych.Video recording at a psychiatric ward: advantages and limitations. Presentation of acts of aggression.
  K. Sosińska-Stępniewska, G. Mącznik (Oddział Psychiatrii Sądowej, Szpital Psychiatryczny, Kobierzyn): Atestacja oddziałów psychiatrii sądowej (rozważania o kryteriach oparciu o doświadczenia własne).Certification of forensic psychiatry departaments’ discussion of criteria on the basis of authors’ experience)
  E. Skupień, F. Bolechała (Instytut  Ekspertyz Sądowej, Klinika Psychiatryczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Depresja jako problem orzeczniczy. Depression as a problem for expert witnesses
  R. Wardeński (Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej, Gostynin): Zasady opiniowania w sprawach testamentowych. Expert witness in testamentary cases
  А.А. Ревенок (Instytut Psychiatrii Społecznej, Sądowej i Narkologii, Kiev): Проблемы судебно-психиатрической экспертизы лиц с психическими расстройствами, возникшими в следствии злоупотребления  психоактивных веществ. Problemy opiniowania sądowo –  psychiatrycznego osób z zaburzeniami psychicznymi powstałymi na skutek używania substancji psychoaktywnych. Problems in forensic psychiatry evaluations in the case of persons with psychic disorders due to abuse of psychoactive drugs
  В.Б. Первомайский (Instytut Psychiatrii Społecznej, Sądowej i Narkologii, Kiev): Современные подходы к решению проблемы ограниченной вменяемости. Współczesne poglądy na rozwiązanie problemu opiniowania ograniczonej poczytalności. Contemporary views on evaluation of limited diminished responsibility.
  S. Szubert, A. Florkowski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi): Ocena zasadności kierowania na obserwację sądowo-psychiatryczną w świetle materiałów Kliniki Psychiatrycznej UM w Łodzi. Justification for referral to a forensic psychiatry centre: experience of the Department of Psychiatry, Medical University in Łódź
  W. Sterna (Szpital Psychiatryczny, Gorzów  Wlkp.): Internacja „ambulatoryjna”.
  „Ambulatory” detention.
  M. Wałecki, M. Ignaczak, J. Ożarowska, M. Krasucki, A. Niedoborem (Krajowym Ośrodek\ Psychiatrii Sądowej, Garwolin): Cele i założenia organizacji pracy z pacjentem w w Garwolinie. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne nieletnich w warunkach ośrodka o maksymalnym stopniu zabezpieczenia. Objectives and assumptions for patient procedures at the National Forensic Psychiatry Centre in Garwolin. Forensic psychiatry examination of juveniles at a maximal security centre
  J. Drelicharz (Szpital Psychiatryczny, Kraków): Relacja z pacjentem w szpitalu psychiatrycznym – analiza porównawcza oczekiwań względem cech personelu medycznego.
  Relations with the patient at a psychiatric hospital. Comparative analysis of expectations regarding features of the medical staff
  А.А. Зайцев (Instytut Psychiatrii Społecznej, Sądowej i Narkologii, Kiev): Основные принципы проведения комплексной cудебной сексолого-психиатрической экспертизы молодых сексуальных преступнико. Podstawowe zasady wydawania kompleksowych opinii psychiatryczno-seksuologicznej młodocianych seksualnych przestępców.Basic principles for the making of comprehensive psychiatric sexuologic opinions in the case of juvenile sexual offenders
  M. Czerpak, Z. Mazurczyk, J. Dolewka, A. Bańkosz (Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego, Wrocław): Przypadek opiniowania sądowo-psychiatrycznego żołnierza zawodowego z zaburzeniami dysocjacyjnymi uchylającego się do służby. Forensic psychiatry evaluation of an unwilling to serve enlisted soldier with dissociative disorders
  M. Opio (Instytut Psychiatrii i  Neurologii): Mistrz manipulacji – trudności opiniowania, prezentacja przypadku.Master of manipulation: difficulties during evaluation. Case report
  A. Ruzikowska, A. Pilszyk (Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i  Neurologii, Warszawa): Schizofrenia – głęboko ukryta – analiza przypadku. Deeply hidden schizophrenia: case report
  D. Melchisedakow D., B. Łoza (Akademia Medyczna, Warszawa: Psychoza indukowana i psychoza pierwotna: uwarunkowania prawno-medyczne leczenia. Induced and primary psychoses: legal and medical aspects of treatment
  P. Radziwiłłowicz (Klinika Psychiatryczna, Akademia Medyczna w Gdańsku): Zespół Münchausena by Proxy - studium przypadku.Münchausen by Proxy syndrome: case report
  Jelena Marcinkevičienė, Konstantinas Daškevičius (National Service of Forensic Psychiatry and Narcology in Lithuania Vilnus): System  szkolenia w  psychiatrii sądowej  na  Litwie.Training in forensic psychiatry in Lithuania
  St. Ilnicki (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa): Specjalizacja z psychiatrii sądowej w USA.
  Specialization in forensic psychiatry in the USA
  A. Ederveen- Grochowska (Pieter Baan Centrum, Utrecht, Holandia): Szkolenie w psychiatrii sądowej w Holandii. Training in forensic psychiatry in the Netherlands
  J. Heitzman (Instytut Psychiatrii i Neurologii): Propozycje regulaminu uzyskiwania rekomendacji biegłego psychiatry sądowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Proposed rules for recommending a person as expert forensic psychiatrist of the Polish Psychiatric Society

 8. Актуальні проблеми соціальної, судової психіатрії та наркології, 23–25 жовтня 2006 року, м. Київ

  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

  М.І.Винник (Київ): Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України – 20 років.
  І.Я.Пінчук (Київ): Аналіз стану психіатричної служби України і перспективи її реформування.
  С.І.Табачніков (Київ): Актуальні проблеми соціальної психіатрії в Україні.
  П.В.Волошин, Н.О.Марута (Харків): Концепція розвитку психічної допомоги населенню України.
  О.І.Сердюк (Харків): Роль і місце сімейного лікаря в системі надання психіатричної допомоги.
  Р.Банарсі (Лондон, Велікобританія): Організація надання психіатричної допомоги в первинній ланці медичних послуг у Великобританії.
  13.00 – 14.00 Обід
  В.Р.Ілейко (Київ): Аналіз діяльності судово-психіатричної служби в Україні за 2005 рік і шляхи її удосконалення.
  Є. Побоха (Щєцин, Польща): Стан судово-психіатричної служби в Польщі.
  Б.В.Михайлов (Харків): Перспективи розвитку психотерапевтичної та медико-психологічної допомоги населенню України.
  К.Г.Бріш (Мюнхен, Німеччина): Порушення батьківської прив´язаності як предиктор розвитку психічних та поведінкових розладів у осіб дитячого віку.
  Г.Я.Пилягіна (Київ): Створення Національної Програми превенції саморуйнівної поведінки в Україні.
  В.А.Абрамов (Донецьк): Методологічні та організаційно-методичні аспекти медико-соціальної реабілітації хворих з психічними розладами.
  Р.І.Кравченко (Київ): Роль громадських організацій у розвитку системи соціального захисту осіб з психічними розладами.
  В.Я.Пішель, К.В.Гузенко (Київ): Перший психотичний епізод: медико-соціальні аспекти проблеми.

 9. NAUKOWA SEKCJA PSYCHIATRII SĄDOWEJ PTP POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRII SADOWEJ KONFERENCJA PRAWNIKÓW I PSYCHIATRÓW NT.: „OCZEKIWANIA PSYCHIATRII SĄDOWEJ WOBEC PRAWA”. 17 LISTOPADA 2006 ROKU Sala Konferencyjna Sądu Najwyższego w Warszawie

  J. Pobocha: Oczekiwania psychiatrii sądowej wobec prawa                

 10. XXV MIĘDZYNARODOWA, IV POLSKO-NIEMIECKA i XIV HANZEATYCKA KONFERENCJA NUKOWO-SZKOLENIOWA / XIV. HANSEATISCHES KINDER-UND JUGENDPSYCHIATRISCHES SYMPOSIUM, IV. POLNISCH-DEUTSCHE EISSENSCHAFTLICHE KONFERENZ FORENSISCHE PSYCHIATRIE, SZCZECIN 12 CZERWCA 2007

  Prof. dr med. Frank Häßler Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter, Universität Rostock Istota „Psychiatria sądowa“ w Niemczech. Schwerpunkt „Forensische Psychiatrie“ in Deutschland
  dr med. Jerzy Pobocha, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński Współpraca psychiatrii sądowej i wymiaru sprawiedliwości w Polsce; powstanie Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej
  Prof. Dr med. Detlef Schläfke Klinik Forensische Psychiatrie, Universität Rostock Infantizide – Erfahrungen aus Sicht eines Forensikers
  Doc. dr med. hab. Janusz Heitzman Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i  Neurologii, Warszawa Opiniowanie nieletnich sprawców zabójstw i przestępstw seksualnych w Polsce
  Prof. dr med. psych. Krzysztof Józef Gierowski,  dr Stoigniew Rumszewski, Pracownia Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Instutut Ekspertyz Sądowych, Kraków Relacje między agresywnością a płcią psychologiczną na tle czynników ryzyka przemocy u nieletnich dziewcząt i chłopców
  Prof. dr med. Elmar Habermeyer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universität Rostock Mindestanforderungen für Schuldfähigkeitsgutachten
  Dr med. Danuta Hajdukiewicz, Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i  Neurologii, Warszawa Różnice ocen poczytalności nieletniego zabójcy brata w opiniach dwóch zespołów  biegłych. Studium przypadku
  Dr. med. Dr. jur. Michael Gillner HANSE-Klinikum Stralsund GmbH, Klinik für Forensische Psychiatrie Gefährliche Frauen

 11. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich „Miejsce psychiatrii wsród nauk medycznych”, Szczecin 14-15 czerwca 2007

  Psychiatria sadowa a inne dyscypliny medyczne, granice kompetencji
  Przewodniczacy: Jerzy Pobocha, Zdzisław Majchrzak
  J. Pobocha, Psychiatria sadowa a inne dyscypliny, granice kompetencji
  Z. Majchrzak, Psychologia sadowa a psychiatria sadowa, granice kompetencji
  V. Melnyk, A. Melnyk, Legal bases of professional activity and competence of the expert – psychiatrist are in Ukraine
  A. Ederveen-Grochowska, Kompetencja kulturowa w psychiatrycznym opiniodawstwie sadowym, doswiadczenia z Holandii

 12. SĄD NAJWYŻSZY, POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRII SĄDOWEJ, NAUKOWA SEKCJA PSYCHIATRII SĄDOWEJ PTP, II KONFERENCJA PRAWNIKÓW I PSYCHIATRÓW NT: „OCZEKIWANIA PRAWA WOBEC PSYCHIATRII SĄDOWEJ”,
  26 LISTOPADA 2007 ROKU, SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE

  L. Paprzycki, Sąd Najwyższy: Oczekiwania prawa wobec psychiatrii sądowej
  J. Pobocha, prof. n. dr hab. Lech Paprzycki Omówienie wyników ogólnopolskiej ankiety: Oczekiwanie prawa wobec psychiatrii sadowej

 13. INTERNATIONALES SYMPOSIUM VOM 4. BIS 5. JULI 2008 IN ROSTOCK, 4-5 LIPCA, 14. HANSEATISCHES SYPMPOSIUM, SYMPOZJUM HANZEATYCKIE, V. POLNISCH-DEUTSCHE KONFERENZ, V. POLSKO-NIEMIECKA I XIV HANZEATYCKA KONFERENCJA, GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE VON JUGEND- UND ERWACHSENENFORENSIK IN EUROPA, WSPÓLNE CECHY I RÓŻNICE PSYCHIATRII SĄDOWEJ NIELETNICH I DOROSŁYCH W EUROPIE

  Dr. med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Uniwersytet Szczeciński, Przestępczość i epidemiologia zaburzeń psychicznych w Polsce w latach 1997 – 2007, Kriminalität und Epidemiologie psychischer Störungen in den Jahren 1997 – 2007 in Polen,
  Dr. med. Nedopil, Universität München, Erwachsenenforensik in Deutschland, Psychiatria sądowa osób dorosłych w Niemczech
  Prof. Haller/Österreich, Erwachsenenforensik in Österreich, Psychiatria sądowa osób dorosłych w Austrii
  Dr. Frottier/ Österreich, Jugendforensik in Österreich, Psychiatria sądowa młodzieży w Austrii
  Prof. Dr. Melnyk V, Dr. Melnyk A, Forensic Psychiatry, Kiew, Ukraine Forensische Begutachtung unterschiedlicher Altersgruppen in der Ukraine, Różne grupy wiekowe obywateli Ukrainy z perspektywy psychiatrii sądowej, prof. dr Melnyk V, dr Melnyk A, Forensic Psychiatry, Kijów, Ukraina
  Professor Dr. med. Schläfke, Klinik f. Forensische Psychiatrie, Universitätsklinikum Rostock, Erwachsenenmaßregelvollzug nach § 64 StGB, Odbywanie kary w zakładach psychiatrycznych przez osoby dorosłe według § 64 kodeksu karnego RFN
  Dr. jur. Dr. med. Gillner, Klinik f. Forensische Psychiatrie, Hanseklinik Stralsund Erwachsenenmaßregelvollzug nach § 63 StGB,       Odbywanie kary w zakładach psychiatrycznych przez osoby dorosłe według § 63 kodeksu karnego RFN
  Prof. Dr. hab. psych. Zdzisław Majchrzyk, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dorośli i młodociani sprawcy zabójstw, Erwachsene und jugendliche Mörder,
  Dr. Sc. Włodzimierz Brodniak, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Samobójstwa w Polsce w latach 1990 - 2006, Suizide von 1990 bis 2006 in Polen, 
  Professor Häßler, KJPP, Universitätsklinikum Rostock Jugendmaßregelvollzug in Deutschland, Odbywanie kary w zakładach psychiatrycznych w Niemczech
  Dr. med. M. Graf, Universitäre Psychiatrische Kliniken, Basel/Schweiz Erwachsenenforensik in der Schweiz, Psychiatria sądowa osób dorosłych w szwajcarii
  Dr. Bessler, Zentrum für Kinder- und Jugendpsychaitrie, Universität Zürich, Fachstelle für Kinder- und Jugendforensik, Schweiz Jugendforensik in der Schweiz, Psychiatria sądowa młodzieży w Szwajcarii
  Prof. Dr. hab. med. Józef Kocur, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Środki dopingujące w sporcie, aspekty sądowo – psychiatryczne, Doping im Sport – forensisch-psychiatrische Aspekte,
  Doz. Dr. med. hab. Agnieszka Gmitrowicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zjawisko autoagresji u młodzieży w Polsce po 2000 roku, Autoaggressives Verhalten bei Jugendlichen in Polen nach 2000,
  Prof. Dr. hab. psych. Józef K. Gierowski, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Psychopatia na tle czynników ryzyka przemocy u nieletnich dziewcząt i chłopców, Psychopathie als Risikofolge kindlicher Gewalterfahrung,
  PD Dr. med. E. Habermeyer, KPP, Universitätsklinikum Rostock, Sicherungsverwahrung in Deutschland, Zatrzymania zapobiegawcze w Niemczech

 14. XXVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Z PSYCHIATRII SĄDOWEJ, XXVII INTERNATIONAL CONFERENCE OF ROFENSIC PSYCHIATRY, BŁĄD SZTUKI LEKARSKIEJ W PSYCHIATRII.PSYCHOFARMAKOLOGIA SĄDOWA. ZASTOSOWANIE KRYMINALISTYKI I INNYCH NAUK SĄDOWYCH W OPINIODAWSTWIE SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNYM. MALPRACTICE IN PSYCHIATRY. FORENSIC PSYCHOPHARMACOLOGY. APPLICATION CRIMINALISTIC AND OTHER FORENSIC SCIENCES IN PSYCHIATRIC EXPERTISE, 26 - 28. WRZEŚNIA 2008, WISŁA

  DR MED. JERZY POBOCHA, PTPS: Zastosowanie kryminalistyki i innych nauk sądowych w opiniodawstwie sądowo-psychiatrycznym. Psychofarmakologia sądowa. Referat wprowadzający.
  PROF. Z. DR HAB. JOLANTA RABE- JABŁOŃSKA: EUFEST – nowe doniesienia w leczeniu ostrego epizodu schizofrenii
  PROF. DR HAB. MED. TEODOR HESSE: Błędy w leczeniu psychofarmakologicznym chorych somatycznie
  DOC. DR HAB. MED. BARTOSZ ŁOZA: Psychofarmakoterapia w psychiatrii: jeszcze błędy stare, już błędy nowe
  DR MED. LESZEK CISZEWSKI: Farmakoterapia osób nieakceptujących leczenia
  DR VALDAS BANAITIS: Uwzględnianie różnych okoliczności w opiniodawstwie sądowo- psychiatrycznym na Litwie (referat w j. polskim)
  DR MED., PPŁK. SVETOZAR DROBA, SŁOWACJA: Wykorzystanie kryminalistyki i innych nauk sądowych w opiniodawstwie sądowo- psychiatrycznym na Słowacji
  DR MED. RYSZARD WARDEŃSKI: Terapia farmakologiczna sprawców czynów zabronionych w ROPS w Gostyninie
  PROF. Z. DR HAB. MED. JÓZEF KOCUR: Sądowo-psychiatryczna ocena błędów w działalności zawodowej lekarza
  PROF. DR HAB. MED. BARBARA ŚWIĄTEK, DR N. MED., MGR PRAWA TOMASZ JUREK: Błąd medyczny
  DR N. MED., MGR PRAWA TOMASZ JUREK, PROF. DR HAB. MED. BARBARA ŚWIĄTEK: Elementy psychiatryczne w opiniowaniu medyczno-sądowym
  DOC. DR HAB.MED. JANUSZ HEITZMAN, DR MED. DANUTA HAJDUKIEWICZ: Błąd diagnozy, błąd orzeczniczy i prawo do pomyłki - w opinii sądowo - psychiatrycznej 
  DR MED. ELŻBIETA SKUPIEŃ: Błąd w psychiatrii z perspektywy spraw kierowanych do oceny biegłych
  DR MED. FILIP BOLECHAŁA, DR MED. ELŻBIETA SKUPIEŃ:
  Drogi i dróżki do prawdy-obiektywnie o tym, co medycyna sądowa może
  wnieść do opiniowania psychiatrycznego i psychologicznego w sprawach zabójstw
  PROF. DR HAB. JAN WIDACKI: Kryminalistyka, koncepcja podręcznika. Przestępca seksualny. Studium przypadku
  MŁ. INSP. MGR. INŻ. JAROSŁAW ROSIAK: Zabójstwo trzech funkcjonariuszy Policji na dziedzińcu zakładu karnego. Opis przypadku
  MGR. NADKOMISARZ JACEK MARCINKOWSKI: Pismo w schizofrenii
  DR PRAW JÓZEF GURGUL: Współpraca prokuratora z biegłymi
  PROF. DR HAB. JAN WIDACKI: Potrzeby i możliwości kontroli opinii biegłych przez adwokata
  PROF. DR HAB. TADEUSZ WIDŁA, DR PRAWA MGR PSYCHOLOGII MAREK LEŚNIAK: Kryminalistyka w orzekaniu o poczytalności
  DOC. DR HAB. MED. JANUSZ HEITZMAN, DR MED. DANUTA HAJDUKIEWICZ: Samobójstwo pacjenta – przyczyna, zapobieganie, opiniowanie
  DR MED. RADOSŁAW TWORUS, DOC. DR HAB. MED. STANISŁAW
  ILNICKI: Farmakoterapia ostrych (ASD) i przewlekłych zaburzeń stresowych pourazowych (PTSD)
  DR MED. RADOSŁAW TWORUS, DOC. DR HAB. MED. STANISŁAW ILNICKI: Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi w świetle opinii sądowo-psychiatrycznych
  DOC. DR HAB. MED. STANISŁAW ILNICKI: Postępowanie orzecznicze w zaburzeniach psychicznych powodowanych przez stres bojowy
  DOC. DR HAB. MED. JANUSZ HEITZMAN, DR MED. DANUTA HAJDUKIEWICZ: Dokumentacja medyczna – wykorzystywanie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym
  Dr med., ppłk. Svetozar Droba, Słowacja: Wykorzystanie kryminalistyki i innych nauk sądowych w opiniodawstwie sądowo-psychiatrycznym na Słowacji
  Dr med. K. Daskievicius, Litva: Wykorzystanie kryminalistyki i inny nauk sądowych w opiniodawstwie sądowo – psychiatrycznym na Litwie
  Prof. Dr. med. habil. Frank Häßler, Niemcy: Błędy w farmakoterapii

 15. 31. SOUDNĚ-PSYCHIATRICKÉ KONFERENCE, VALTICE 2008, 15 PAŹDZIERNIKA 2008

  Raboch:  Používání omezovacích prostředků u osob trpících duševní poruchou   
  Janatka:  Agresivita v soudně-znaleckém posuzování               
  Harsa: Posuzování a měření agresivity u psychiatrických pacientů pomocí psychodiagnostických metod
  Goldmann: Faktitivní porucha jako mechanismus sériových vražd
  Nábělek: Vražda na psychiatrii
  Pokora: Patická opilost v soudně psychiatrické praxe
  Krekule: Interference občanského a trestního práva v soudní psychiatrii a psychologii
  Sejbalová: Případ amatérského sexuologa
  Hajnová: Použití PPG při znaleckém posuzování
  Pavlát: Otcové, děti a rodina
  Hort: Forenzní témata v dětské a adolescentní psychiatrii
  Vaníčková: Odlišná citlivost odborníků, zdroj polyviktimizace dětí
  Kříž: Spory o děti v širším sociálním kontextu
  Sejbalová: Císařovy nové šaty aneb co způsobilo znalecké razítko
  Sejbalová: Requiem pro panenku a co dál?
  Hrůzová: Proč Já? Jauza J.Č.
  Franek: Andělské listy z vězení od obviněných z trestného činu týrání
  Drástová: Lidská práva a způsobilost k právním úkonům
  Pobocha: Testamentary capacity and competency, methodological problems  
  Franek: Mentální nález zatraceného a programujícího rodiče v Rorschachově testu
  Okrúhlica:   Potřeba zavedení soudem zavedených léčení jako alternativa trestu
  Šusta: Soudní psychiatrie ve století informačních technologií II
  Hynek: Soudní psychiatrie ve století informačních technologií I 
  Švarc:  Ukládání zabezpečovací detence od 1. 1. 2009
  Kalvach: Etologie versus právo – nový konflikt postmoderní společnosti
  Nesvadba: Psychologické profilování v našich podmínkách,
  Žukov: Můžeme ověřit halucinace?
  Vavřík: Kreativita a stereotyp ve znalecké práci
  Kocur:  „Diagnostic, trerapeutic and prognostic medical failures – causes and consequences“  
  Droba:  Posttraumatická stresová porucha a její forenzní důsledky
  Pavlovský: Následky úrazů a hodnocení ZSÚ
  Markupová:  Chyby v posuzování bolestného a ZSÚ,        

 16. POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRII SADOWEJ, KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA, NT: OPINIODAWSTWO SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNE W SPRAWACH TESTAMENTOWYCH. PSYCHOFARMAKOLOGIA SĄDOWA, POPOWO 11-14 LISTOPADA 2008

  Dr med. Jerzy Pobocha: Oświadczenia woli w prawie i psychiatrii sądowej
  Dr med. Piotr Radziwiłłowicz: Problemy psychiatryczne w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym – spadkowym
  Dr med. Danuta Hajdukiewicz: Struktura opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawach testamentowych
  Dr med. Konstantinas Daškevičius, dr med. Jelena Marcinkevičiene (Wilno, Litwa): Ekspertyzy pośmiertne w sprawach cywilnych dotyczących oświadczenia woli na Litwie w latach 2002-2006
  Autorska prezentacja książki: Zdzisław Majchrzyk „Zabójczynie i zabójcy”, wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Prof. Józef Kocur: Sądowo-psychiatryczne kryteria oceny zdolności do świadomego lub swobodnego powzięcia decyzji lub wyrażenia woli
  Dr med. Jerzy Pobocha: Metodologia opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach dotyczących ważności testamentu
  Płk. mgr Emil Buduj: Kryminalistyczna ocena dokumentów
  Prof. Tadeusz Widła, dr praw mgr psychologii Marek Leśniak: Biegły pismoznawca a niezdolność do testowania, granice kompetencji
  Dr Magdalena Białas, prof. Tadeusz Widła: Obraz pisma u osób dotkniętych demencją typu alzheimerowskiego
  Mgr Anna Konopacka, prof. Tadeusz Widła: Obraz pisma osób z guzem mózgu
  12.50-13.30
  Dr med. Jerzy Pobocha: Psychofarmakologia sądowa, czy można unikać błędów?
  Dr med. Danuta Hajdukiewicz, lek. med. Małgorzata Opio: Uzupełniające opinie sądowo-psychiatryczne w sprawach testamentowych
  Dr med. Danuta Hajdukiewicz, lek. med. Małgorzata Opio, dr med. Jerzy Pobocha: Przedstawienie kazuistycznych opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach testamentowych
  Lek. med. Małgorzata Opio, dr med. Danuta Hajdukiewicz, dr med. Krystyna Tarczyńska: Świadoma? wola testatora. Opis przypadku

 17. III KOFERENCJA PRAWNIKÓW I PSYCHIATRÓW, NT: „KOMPETENCJE W PRAWIE I PSYCHIATRII”. SĄD NAJWYŻSZY, POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRII SĄDOWEJ, 26 LISTOPADA 2008 ROKU

  Prof. n. dr Lech Paprzycki, Sąd Najwyższy: Prawne aspekty kompetencji
  Dr med. Jerzy Pobocha: Kompetencje: definicje, problemy
  Prof. dr hab. Józef K. Gierowski: Kompetencje psychologa w opiniowaniu poczytalności
  Dr med. Danuta Hajdukiewicz: Kompetencje psychiatry a neurologa
  Prof. dr hab. Tadeusz Widła: Po wyroku TK w sprawie K 50/05, wnioski dla biegłych
  Dyskusja

 18. Ежи Побоха

  Польское общество судебной психиатрии, Щецинский университет
  Применение криминалистики и других судебных наук в высказывании судебно-психиатрического мнения KIJÓW, WRZESIEŃ 2008

 19. OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM ADWOKACKIE W DRUSKIENNIKACH W DNIACH 13-15 LUTEGO 2009 R. „DRUSKIENNIKI 2009”, „OPINIODAWSTWO SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNE W SPRAWACH TESTAMENTOWYCH” ORAZ „PRAKTYCZNE ASPEKTY OBROTU PRAWNEGO Z ZAGRANICĄ – BRUKSELA I”

  Dr n. med. Jerzy Pobocha, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Opiniodawstwo sądowo-psychiatryczne w sprawach testamentowych, część I
  Dr n. med. Jerzy Pobocha, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, „Opiniodawstwo sądowo-psychiatryczne w sprawach testamentowych, część II, omówienie kazusów”
  Sędzia SO Beata Kozłowska (Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Prawno-Traktatowy oraz Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego) „Praktyczne aspekty obrotu prawnego z zagranicą, część I”
  Sędzia SO Beata Kozłowska (Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Prawno-Traktatowy oraz Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego) „Praktyczne aspekty obrotu prawnego z zagranicą, część II”

 20. XV HANEATYCKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA, VI POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Z PSYCHIATRII SĄDOWEJ, NT.: PRZEMOC WYZWANIE DLA PSYCHIATRII SĄDOWEJ, XV HANSEATISCHE KONFERRENZ, VI. POLNISCH-DEUTSCH KONFERRENZ, ZUM THEMA: GEWALT-HERAUSFORDERUNG FÜR FORENSISCHE PSYCHIATRIE, GDAŃSK, 10-11 LIPCA 2009

  Prof. Dr. Frank Häßler, Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im indes- und Jugendalter des Universitätsklinikums Rostock: Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie, inklusive der forensischen Psychiatrie; Środki przymusowe w psychiatrii i w psychiatrii sądowej
  Dr med. Pobocha Jerzy, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej: Ocena ryzyka „zagrożenia” w polskiej ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Polnische Gesellschaft für Forensische Psychiatrie: Gefährdungsrisikobeurteilung in dem polnischen Gesetz bezüglich Schutz der geistlichen Gesundheit.
  Ramona Strohm AMEOS Klinikum für /Forensische/ Psychiatrie Ückermünde: Kriminalprognosen in der forensischen Psychiatrie- aktuelle Übersicht methodischer Grundlagen. Prognozy w psychiatrii sądowej - aktualne podstawy metodyczne.
  Prof. dr hab. Józef K. Gierowski Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach o przestępstwa seksualne: diagnozowanie i leczenie sprawców. Lehrstuhl und Klinik für Psychiatrie Collegium Medium der Jagielloner Universität Krakau: gerichtlich-psychologische Beurteilung bei Prozessen wegen Sexualdelikts: Diagnose und Behandlung der Täter.
  Doc. dr hab. med. Heitzman Janusz, Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Efektywność leczenia i zabezpieczenia sprawców przestępstw seksualnych. Klinik für Forensische Psychiatrie am Institut für Psychiatrie und Neurologie Warschau: Behandlungs- und Sicherungseffizienz der Sexualdelikttäter
  Doc. dr hab. med. Heitzman Janusz Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Agresja i depresja – implikacje opiniodawcze. Klinik für Forensische Psychiatrie am Instytut für Psychiatrie und Neurologie Warschau: Aggressivität und Depression – ausschlaggebende Implikationen
  Prof. dr hab. Majchrzyk Zdzisław, dr Grzegorz Kudlak, Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Efektywność terapii osób uzależnionych od alkoholu i środków psychotropowych, leczonych w zakładach karnych w ramach art. 96  § 1 kodeksu karnego.Institut für Forensische und Strafvollzugspsychologie Kardinal Stefan Wyszynski Universität: Behandlungseffizienz bei den Abhängigen von Alkohol und psychotropen Substanzen, die bei Strafvollzugsanstalten gemäß Art. 96  § 1 des St.GB. behandelt werden
  Prof. dr hab. med. Kocur Józef, Zakład Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Zachowania agresywne o podłożu psychopatologicznym – niektóre przyczyny i uwarunkowania. Insitut für Psychoprophylaxe der Medizinischen Universität Lodz: aggressive Verhaltensweise mit psychopathologischer Grundlage – einige Ursachen und Bedingungen
  Dr. Steffen Weirich, Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im indes- und Jugendalter des Universitätsklinikums Rostock: Ergebnisse der Rostocker Designerdrogen-Sprechstunde und des HaLT-Projektes; Wyniki naszej przychodni dla młodych osób zażywających substancje halucynogenne i naszego projektu HaLT.
  Dr med. Wardeński Ryszard, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie: Rodzaje przemocy u pacjentów Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sadowej  w Gostyninie. Regionales Zentrum für Forensische Psychiatrie in Gostynin:  Gewalttype bei den Patienten des Regionalen Zentrums für Forensische Psychiatrie in Gostynin
  Dr med. Ciszewski Leszek, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim: Postępowanie z pacjentem agresywnym w oddziale psychiatrycznym. Regionales Zentrum für Forensische Psychiatrie in Starogard Gdański: Behandlung des aggressiven Patienten an der Psychiatrieabteilung
  Lek. med. Opio Małgorzata Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Przemoc domowa, trudności w opiniowaniu środków zabezpieczających.Kliknik für Forensische Psychiatrie Institut für Psychiatrie und NeurologieWarschau: Hausgewalt, Schwierigkeiten bei Beurteilung der Vorbeugungsmaßnahmen
  Dr Pilszyk Anna Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Sprawca przemocy w rodzinie w świetle opinii sądowo-psychiatrycznych.Klinik für Forensische Psychiatrie Institut für Psychiatrie und Neurologie Warschau: Familiengewalttäter hinsichtlich der gerichtlich-psychiatrischen Beurteilung
  Mgr Walczyna-Leśko Anna, Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Analiza systemu wykonywania środka zabezpieczającego w Polsce. Klinik für Forensische Psychiatrie und Neurologie Warschau:  Auswertung des Vorbeugungsmaßnahmenvollzugssystems in Polen
  Dr med. Wardeński Ryszard, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie: Przemoc w rodzinie skutkująca zastosowaniem środka zabezpieczającego. Regionales Zentrum für Forensische Psychiatrie in Gostynin: Familiengewalt, die mit Einsatz der Vorbeugungsmaßnahmen resultiert

 21. VI TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA "ADAPTACIJOS NORMA IR PATOLOGIJA" 2009 m. spalio 7–10, PALANGA, VI INTERNATIONAL CONFERENCE, “NORMOS ET PATHOS OF ADAPTATION”, 7–10 OCTOBER 2009, PALANGA, LITHUANIA

  J President of Lithuanian Forensic Psychiatry Association (Lithuania)
  A.Dembinskas, prof. habil. dr., Lietuvos psichiatrijos asociacijos prezidentas / President of Lithuanian Psychiatry Association (Lithuania)
  M. Wiszniowska-Majchrzyk. Prisitaikyti ar neprisitaikyti – transkultūriniai iššūkiai / To adapt or not to adapt – issues in cross-cultural psychology (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje / Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland)
  S. Šliaupa, V. Asejevas, R. Cimoš, R. Šliaupienė, R. Petrošius, G. Žukauskas. Geoklimatinės sąlygos ir Baltijos jūros baseino gyventojų adaptaciniai psichosomatiniai sutrikimai / Adaptive psychosomatic disorders among inhabitants vs geoclimatic condition around Baltic Sea basin (Vilniaus universiteto Geologijos institutas, Vilniaus universitetas, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM / Vilnius University Geology Institute, National Service of Forensic Psychiatry, Lithuania)
  R. Veršinskas, I. Griškova, K. Račiukaitytė, D. Jankauskas, Č. Jocys, R. Motuzas, E. Marksienė, K. Vaičiulis, A. Liausėdas. Agresijos, manijos, depresijos požymiai įvairiose Lietuvos žmonių grupėse / Pilot study on aggression, mania and depression in various contingents of Lithuanian people (Mykolo Romerio universitetas; Vilniaus universitetas; Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė; Lietuvos kariuomenė; Vilniaus I pataisos namai; Vilniaus II pataisos namai; Panevėžio moterų pataisos namai; Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba; Rokiškio psichiatrijos ligoninė / Mykolas Romeris University; Vilnius University; Republican Vilnius Psychiatric Hospital; Lithuanian Army; Vilnius correctional institutions 1 and 2; Panevėžys female correctional institution;  National Service of Forensic Psychiatry; Rokiškis Psychiatric Hospital, Lithuania)
  V. Danilevičiūtė, V. Ribakovienė,  B. Diomšina, I.Čėsnienė. Dėmesio ir aktyvumo sutrikimas  - diagnozė visam gyvenimui / ADHD as lifelong disorder: from childhood into adulthood (Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika; Mykolo Romerio universiteto Socialinės Politikos Fakulteto Psichologijos katedra / Vilnius University Clinic of Psychiatry; Mykolas Romeris University Institute of Forensic Medicine, Lithuania)
  V. Danilevičiūtė, V.Adomaitienė. Depresijos įtaka vyresnio amžiaus žmonių adaptacijai / Influence of depression on adaptation in the elderly (Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika; Kauno medicinos universiteto Psichiatrijos klinika / Vilnius University Clinic of Psychiatry; Kaunas Medical University Clinic of Psychiatry, Lithuania)
  R. Aranauskas, A. Deksnytė, G. Makulytė. Socialinių ir demografinių veiksnių įtaka pacientų pasitenkinimui pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis / The influence of social and demographic factors on patient’s satisfaction with primary care (Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika, Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos; Vilniaus universitetas / Vilnius University Clinic of Psychiatry,Vilnius University Santariškės Clinical Hospital; Vilnius University, Lithuania)
  Z. Majchrzyk. Postmodernistinio pasaulio patirties sąlygojamas tapatinamasis su laimingu žmogumi / Identity of a happy man in the post modern world of accumulated experiences (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje / Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland)
  S.Droba, A.Kostar, K.Liontos. Čigonų nusikalstamumas transkultūriniu aspektu / Transcultural aspects of Romany criminality (Banovce prie Bebravos psichikos sveikatos centras / Mental Health Centre in Banovce-on-Bebrava, Slovakia)
  V. Danilevičiūtė, doc. med. dr., Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos vadovė / Head of Psychiatry Clinic, Vilnius University (Lithuania)
  Z. Majchrzyk, prof. med. dr., Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje / Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw (Poland)
  G. Kudlak. Viltis kaip krizės sprendimo ir adaptacijos prielaida / Hope in crisis as an opportunity for development and adaptation (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje / Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland)
  V. Adomaitienė, V. Danilevičiūtė. Depresija ir adaptacijos sutrikimai bendro profilio somatinėje ligoninėje / Depression and disorders of adaptation in general hospital (Kauno medicinos universiteto Psichiatrijos klinika; Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika / Kaunas Medical University Clinic of Psychiatry; Vilnius University Clinic of Psychiatry, Lithuania)
  V. Kilikevičienė. Vaikų ir paauglių krizinės patirties įtaka psichikos sutrikimams / Impact of critical experience in childhood and adolescence on mental disorders (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Vilnius, Lithuania)
  T. B. Dmitrieva, G. A. Fastovtsоv. Dissomnijos sindromas potrauminio stresinio sutrikimo struktūroje / Dyssomnia in the structure of PTSD (Serbskio valstybinis mokslinis socialinės ir teismo psichiatrijos centras, Maskva / Serbsky National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry, Moscow, Russia)
  V. Danilevičiūtė, I. Veličkienė. Panikos sutrikimų tyrimo organizavimas ir preliminarūs duomenys / Organisation of panic disorder investigation and preliminary data (Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika; Vilniaus universitetas / Vilnius University Clinic of Psychiatry; Vilnius University, Lithuania)
  C. Boim, A. Boimienė, L. Leonas. Alkoholio sukeliama priklausomybė ir dezadaptacija / Alcohol induced dependence and dysadaptation (C.Boimo firma “Šeimos sveikata”/ C.Boimas Clinic “Family Health”, Kaunas, Lithuania)
  D. Reingardienė, J. Vilčinskaitė. Psichostimuliatoriai. Jų paplitimas ir vartojimo pasekmės / Psychostimulant abuse - prevalence and consequences (Kauno medicinos universitetas; Kauno medicinos universiteto klinikos / Kaunas Medical University; Clinic of Kaunas Medical University, Lithuania)
  V. Adomaitienė, med. dr., Kauno medicinos universiteto Psichiatrijos klinikos vadovė / Head of Psychiatry Clinic, Kaunas Medical University (Lithuania)
  V. Gutsal, Lvovo srities psichiatrijos ligoninės Teismo psichiatrijos skyriaus vadovas / Head of Forensic psychiatric department, Lviv Regional Psychiatric Hospital (Ukraine)
  “Servier Pharma”. Depresijos gydymo tikslas – kokybiška adaptacija / “Servier Pharma”.  Goal of depression treatment – quality of adaptation
  Adomaitienė. Cirkadiniai ritmai: naujas supratimas kaip įveikti depresiją / Cyrcadic rhythms: new approach to overcoming of depression (Kauno medicinos universiteto Psichiatrijos klinika / Kaunas Medical University Clinic of Psychiatry, Lithuania)
  V. Danilevičiūtė. Klinikiniais įrodymais pagrįstos depresijos gydymas / Evidence based up-to-date treatment of depression (Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika; Vilniaus universitetas / Vilnius University Clinic of Psychiatry; Vilnius University, Lithuania)
  E. Kaduševičius. Depresijos farmokoekonomika: Valdoxan rezultatai  / Pharmaco-economics: Valdoxan results (Kauno medicinos universitetas / Kaunas Medical University, Lithuania)

  Pirmininkaujantys / Chairpersons:
  J. Pobocha, med. dr., Lenkijos teismo psichiatrijos asociacijos prezidentas / President of Polish Forensic Psychiatry Association ( Poland)
  A. A. Tkachenko, prof. med. dr., Serbskio valstybinis mokslinis socialinės ir teismo psichiatrijos centras, Maskva / Serbsky National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry, Moscow (Russia)
  K. Daškevičius, J. Marcinkevičienė. Ribotą pakaltinamumą sąlygojantys faktoriai: adaptacijos sutrikimai, socio-psichologiniai asmenybės ypatumai / Adaptation and social-psychological personality disorders as precondition of limited responsibility (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Vilnius, Lithuania)
  V. Martinkienė. Adaptaciniai sutrikimai ir jų teismo psichiatriniai aspektai / Adaptation disorders following criminal acts in forensic psychiatry practice (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Vilnius, Lithuania)
  A. A. Tkachenko. Ūmi reakcija į stresą: klasifikacija ir teismo psichiatrinis vertinimas / Acute stress reaction: Classification and forensic psychiatric assessment  (Serbskio valstybinis mokslinis socialinės ir teismo psichiatrijos centras Maskva / Serbsky National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry, Moscow, Russia)
  A. Dembinskas, V. Matonienė. Tėvažudžių asmenybių disharmonija ir sutrikimai  / Personality discordances and deviations in parricide (Vilniaus universiteto psichiatrijos klinika; Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / Vilnius University Clinic of Psychiatry; National Service of Forensic Psychiatry, Vilnius, Lithuania)
  J. Bielecki. Pirminių ir kartotinių nusikaltėlių adaptacijos rezervai / Adaptation resources of  first- time and  repetitive offenders (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas, Varšuva / Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland)
  Z. Koshulynska, V. Gutsal, A.Malanchuk. Adaptacija ilgo kardomojo kalinimo sąlygomis psichiatrijos ir psichoanalizės, simuliacijos ir psichozės atvejis / Adaptation in the conditions of prolonged stay in preliminary imprisonment: psychiatric and psychoanalytical aspects on the example of one case (simulation or psychosis) (Regioninė Lvovo psichiatrijos ligoninė / Regional Psychiatric Hospital, Lviv, Ukraine)
  A. Liausėdas. Resocializacija teismo psichiatrijoje / Forensic psychiatric treatment and re-socialization (Rokiškio psichiatrijos ligoninė / Rokiškis Psychiatric Hospital, Lithuania)
  J. Navickienė. Aktualūs priverstinai gydomų ligonių psichosocialinės reabilitacijos aspektai / Topicalities of the psychosocial rehabilitation in Rokiskis mental hospital (Rokiškio psichiatrijos ligoninė / Rokiškis Psychiatric Hospital, Lithuania)
  N. Mačiūnienė. Adaptacijos sutrikimų gydymo ypatumai teismo psichiatrijos praktikoje / Treatment of adaptation disorders in forensic psychiatric practice (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Utena, Lithuania)
  Z. Majchrzyk, G. Kudlak. Adaptacija kaip efektyvaus priklausomų kalinių gydymo prielaida / Adaptation and its relation to effective therapy of imprisoned addicts (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas, Varšuva / Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland)
  J. Kocur, prof., Lodzės medicinos universiteto Psichosocialinės reabilitacijos klinika / Department of Psychosocial Rehabilitation, Medical University of Lodz (Poland)
  A. Navickas, med. dr., Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika / Vilnius University Clinic of Psychiatry (Lithuania)
  “Astrazeneca Lietuva”. Antipsichotikų platus poveikio spektras: inovatyvus požiūris“ / “Astrazeneca Lietuva”.  Broad specter antipsychotics: innovative approach”
  V. Danilevičiūtė. Naujos galimybės palaikomajam šizofrenijos gydymui / New possibilities for schizophrenia treatment maintenance (Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika / Vilnius University Clinic of Psychiatry, Lithuania )
  A. Jucaitė. Kodėl kai kurie antipsichotikai turi platų poveikio spektrą? / What broadens the action spectre of some antipsychotics? (Karolinos institutas, Stokholmas; AstraZeneca R&D / Karolinska Institute, AstraZeneca R&D, Sweden)
  K. Daškevičius, med. dr., Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos direktorius / Director of National Service of Forensic Psychiatry ( Lithuania)
  V. Mačiulis, med. dr., Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius / Director of Republican Vilnius Psychiatric Hospital (Lithuania)
  J. Pobocha. Lenkijos gyventojų prisitaikymas prie 1995-2009 metų pokyčių ir sergamumas psichikos sutrikimais / Adaptation of Polish people to changes in years 1995-2009 and growth of mental disorders (Ščecino universitetas / University of Szczecin, Poland)
  P. Rudalevičienė, A. Pauliukevičius. Smurtas  prieš  moteris psichiatrijoje / Violence against women in psychiatry (Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas; Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas; / Kaunas Medical University Institute of Psychophysiology and Rehabilitation; Mykolas Romeris University Institute of Forensic Medicine, Lithuania)
  B. Polozhy. Suicidinis elgesys: integracinė koncepcija ir profilaktikos kryptis / Suicidal behavior: integrative conception and trends of prevention (Serbskio valstybinis mokslinis socialinės ir teismo psichiatrijos centras, Maskva / Serbsky National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry, Moscow, Russia)
  A. Navickas, V. Danilevičiūtė, A. Dembinskas, A. Benošis. Savižudžių ir nužudytų moterų cikliškumo ypatumai Lietuvoje / Cyclic time patterns of female deaths due to suicide and homicide in Lithuania (Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika; Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas / Vilnius University Clinic of Psychiatry, Mykolas Romeris University Institute of Forensic Medicine, Lithuania)
  J. Kocur, W. Trendak. Savižudybės prevencija – programos ir modeliai / Suicide prevention – programmes and models (Lodzės medicinos universiteto Psichosocialinės reabilitacijos klinika / Department of Psychosocial Rehabilitation, Medical University of Lodz, Poland)
  A. Benošis. Neblaivumas ir smurtinės mirtys adaptacijos požiūriu / Inebriety and violent deaths from adaptation point of view (Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas / Mykolas Romeris University Institute of Forensic Medicine, Vilnius, Lithuania)
  Vilčinskaitė, D. Reingardienė, V. Pilvinis,  V.Adomaitienė,  V.Stasiukynienė. Komplikacijos po bandymų nusižudyti nuodijantis / After-effects of attempted suicides by self-poisoning (Kauno medicinos universiteto klinikos; Kauno medicinos universitetas / Clinic of Kaunas Medical University; Kaunas Medical University, Lithuania)
  M. Jakubėniene, G. Žukauskas. Mirtys nuo sušalimo Lietuvoje 1999-2007 (registracija ir prevencija) / Severe hypothermia induced deaths in Lithuania in 1999-2007: monitoring and risk prevention (Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas; Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / Mykolas Romeris University Institute of Forensic Medicine, National Service of Forensic Psychiatry, Vilnius, Lithuania)
  R. Petrošius., S. Šliaupa, K. Dapšys, J. Kaluškevičius, R.Krupnickas, G.Žukauskas. „Juodų zonų” keliuose įtaka avaringumui Vilniaus apskrityje/ Possible influence of the „black spots“ on road accidents in Vilnius region  (Geologijos ir geografijos institutas; Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė; Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / Institute of Geology and Geography; Republican Vilnius Psychiatric Hospital; National Service of Forensic Psychiatry, Vilnius, Lithuania )

 22. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Z PSYCHIATRII SĄDOWEJ NA TEMAT: DOBRZE LECZYĆ I ORZEKAĆ, WARSZAWA, 23-25 PAŹDZIERNIKA 2009

  Dr med. Pobocha Jerzy, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej: Co to znaczy dobrze leczyć i orzekać?, referat wprowadzający do tematyki konferencji
  Prof. n. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Zakład Orzecznictwa Lekarskiego i Ubezpieczeń Orzecznictwo rentowe (ZUS, KRUS)
  Dr n. med. Danuta Hajdukiewicz – b. Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej IP i N w Warszawie: Świadectwo o stanie zdrowia psychicznego – trudne oceny, poważne konsekwencje
  Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur - Zakład Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych
  Dr n. med. Janusz Krzyżowski, Prywatny Gabinet Psychiatryczny, Warszawa: Psychiatra jako obiekt manipulacji
  Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Perzyński, Klinika Psychiatryczna AM w Lublinie: Schizofrenia a psychiatrzy
  Prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski, Przewodniczący Sekcji Psychofarmakologii PTP, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu: Zasady skutecznego leczenia schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji
  Prof. dr hab. med., mgr praw Józef Gierowski - Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie: Opiniować, aby leczyć. O niektórych błędach w opiniowaniu psychologicznym w świetle standardów psychologii sądowej
  Prof. dr hab.med.  Jerzy Leszek, Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu, b. Prezes PTPG : Jak leczyć chorobę Alzheimera
  Doc. dr hab. med. Janusz Heitzman - Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Jak dobrze leczyć i orzekać
  Doc. dr hab.med Janusz Heitzman – Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dr med. Alfreda Ruzikowska, dr n.med. Danuta Hajdukiewicz: Oceny sądowo-psychiatryczne dotyczące osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w związku z pełnieniem w odległej przeszłości funkcji publicznych
  Prof. dr hab. med. Alina Borkowska, Kierownik Zakładu Neuropsychologii Klinicznej, UMK w Bydgoszczy: Neuropsychologiczne aspekty opiniowania
  Prof. dr n. med. Halina Marmurowska-Michałowska, UM w Lublinie, Katedra i Klinika Psychiatrii: Diagnoza i terapia zaburzeń nastroju – problemy niepełnosprawności
  Prof. dr hab. med. Małgorzata Rzewuska, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Optymalizacja leczenia psychofarmakologicznego
  Dr n. med. Grażyna Wawrzyńczyk-Kaplińska, Naczelny Lekarz ZUS, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS: Znaczenie orzecznictwa lekarskiego dla kontroli wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego na przykładzie ZUS
  Prof. dr hab. med. Barbara Świątek, Kierownik Katedry Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu Lek. Radosław Drozd: Asystent Zakładu Prawa Medycznego w Katedrze Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu: Reguły opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych i ubezpieczeniowych a ryzyko błędu opiniodawczego
  Lek. med. Marek Blajer – lekarz orzecznik ZUS O/Opole, lek. med. Małgorzata Lipowska – lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego Departament Orzecznictwa Lekarskiego Centrali ZUS, lek. med. Korneliusz Michali – główny lekarz orzecznik ZUS O/Opole: Orzekanie o niezdolności do pracy uzależnionych od substancji psychoaktywnych
  Dr n. med. Halina Krześniak – Departament Orzecznictwa Lekarskiego ZUS: Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego  Dr hab. med.  Dionizy Bilski, Redaktor Naczelny Orzecznictwa Lekarskiego: Biegły Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – kolega, weryfikator, przeciwnik?
  Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła, Katedra Kryminalistyki, Uniwersytet Śląski, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej dr praw, mgr psychologii Marek Leśniak, Katedra Kryminalistyki, Uniwersytet Śląski,: Wykorzystanie badań poligraficznych w sprawach ubezpieczeniowych
  Lek. Gabriela Muś – Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS w Chorzowie, dr n. med. Janina Zdrzałek – Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS w Chorzowie: Orzekanie – aspekty normatywne/ ZUS Chorzów
  Dr n. med. Leszek Ciszewski, lek. med. Tomasz Markiewicz, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim: "Zachowania agresywne w padaczce - opis przypadku z dokumentacją video".
  Dr n. med. Agnieszka Popiel, Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie: Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce
  Prof. dr hab. med. Robert Teodor Hese, Kierownik Kliniki Psychiatrycznej ŚAM: Najczęstsze, przewlekłe zaburzenia psychiczne po urazach czaszkowo-mózgowych (TBI), mogące stwarzać problemy orzecznicze
  lek. med. Anna Gradecka – specjalista psychiatra PZP Włocławek: Przypadek trudności diagnostycznych napotkanych w czasie ambulatoryjnego badania, dla potrzeb postępowania karnego, osoby posiadające mnogą dokumentacją z leczenia psychiatrycznego
  Doc. dr hab. med. Stanisław Ilnicki, Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM w Warszawie, Członek Rady Naukowej i ZG PTPS : Odrębności ekspertyzy psychiatrycznej w sprawach  rentowych  i odszkodowawczych u żołnierzy
  Doc. dr hab. med. Stanisław Ilnicki, Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM w Warszawie, Członek Rady Naukowej i ZG PTPS: Pośmiertna nominacja  generalska  płk. dr med. Jana Nelkena (1878-1940) czołowego psychiatry sądowego i wojskowego

 23. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Z PSYCHIATRII SĄDOWEJ NA TEMAT: DOBRZE LECZYĆ I ORZEKAĆ (CD.) ORAZ WYPOCZYWAĆ!, SZCZYRK, 24-28 LUTEGO 2010

  Dr med. Jerzy Pobocha, Perspektywy psychiatrii sądowej w Polsce;
  Dr n. med. Ryszard Wardeński, Czy biegły psycholog może wypowiadać się o poczytalności sprawcy czynu zabronionego;
  Dr n. med. Ryszard Wardeński, mgr Barbara Ancewicz - Wardeńska, Miejsca i sposoby realizacji środka zabezpieczającego;
  Prof. Lidia Cierpiałkowska, Oblicza zaburzeń osobowości z pogranicza nerwicy i psychozy. Problemy diagnostyczne;
  Doc. dr hab. med. Janusz Heitzman, Aktualne regulacje prawne psychiatrii;
  Doc. dr hab. med. Janusz Heitzman, Leczenie schizofrenii od porażki do sukcesu;
  Prof. Tadeusz Tomaszewski, Nowy status biegłego w Polsce;
  Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur, Funkcjonowanie w środowisku a stan psychofizyczny – niektóre zależności;
  Dr med. ppłk Svetozar Droba, A. Kostár, K. Gaborova, Centrum duševného zdravia Bánovce nad Bebravou, The transcultural aspects of Romany criminality;
  Dr n. med. Ryszard Wardeński, Jak napisać dobrą opinię sądowo-psychiatryczną w sprawie karnej;
  Dr med. Elżbieta Skupień, Opiniowanie zaburzeń stresowych w postępowaniu karnym i cywilnym;
  Prof. dr hab. psychologii Zdzisław Majchrzyk, Prezentacja nowej książki pt.: Kiedy kobieta zabija ;
  Dr psychologii Tomasz Witkowski, Psychomanipulacja. Zakazana psychologia, psychologia kłamstwa;
  Doc. dr hab. med. Stanisław Ilnicki, Lech Matyszczyk, Stan Zdrowia psychicznego 19 letnich mężczyzn w świetle orzeczeń powiatowych komisji lekarskich o zdolności do czynnej służby wojskowej z lat 2005-2009;
  Dr Mieczysław Goc, Rola Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w rozwoju polskiej kryminalistyki;           
  Prof. Alina Borkowska z zespołem, Neuropsychologiczne aspekty procesów decyzyjnych;
  Dr n. med. Ryszard Wardeński, Rozbieżności w regulacji prawnej działalności Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających;
  Dr med. Leszek Ciszewski, Zasada ABC w terapii poznawczej;
  Dr med. Leszek Ciszewski, dr Ewa Sutuła, Terapeutyczne zastosowanie zasady ABC u pacjenta z zespołem urojeń prześladowczych;
  Dr med. Leszek Ciszewski, Joanna Maciejewska-Sova, Witold Ringwelski, Redukowanie agresji u pacjenta z organicznym uszkodzeniem OUN;
  Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła, Co robić? Biegły jako podatnik VAT;
  Dr praw, mgr psychologii Marek Leśniak, Przesłanki oceny dowodu z opinii biegłego;
  Doc. dr hab. med. Bartosz Łoza, Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego: nowe doświadczenia, stare błędy;
  Dr Rafał Wójcik, Detencja osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych;
  Dr med. adiunkt Piotr Radziwiłłowicz, Orzekanie w zaburzeniach jakościowych świadomości;
  Dr med. adiunkt Piotr Radziwiłłowicz, Kryteria psychopatologiczne aktu oświadczenia woli;
  Doc. dr hab. med. Stanisław Ilnicki, Ekspertyza psychiatryczna w zespole stresu potraumatycznego u weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych;
  Dr med. Janusz Szeluga, prof. Janusz Masłowski, dr Piotr Pankiewicz, Major Nidal Malik Hasan - zabójca trzynastu osób, transkulturowe studium przypadku.

 24. DRUGI REGIONALNY KONGRES NAUK SĄDOWYCH,  INTEGRACJA ORAZ FUNKCJONOWANIE BIEGŁYCH SĄDOWYCH W POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI, CZĘSTOCHOWA 15 KWIETNIA 2010

  Prof. dr hab. Władysław Nasiłowski, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, „Medycyna sądowa – nauka czy wiedza stosowana?”
  Prof. dr hab. Tadeusz Widła, Uniwersytet Śląski, „Co robić (biegli a podatek VAT)”
  Dr n. med. Jerzy Pobocha, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Przewodniczący Krajowego Kongresu Nauk Sądowych, Temat wystąpienia zostanie podany w terminie późniejszym
  Adam Kęsik, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, „Biegli rewidenci jako eksperci sądowi w warunkach nowych regulacji dotyczących samorządu zawodowego biegłych rewidentów.”
  Dr Mieczysław Goc, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, „Projekt statutu federacji stowarzyszeń biegłych sądowych.”
  Prof. dr hab. Ewa Gruza, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Uniwersytet Warszawski, Temat wystąpienia zostanie podany w terminie późniejszym
  Przemysław Krejza, Prezes Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej, „Pięć lat informatyki śledczej w Polsce.”
  Prof. dr hab. Jarosław Berent, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wystąpienie w dyskusji
  Romuald Tomczyk, Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych, „Co z projektem ustawy o biegłych sądowych?”
  Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. „Projekt ustawy o biegłych sądowych”
  Wystąpienie przedstawiciela Prokuratury Krajowej
  Dr n. med. Elżbieta Skupień, Zastępca dyrektora ds. naukowych, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
  Wystąpienia biegłych sądowych i dyskusja

 25. INTRNATIONALES SYMPOSIUM VOM 14. BIS 15. MAI 2010IN ROSTOCK, MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W ROSTOCKU, 14-15 MAJA; 16. HANSEATISCHES SYMPOSIUM, SYMPOZJUM HANZEATYCKIE; VII. POLNISCH-DEUTSCHE KONFERENZ, VII. POLSKO-NIEMIECKA I XVI. HANZEATYCKA KONFERENCJA

  Frau Dipl.-Psych. Franziska Kupke, Frau Dr. Andrea Kemper, Frau Dipl.-Psych. Anne Wettermann, Herr Dipl.-Psych. Dirk Tardel, „Psychotherapeutische Versorgung von Patienten mit  dissozialen Persönlichkeitsstrukturen im Maßregelvollzug – Effektivitätsverbesserung und Kostenersparnis“/Projekt „Leczenie psychoterapeutyczne pacjentów z  osobowością dyssocjalną w trakcie odbywania kary w zakładach psychiatrycznych – poprawa efektywności i  obniżenie kosztów“
  Herr RDg Dipl.-Psych. Michael Köpke, Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern, Lockerungspraxis der Forensischen Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern/Praktyka łagodzenia wykonywania kary w Klinice Psychiatrii Sądowej w Mecklenburgii-Pomorzu Przednim
  Frau Dipl.-Psych. Angela Oermann, Schmallenberg, Dialektisch-behaviorale Therapie–Forensik (DBT-F) im nationalen und internationalen Vergleich/Dialektyczna terapia behawioralna w psychiatrii sądowej - w porównaniu krajowym i międzynarodowym
  Herr Dipl.-Psych. Andrej König, Essen, Aussagekraft von Prognoseinstrumenten im Behandlungsverlauf/Wymowa instrumentów rokowania w przebiegu terapii
  Frau Prim. Dr. Adelheid Kastner, Linz, Checkliste für die Lockerungsprognose/Lista kontrolna do prognozowania przy łagodzeniu wykonywania kary
  Herr Professor Frank Häßler, Herr Professor Jörg M. Fegert, Herr Professor Detlef  Schläfke, Abschlussdiskussion: „Verbesserung der Entscheidungsgrundlage zur Optimierung des Lockerungsverlaufs während der forensisch-psychiatrischen Therapie im Maßregelvollzug?“/Dyskusja końcowa: „Poprawa podstaw do decydowania o optymalizacji procesu łagodzenia wykonywania kary podczas terapii psychiatrycznej w trakcie odbywania kary w zakładach psychiatrycznych?
  Dr. med. Jerzy Pobocha, Szczecin, Das Bild der polnischen Forensik in den Medien/Obraz polskiej psychiatrii sadowej w mediach
  Dr. med. Stefan Orlob, Stralsund, Traumatische Kindheitserlebnisse in den Spezialkinderheimen der DDR bei Forensischen Patienten/Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa spędzonego w specjalnych ośrodkach wychowawczych w NRD u pacjentów psychiatrii sądowej
  Frau DM Ramona Strohm, Ueckermünde, Medizinische und ethische Probleme beim Einsatz von LH-RH Agonisten/Problemty natury medycznej i etycznej przy stosowaniu agonistów LHRH
  Prof. Dr med. hab. Józef Kocur, Łódz, Schwierigkeiten in der Begutachtung posttraumatischer psychischer Folgen/Trudnosci diagnostyczne w ocenie w przyszlych pourazowych zaburzen psychicznych
  Herr PD Dr. med. Elmar Habermeyer, Zürich, Die Sicherungsverwahrung: Eine aktuelle Positionsbestimmung/Prewencyjne pozbawienie wolności. Aktualne określenie pozycji.
  Herr Professor Frans Koenraadt, Utrecht, Begutachtung, Behandlung und Forschung von psychisch kranken Straftätern in den Niederlanden/Postępowanie z przestępcami chorymi psychicznie w Holandii
  Herr Dr. med. Ryszard Wardenski, Gostynin, Gesellschaftliche Auswirkungen struktureller Veränderungen; Einfluss auf Forensische Kliniken in Polen/Spoleczne skutki transformacji ustrojowej; wykonywanie srodków zabezpieczających w Polsce
  Herr Dr. med. Dr. jur. Michael Gillner, Stralsund, Forensische Tagesklinik und Nachsorge - Chancen innovativer Versorgungstendenzen/Dzienna Klinika Psychiatrii Sądowej i Opieki – szanse innowacyjnych tendencji w leczeniu
  Herr PD Dr. med. Günter Hinrichs, Kiel, Regelvollzug - Chance oder Risiko?/Odbywanie kary w warunkach recydywy – szansa czy ryzyko?
  Frau Dr. Agnieszka Grochowska, Utrecht; Frau Dr. Iwona Smoktunowicz, Amsterdam, Gesellschaftliche Aspekte der Forensik – holländische Erfahrungen/Społeczne aspekty psychiatrii sądowej, doświadczenia holenderskie

 26. I KONGRES NAUK SĄDOWYCH, WARSZAWA 27 LISTOPADA 2010 ROKU

  Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Dlaczego organizujemy I KNS i Federacje Towarzystw Nauk Sądowych;
  Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Sytuacja biegłych w Polsce na podstawie zgłoszonych ankiet na I KNS;
  Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła, Katedra Kryminalistyki Uniwersytet Śląski, VAT-em biegłych;
  Prof. dr hab. Janusz Czapiński, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski, Dlaczego Polacy nie chcą się zrzeszać?;
  Prof. dr hab. Maciej Zieliński, Wydział Prawa, Uniwersytet Szczeciński Rola ekspertów w wykładni tekstów prawnych;
  Maciej Strączyński, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Możliwości usprawnienia postępowania z udziałem biegłych w procedurze karnej;
  Prof. n. dr hab. Lech Paprzycki, Sędzia Sądu Najwyższego, Biegły w polskich systemie prawnym, oczekiwania i realia;
  Prof. Tadeusz Tomaszewski, Uniwersytet Warszawski, Instytucja biegłego w Polsce - węzłowe problemy na dziś i jutro;
  Prof. Hubert Kołecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nauki sądowe, nauki penalne;
  Konstantinas Daškevičius, Naczelny Psychiatra Sądowy Litwy, Jelena Marcinkevičiene, Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Litwy, Ekspertyza sądowa na Litwie;
  Jurej Lexmann, Svetozar Droba, Sekcja Psychiatrii Sądowej Słowacji, Ekspertyza sądowa na Słowacji;
  Mariusz Gózd, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej, Relacje prokurator-biegły. Czyżby dyktat biegłego?;
  Prof. dr hab. praw Piotr Girdwoyń, Uniwersytet Warszawski, Nauki sądowe - Centrum Nauk Sądowych UW;
  Prof. dr hab. med. Jarosław Berent, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, Medycyna sądowa jako jedna z nauk sądowych;
  Dr n. med. Ryszard Szozda, Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, Problematyka opiniowania w dziedzinie medycyny pracy w aspekcie opiniowania "interdyscyplinarnego" zgodnie z orzecznictwem SN I praktyką sądową;
  Dr med. adiunkt Piotr Radziwiłłowicz, Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Gdańsku, Różne aspekty pojęcia świadomego i swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli w świetle nauki psychiatrii, psychologii i prawa;
  Andrzej Śliwczyński, Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ, Organizacji rynku farmaceutycznego i informatyzacja (e-recepta) w kontekście spraw sądowych;
  Dyskusja na temat powołania Związku Organizacji Eksperckich;
  Dyskusja na temat poprawy funkcjonowania ekspertów w Polsce;
  Dr Maciej Szmit, Instytut Informatyki Śledczej, Specyfika pracy biegłego z zakresu informatyki;
  Agnieszka Maciąg, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zastosowania analiz ekonomicznych przy wycenie szkody majątkowej;
  Katarzyna Lech, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, Chemiczne śledztwo – potencjał dzisiejszego laboratorium;
  Dyskusja na temat powołania Związku Organizacji Eksperckich;
  Dyskusja na temat poprawy funkcjonowania ekspertów w Polsce;
  Prof. dr hab. Józef Perenc, Mgr Paweł Szeremet, Uniwersytet Szczeciński, Skutki ekonomiczne kolizji i wypadków drogowych w Polsce;
  Dr inż. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska, Mapa ryzyka wypadków drogowych w Polsce i Europie;
  Mgr Witold Solski, Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, Biegły sądowy może być rzeczoznawcą majątkowym – rzeczoznawca majątkowy musi być biegłym sądowym;
  Mgr Krzysztof Urbańczyk, Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych;
  dr inż. Piotr Fundowicz, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Proces przygotowania biegłych Sądowych w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego;
  Inż. Jarosław Nowak, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego AUTO-CONSULTING;
  Dr hab. specj. med. sądowej  Grzegorz Teresiński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wykorzystanie baz danych do oceny okoliczności wypadków drogowych;
  Dyskusja na temat powołania Związku Organizacji Eksperckich;
  Dyskusja na temat powołania Związku Organizacji Eksperckich.
  Dr med. Jerzy Pobocha: pomysłodawca i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IKNS

 27. XVII HANZEATYCKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA, VII POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Z PSYCHIATRII SĄDOWEJ NT.: PSYCHIATRIA KLINICZNA A PSYCHIATRIA SĄDOWA, PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE. CO MUSI WIEDZIEĆ PSYCHIATRA SĄDOWY?/ XVII HANSEATISCHE KONFERRENZ, VIII. POLNISCH-DEUTSCH KONFERRENZ ZUM THEMA: ALLGEMEINPSYCHIATRIE UND FORENSISCHE PSYCHIATRIE – GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE. WAS MUSS EIN FORENSISCHER PSYCHIATER WISSEN? WROCŁAW 03-04 CZERWCA 2011 ROKU

  Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, specjalista psychiatra – Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Co to znaczy dobrze leczyć i opiniować? Możliwości i ograniczenia/Was bedeutet gut behandeln und gleichzeitig forensisch begutachten? Möglichkeiten und Limitierungen
  Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Polietiologiczne zaburzenia psychiczne jako problem diagnostyczno-orzeczniczy w psychiatrii sądowej/Polyätiologische psychische Störungen als diagnostische Herausforderung in der forensischen Psychiatrie
  Prof. Dr. Detlef Schläfke, Klinik für Forensiche Psychiatrie Rostock, Universität Rostock, Psychiatria sądowa w Europie - szkolenie z psychiatrii sądowej w Europie/Forensische Psychiatrie in Europa;
  Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski, dr n. med. Bartosz Grabski – Pracownia Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, Zaburzenia osobowości w opiniowaniu sądowym – perspektywa psychiatryczna i psychologiczna/Persönlichkeitsstörungen im Gerichtsurteil – psychiatrische und psychologische Perspektiven
  Dr Ewa Habzda-Siwek - Katedra Kryminologii Uniwersytet Jagielloński, Psychiatra w roli biegłego. Podobnieństwa i różnice w pełnieniu roli procesowej w postępowaniu karnym i cywilnym/Der Psychiater in der Rolle des Gutachters.  Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Funktion im Rahmen von Straf- und Zivilverfahren
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, specjalista psychiatra – Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Specjalne umiejętności czy certyfikat?/Spezialkenntnisse oder Zertifikat?
  Prof. dr hab. med. Bartosz Łoza – Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Kompleksowe leczenie zaburzeń dwubiegunowych. W jakim kierunku rozwijają się modele terapii?/Komplexe behandlung bipolarer Störungen. In welche Richtung entwickeln sich jeweilige Therapiemodelle.
  Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski – Kierownik Pracowni Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii Collegium Mecicum UJ, Rekomendacje dla biegłych psychologów – sukcesy i niepowodzenia z perspektywy 10 lat praktyki/Empfehlungen für psychologische Gutachter – Erfolge und Misserfolge aus der Perspektive 10 jähriger praktischer Erfahrung
  Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Metodologia psychiatrii sądowej a psychiatrii klinicznej, podobieństwa i różnice/Methodologische Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der klinischen und in der forensischen Psychiatrie
  Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła – Kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biegły w prawie/Die rechtliche Stellung von Gutachtern
  Prof. Dr. Frank Häßler, Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter des Universitätsklinikums Rostock, Zakres szkolenia z psychiatrii sadowej w Niemczech/Wie wird man Forensischer Psychiater/Kinder- und Jugendpsychiater  in Deutschland;
  Dr hab. med. Stanisław Ilnicki, prof. nadzw., Kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, Subspecjalizacja z psychiatrii sądowej – nadzieje i obawy; Subspezialisierung "Forensische Psychiatrie-Hoffnungen und Ängste
  Dr Danuta Hajdukiewicz, lek. med.  Małgorzata Opio – Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Różnice psychiatrii klinicznej i sądowej oraz ich konsekwencje/Unterschiede zwischen klinischer und forensischer Psychiatrie und daraus resultierende Konsequenzen
  Prof. Dr. Michael Günter, Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter, Universität Tübingen, Przestępstwa dziewcząt – cechy szczególne z uwzględnieniem czynnika ryzyka, dynamiki czynu oraz zaburzeń psychicznych/Delinquente Mädchen - Besonderheiten bei Risikofaktoren, Tatdynamik und psychischer Auffälligkeit,
  Aglaja Stöver* und Frank Wendt** (*Chefärztin, Klinik für Forensische Psychiatrie des Jugendalters und der Adoleszenz und **Institut für Forensische Psychiatrie, Charite - Universitätsmedizin Berlin), Prognoza w klinicznym kontekście/ Kriminalprognose im klinischen Kontext.
  Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu, Historia psychiatrii we Wrocławiu/Geschichte der Psychiatrie in Breslau
  Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Metaboleptyki

 28. XV LUBELSKIE SPOTKANIE NAUKOWE, LUBLIN 9-11 CZERWCA 2011

  Marek Masiak, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 1911-2011 Sto lat koncepcji schizofrenii
  Andrzej Czernikiewicz, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2011-2111 Czy koncepcja schizofrenii przetrwa?
  Bartosz Łoza, Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Tworkowski, Debata: Granice wczesnej schizofrenii
  Anna Grzywa, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Oblicza choroby afektywnej dwubiegowej CHAD
  Halina Marmurowska-Michałowska, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Diagnoza CHAD
  Andrzej Czernikiewicz, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Terapia CHAD
  Aldona Stodulska-Blaszke, Marcin Olajossy, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Sesja plakatowa
  Bartosz Grabski, Grzegorz Mączka, Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Warsztaty z psychoterapii i psychoedukacji
  Sławomir Jakima, SPZOZ Szpital im. Wojciecha Oczko w Przasnyszu, Warsztaty z psychoterapii i psychoedukacji
  Beata Pawłowska, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Sesja studenckiego koła naukowego
  Przemysław Bieńkowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Jak przewidzieć kto utyje po leku przeciwpsychotycznym?
  Jerzy Samochowiec, Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Bartosz Łoza, Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Tworkowski, Andrzej Czernikiewicz, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Jak leczyć schizofrenię? Warsztat interaktywny
  Andrzej Czernikiewicz, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,, Bartosz Łoza, Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Tworkowski,  Hanna Karakuła, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wyzwania terapii schizofrenii – pacjent, rodzina, środowisko
  Hanna Karakuła, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu, Duloksetyna w praktyce klinicznej – doświadczenie własne
  Przemysław Bieńkowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Jerzy Samochowiec, Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Agata Szulc, Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Postępy neuroscience
  Małgorzata Janas-Kozik, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, Andrzej Rajewski, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Postępy psychiatrii dzieci i młodzieży
  Ewa Król, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lubline, Jerzy Pobocha, Sekcja Psychiatrii Sądowej PTP – Szczecin, Adam Kojtych, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lubline, Psychiatria Sądowa
  Elżbieta Galińska, Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Aleksandra Małus, Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Warsztaty z psychoedukacji i psychoterapii
  Jacek Sochacki, NZOZ Podlaskie Centrum Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Białymstoku, Warsztaty z psychoedukacji i psychoterapii
  Artur Kochański, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lubline, Leczenie środowiskowe, to co ważne
  Piotr Oleś, Wydział Nauk Społecznych KUL w Lublinie, Maria Rostworska, Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Psychoz w Krakowie, Bogdan de Barbaro, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ w Krakowie, Andrzej Czernikiewiecz, Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lubline, Dialog i dialogowość – psychiatrzy, chorzy, rodziny

 29. VII TARPTAUTINĖ TEISMO PSICHIATRIJOS KONFERENCIJA „POTRAUKIAI - NORMA IR PATOLOGIJA"/VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF FORENSIC PSYCHIATRY „DESIRES AND IMPULSES – NORM AND PATHOLOGY”, 5-7 PAŹDZIERNIKA 2011, PALANGA, LITWA

  V. Adomaitienė, Įpročių ir potraukių sutrikimai: situacija Lietuvoje / Habit and impulse control disorders: the context of today’s Lithuania  (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Psichiatrijos klinika / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas, Lithuania)
  Z. Majchrzyk, M. Wiszniowska-Majchrzyk, Persekiojimas iš pasalų – geismas, impulsas, obsesija, kompulsija, įprotis / Stalking – desire, impulse, obsession, compulsion, addiction. Between pathology and postmodern culture (Psichologijos institutas, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje; Filosofijos institutas, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje / Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland; Institute of Philosophy, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland)
  J. Kocur, W. Trendak, Socialinio ir žmogiškojo kapitalo stokos psichologiniai aspektai / Psychobiological aspects of social and human capital deficiency (Lodzės medicinos universitetas, Psichosocialinės reabilitacijos klinika / Department of Psychosocial Rehabilitation of Medical University of Lodz, Poland)
  J. F. Terelak, Norma kaip patologijos kriterijus medicininėje psichologijoje. Metodologinė perspektyva / Norm as a pathology criterion in psychological health sciences. A. methodological perspective (Psichologijos institutas, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje; / Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland;  Institute of Psychology, High School of Public Administration, Bialystok, Poland)
  G. Jonušienė, Potraukio ir sujaudinimo fenomenai moters fiziologijoje. Hormonai ar aplinka / Phenomena of drive and arousal in female physiology: hormones or environment (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas / Lithuanian University of Health Sciences, Lithuania)
  M. Wiszniowska-Majchrzyk, Meilė ir mirtis – geismai ir baimės / Eros and Thanatos – desires and fears (Filosofijos institutas, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje / Institute of Philosophy, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland)
  V. Hutsal, Z. Koshulynska, A. Malanchuk, O. Suvalo, Potraukių patologija teismo psichiatrijos praktikoje / Pathology of drives in the forensic psychiatry practice (Lvovo srities psichiatrijos klinkinė ligoninė / Lviv regional clinical psychiatric hospital, Ukraine)
  K. Daškevičius, J. Marcinkevičienė, G. Žukauskas, V. Joneliūkštienė, Teismo psichiatrijos-psichologijos ekspertizių, atliktų kaltinamiesiems, padariusiems seksualinius nusikaltimus prieš vaikus ir paauglius, analizė (1994-2010 m.) / Forensic psychiatric- psychological examinations of sexual defendants against children and teenagers in 1994-2010  (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Lithuania)
  G. A. Vvedenskiy, Psichofiziologinė parafilijų diagnostika / Psychophysiological diagnostics in paraphilias (Serbskio valstybinis mokslinis socialinės ir teismo psichiatrijos centras, Maskva / Serbsky National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry, Moscow, Russia)
  E. Biliūtė, I. Ulevičiūtė, A. Navickas, V. Danilevičiūtė, Hiperseksualumas – norma ir patologija / Hipersexuality – norm and pathology (Vilniaus universitetas; Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika / Vilnius University;  Vilnius University Clinic of Psychiatry, Lithuania)
  B. Burba, V. Grigaliūnienė, R. E. Jusiūtė, A. Dovidaitytė, Transseksualumo diagnostikos problemos: atvejo pristatymas / Diagnostic problems in transsexuality: case presentation  (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Psichiatrijos klinika; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Nursing, Kaunas, Lithuania)
  V. Kilikevičienė, I. Viltrakytė, Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus, paauglius Lietuvoje / Sexual offences again children and juveniles in Lithuania (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba; Vilniaus universitetas / National Service of Forensic Psychiatry; Vilnius University, Lithuania)
  A. D. Serov, Asmenų, padariusių seksualinius nusikaltimus, iškreiptas kognityvinis, emocinis moters ar vaiko vaizdo suvokimas / Cognitional and emotional disortions in perception of female or infantile image by perpetrators of sexual violations (Serbskio valstybinis mokslinis socialinės ir teismo psichiatrijos centras, Maskva / Serbsky National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry, Moscow, Russia)
  J. Didžiokienė, R. Drazdauskienė, Nusikaltimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui socialiniai, diagnostiniai bei motyvų aspektai stacionarinių teismo psichiatrijos ekspertizių praktikoje / Social, motivational and diagnostic aspects of violation on sexual autonomy in the practice inpatient forensic psychiatric examinations (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry,  Lithuania)
  J. Navickienė, Nepakaltinamų asmenų, subjektyvios gerovės bei seksualinių potraukių vertinimai / The evaluations of the subjective well-being and sexuality of insane persons (Rokiškio psichiatrijos ligoninė / Rokiškis Psychiatric Hospital, Lithuania)
  J. Pobocha, Impulsų kontrolės sutrikimai Lenkijos teismo psichiatrų praktikoje / Impulse-control disorders in forensic psychiatry in Poland (Lenkijos teismo psichiatrijos asociacija / Polish Forensic Psychiatry Association, Poland)
  V. Martinkienė, Padegimai ir piromanija teismo psichiatrijos praktikoje (2000-2010 m.) / Arson and pyromania in forensic psychiatry practice in 2000-2010 (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Lithuania)
  R. Leonavičius, Kompulsyvus potraukis pirkti – senai pamirštas ar naujas sutrikimas: atvejo pristatymas / Compulsive shopping – an obsolete or a new disorder: case presentation (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Psichiatrijos klinika / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas, Lithuania)
  E. Zubienė, Prisirišimas, menkavertiškumo jausmo kompensavimas ir potraukis lošti psichoterapinio atvejo kontekste / Attachment, compensation of the inferiority feeling and gambling in the context of a psychotherapeutic case (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / National Service of Forensic Psychiatry, Lithuania)
  D. Klimavičius, Vaikų potraukių sutrikimai, susiję su besaikiu televizoriaus žiūrėjimu ir žaidimu kompiuteriu (atvejo analizė) / Impulse control disorders in children due to video overuse (a case study) (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas, Lithuania)
  D. Ulvydaitė. I. Matijošaitytė, K. Mikučionis, Psichologinis ir psichiatrinis kleptomanijos vertinimas teismo ekspertizės praktikoje / Psychological and psychiatric evaluation of kleptomania in the practice of forensic examinations (Rokiškio psichiatrijos ligoninė; Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba / Rokiškis Psychiatric Hospital, Lithuania)
  V. Adomaitienė, Kitoks antidepresantų efektyvumo supratimas / Changing perception of antidepressant efficacy (“Servier Pharma”)
  A. Filts, DM, prof., Lvovo srities  psichiatrijos klinikinės ligoninės vyr.gydytojas, Lvovo Danilo Galickio valstybinio medicinos universiteto podiplominių studijų fakulteto psichiatrijos ir psichoterapijos katedros vedėjas, Europos psichoterapeutų asociacijos viceprezidentas,  Ukrainos psichoterapeutų draugijos prezidentas / Director of Lviv regional clinical psychiatric hospital, chair of psychiatry and psychotherapy of the National Danilo Halitsky Medical University, Department of postgraduate studies, vice-president of the European Association of Psychotherapy, President of the Ukrainian Society of Psychotherapists, Ukraine
  G. Danytė, D. Syfert, Kas gydo gydytoją? Pagalba chemine priklausomybe sergantiems gydytojams Jungtinėje Karalystėje ir JAV / Who heals the healer?  Helping doctors with substance dependence in the UK and USA (Valstybinė Aivono ir Viltšyro psichikos sveikatos partnerystė, JK; Tarptautinė gydytojų - anoniminių alkoholikų draugija, JAV / Avon and Wiltshire Mental Health Partnership NHS Trust (UK); International Doctors in Alcoholics Anonymous, USA)
  A. Navickas, V. Danilevičiūtė, A. Dembinskas, Ryšys tarp savižudybių ir žmogžudyščių Europos sąjungoje / Relation of suicides and homicides in the European Union (Vilniaus universiteto psichiatrijos klinika / Vilnius University Clinic of Psychiatry, Lithuania)
  A. Filts, Bendroji psichopatologija. Pastabos diskusijai apie pagrindinius afektinių sutrikimų simptomus / To the discussion about core symptoms in affective disorders (Lvovo srities psichiatrijos klinkinė ligoninė / Lviv regional clinical psychiatric hospital, Ukraine)
  R. Mazaliauskienė, A. Navickas, Bandymai nusižudyti pirmo psichozės epizodo metu / Suicidal attempts during the first episode psychosis (Respublikinės Kauno ligoninės padalinys Marių ligoninė; Vilniaus universitetas / Republican Kaunas Hospital, Mariu division; Vilnius University, Lithuania)
  A. Navickas, J. Hilbig, S. Glebovas, V. Danilevičiūtė, Sezoniškumo įtaka suicidiniam elgesiui Vilniaus mieste / Suicide behaviour and seasonality in Vilnius (Vilniaus universitetas; Vilniaus m. greitosios pagalbos stotis / Vilnius University, Vilnius city medical ambulance service, Lithuania)
  K. Dambrauskienė, Rūkymas ir psichikos sutirkimai / Smoking and mental disorders (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas / Lithuanian university of Health Sciences, Kaunas, Lithuania)
  K. Daškevičius, DM, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos direktorius / Director of National Service of Forensic Psychiatry, Lithuania
  Pirmininkaujantys / Chairpersons:
  J. Pobocha, DM, Lenkijos teismo psichiatrijos asociacijos prezidentas / President of Polish Forensic Psychiatry Association, Poland
  A. Benošis, Alkoholio vartojimas Lietuvoje 1985-2010 m. išorinių mirties priežasčių kontekste / Alcohol consumption in Lithuania in 1985-2010 in the context of external causes of death (Valstybinė teismo medicinos tarnyba / National Forensic Medical Service, Lithuania)
  D. Leskauskas, Pedofilijos psichodinaminiai aspektai / Psychodynamic aspects of pedophilia (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Psichiatrijos klinika / Lithuanian  university of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas, Lithuania)
  A. Liausėdas, A. Navickas, Kartotinai gydytų teismo psichiatrijos pacientų klinikinė charakteristika Lietuvoje / Clinical characteristic of rehospitalized forensic psychiatry patients in Lithuania (Rokiškio Psichiatrijos ligoninė; Vilniaus universitetas / Rokiškis psychiatric hospital; Vilnius university, Lithuania).
  O. Gorbunovs, Ilgalaikio gydymo teismo psichiatrijoje rezultatai psichosocialinės reabilitacijos požiūriu / Outcomes of long-term forensic psychiatric treatment from the viewpoint of psychosocial rehabilitation (Rokiškio psichiatrijos ligoninė / Rokiškis psychiatric hospital, Lithuania).
  A. Deksnytė, V. Danilevičiūtė, R. Aranauskas, G. Keburytė, Benzodiazepinų vartojimo tendencijos tarp pacientų, hospitalizuotų į psichiatrijos skyrių / Trends in benzodiazepine use among patients hospitalized to psychiatric department (Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos; Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika / Vilnius University Santariškės Clinical Hospital; Vilnius University Clinic of Psychiatry, Lithuania)

 30. Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach, 24-25.02.2012, Kielce (wygłoszono 15 referatów)

  Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur. Niektóre uwarunkowania nieprawidłowości w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym (aspekty formalne, merytoryczne i psychologiczne)
  Dr n. med. Ryszard Wardeński. Kryteria psychologiczno-prawne poczytalności w artykule 31kk, 82kc i 945kc, jak ustalać i opiniować.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Metodologia psychiatrii sądowej a psychiatrii klinicznej, podobieństwa i różnice.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Opinie prywatne (sporządzane na zlecenie kancelarii adwokackich): podstawy prawne, rodzaje, opinie i zasady ich sporządzania.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Art. 31 par. 3kk – jak opiniować, czy w stanie głębokiego upicia człowiek jest poczytalny?
  Dr med. Jerzy Pobocha. Rola kryminalistyki, badań toksykologicznych i z medycyny sądowej w opinio dawstwie sądowo-psychiatrycznym.
  Dr med. Mirosław Dąbkowski. Specyfika psychiatrii sądowej dzieci i młodzieży.
  Dr med. Leszek Ciszewski. Wątpliwości co do zasadności zastosowania środka zabezpieczającego wobec osoby niepoczytalnej oskarżonej o zabójstwo.
  Dr med. Leszek Ciszewski. Kontrowersyjne oceny stanu psychicznego i poczytalności sprawczyni dwóch zabójstw.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Forma i treść opinii sądowo-psychiatrycznych, uzasadnianie, różnicowanie, przytaczanie danych z piśmiennictwa.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Potrzeby i sposoby uzyskiwania danych z piśmiennictwa w celach samokształceniowych i na potrzeby konkretnej opinii.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Biegły w sądzie, przepisy prawne, zasady zachowania się, taktyka pytań i odpowiedzi, ćwiczenia odporności psychicznej.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Psychofarmakologia sądowa, błąd medyczny w psychofarmakologii, zasady opiniowania.
  Dr hab. n. med. Robert Pudlo. Historia niepoczytalności
  Dr med. Jerzy Pobocha. Zasady organizacyjne, prawne, finansowe wydawania opinii w ramach Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowego PTPS

 31. I Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 20-21.04.2012, Spała (wygłoszono 20 referatów)

  Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej. Rola oddziałów psychiatrii sądowej w weryfikowaniu błędnych diagnoz, wnioski legislacyjne.
  Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej. Prognoza w psychiatrii sądowej.
  Dr med. Przemysław Cynkier, Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie. Zachowania agresywne osób zaburzonych psychicznie podczas hospitalizacji, a psychiatryczne procedury lecznicze.
  Mgr Marek Ignaczak, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Psychiatria sądowa nieletnich – jak to działa i co nie działa w systemie.
  Dr n. med. Jan Wilk, Klinika Psychiatryczna Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Trudności w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym żołnierzy.
  Prof. nzw. dr hab. med. Janusz Masłowski, Szpital Psychiatryczny w Starogardzie Gdańskim, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Dr med. Janusz Szeluga, Centrum Psychoterapii i Psychiatrii w Gdyni, Dr n. med. Piotr Pankiewicz, Katedra i Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Syndrom pychy D. Owena w opinii sądowo-psychiatrycznej.
  Dr med. Anna Moskwa, Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala w Gorzowie Wlkp. Błędna diagnoza schizofrenii w praktyce oddziału psychiatrii sądowej.
  Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej. Genetyczne uwarunkowania psychoz po narkotykach.
  Lek. med. Aleksandra Schylla-Dubiel, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Mgr Monika Biedrycka, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Mgr Zuzanna Bogucka, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Lek. med. Marzena Wawrzyńczyk, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku. Rehabilitacja psychiatryczno-psychologiczna w warunkach oddziału o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia.
  Lek. med. Magdalena Drozdowska-Kosiak, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Mgr Agata Młynarczyk-Burek, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku. Problem pacjentów chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu w oddziałach psychiatrii sądowej – analiza przypadku.
  Dr n. med. Ryszard Wardeński, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Czternaście lat działalności ROPS-Gostynin – pierwszego w Polsce Ośrodka Psychiatrii Sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu.
  Dr Wojciech Grudka, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, dr n. med. Ryszard Wardeński, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Charakterystyka kliniczna pacjentów leczonych w ROPS-Gostynin.
  Mgr Barbara Ancewicz-Wardeńska, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Struktura i zasady działania personelu pielęgniarskiego i sanitariuszy w ROPS-Gostynin.
  Mgr Anna Krekora, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, Dr n. med. Ryszard Wardeński, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Rola i miejsce psychologa w działalności terapeutycznej ROPS-Gostynin
  Mgr Piotr Osmolak, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, Dr n. med. Ryszard Wardeński, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Nowoczesne metody terapii zajęciowej – nieodzowny element codzienności w funkcjonowaniu ROPS-Gostynin.
  Paweł Namysław, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, Dr n. med. Ryszard Wardeński, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ROPS-Gostynin.
  Mgr Agnieszka Kucharska, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, Dr n. med. Ryszard Wardeński, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Pracownik socjalny w Ośrodku Psychiatrii Sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu – doświadczenia ROPS-Gostynin.
  Dr med. Leszek Ciszewski, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, Lek. med. Jarosław Skrzypczak, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim. Formułowanie i realizacja indywidualnego planu terapii pacjenta.
  Mgr Bartosz Grzeszkiewicz, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, Mgr Mateusz Kurowski, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim. Terapia zajęciowa w ROPS Starogard Gdański – prezentacja filmowa.
  Dr med. Ewa Sutuła, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, Dr med. Leszek Ciszewski, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim. Pacjent oskarżony o pięciokrotne zabójstwo – problemy w wykonywaniu środka zabezpieczającego

 32. Internationales Symposium vom 15. bis 16. Juni 2012 in Berlin. Międzynarodowe sympozjum w Berlinie,15.-16.06.2012, 18. Hanseatisches Symposium, 18.  Sympozjum hanzeatyckie, IX. Polnisch-Deutsche Konferenz, IX. Polsko-Niemiecka Konferencja. Frühjahrstagung des Instituts für Forensische Wissenschaften Mecklenburg – Vorpommern e. V. Wiosenna konferencja Instytutu Psychiatrii Sądowej Mecklenburg – Vorpommern e. V. (wygłoszono 14 referatów)

  Professor Norbert Nedopil / München. Psychische Störungen und deren Bedeutung für die Schuldfähigkeit, Unterbringung im Maßregelvollzug und Prognose. Zaburzenia psychiczne i ich wpływ na odpowiedzialność karną, pobyt w leczeniu szpitalnym i rokowanie.
  Professor Frank Häßler / Rostock. Psychische Störungen bei jugendlichen Straftätern im Regelvollzug. Zaburzenia psychiczne wśród młodocianych przestępców.
  Dr. n. med. Jerzy Pobocha. Straftaten im Zusammenhang mit Rauschmitteln, Fehler in der Begutachtung. Przestępstwa po narkotykach, błędy w opiniach.
  Aglaja Stöver / Berlin. Psychische Störungen im Maßregelvollzug. Zaburzenia psychiczne w psychiatrii sądowej.
  Dr n. med. Ryszard Wardeński. Charakteristika von Straftaten, die durch an Schizophrenie erkrankte Personen begangen werden. Rodzaje przestępstw dokonywanych przez osoby cierpiące na schizofrenię.
  Dr. med. Elmar Habermeyer / Zürich. Psychische Störung bei Sicherheitsverwahrten. Zaburzenia psychiczne wśród przestępców przymusowo umieszczonych.
  Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur, Dr. n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała, Natalia Prekop-Rykowska. Angstniveau, Aggressivität und Abwehrmechanismen bei Sexualstraftätern. Poziom lęku, agresji oraz mechanizmy obronne u sprawców przestępstw seksualnych.
  Professor Frieder Dünkel / Greifswald. Kriminalitätsentwicklung im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Trendy przestępczości w dzieciństwie, młodości i dorosłości.
  Professor Norbert Konrad / Berlin. Psychische Störungen bei straffälligen Erwachsenen im Regelvollzug. Zaburzenia psychiczne wśród dorosłych przestępców.
  Płk dr n. med. Jan Wilk. Probleme und Kontroversen in der forensisch psychiatrischen Begutachtung von Soldaten unter Kriegsbedingungen. Trudności i kontrowersje w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym żołnierzy w warunkach działań wojennych.
  Professor Detlef Schläfke /Rostock. Psychische Störungen bei erwachsenen Maßregelvollzugspatienten § 64 StGB. Zaburzenia psychiczne wśród dorosłych pacjentów w psychiatrii sądowej według § 64 kodeksu karnego RFN.
  Dr. med. Leszek Ciszewski, mgr Katarzyna Nosek. Sexuelle Probleme in Einrichtungen mit erhöhtem Sicherheitsstandard aus Sicht der Patienten. Problemy seksualne w zakładach psychiatrycznych o podwyższonym zabezpieczeniu w ocenie pacjentów.
  Dr. med. Stefan Orlob / Stralsund. Alter und Delinquenz. Wiek i delikwencja.
  Dr. Michael Gillner /Stralsund. Psychische Störungen bei erwachsenen Maßregelvollzugspatienten § 63 StGB. Zaburzenia psychiczne wśród dorosłych pacjentów w psychiatrii sądowej według § 63 kodeksu karnego RFN.

 33. II Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, Spała, 01-02.03.2013

  dr med. Jerzy Pobocha. Dialektyczna terapia behawioralna w oddziałach psychiatrii sądowej
  prof. dr hab. praw Tadeusz Widła, dr Marek Leśniak. Renesans tortur
  lekarz Krystyna Sosińska-Stępniewska. Ośrodek Psychiatrii Sądowej Szpitala Specjalistycznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie – 10-lecie działalności
  lekarz Krystyna Sosińska-Stępniewska. Problemy diagnostyczne w praktyce Oddziału Psychiatrii Sądowej
  lekarz Agnieszka Krawczyk, mgr Joanna Suda. Adaptacja do środowiska po zakończeniu detencji
  lekarz Agnieszka Milewska, lekarz Magdalena Kowalczyńska-Bertman. Powrót na detencję – praktyczne zastosowanie art. 94 par. 3 kk.
  dr hab. n. med. Robert Pudlo. Błąd lekarza, błąd dokumentacji czy błąd oceny?
  dr med. Leszek Ciszewski, prof. dr hab. med. Janusz Heitzman, mgr Inga Markiewicz, lekarz Katarzyna Szumska-Rogowska. Przepustki dla pacjentów internowanych – propozycja regulacji prawnej
  dr med. Leszek Ciszewski, prof. dr hab. med. Janusz Heitzman, mgr Inga Markiewicz, lekarz Katarzyna Szumska-Rogowska. Nowe formy wykonywania środka zabezpieczającego – propozycja regulacji prawnej
  prof. Alina Borkowska. Procesy decyzyjne w orzecznictwie sądowym
  mgr Paweł Bednarski, prof. dr hab. med. Bartosz Łoza, lekarz Rafał Wójcik. Nietypowe narzędzia w diagnostyce sądowo-psychologicznej
  mgr Paweł Bednarski, prof. dr hab. med. Bartosz Łoza, lekarz Rafał Wójcik. Odnaleziona, niedokończona, Polska wersja testu Szondiego z lat 30-tych XX wieku
  mgr Paweł Bednarski, prof. dr hab. med. Bartosz Łoza, lekarz Rafał Wójcik. Incydenty agresji w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (MSCZ/WUM)
  dr med. Elżbieta Skupień, mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, mgr Ewa Wach. Mobbing przyczyną samobójstwa? Kontrowersje diagnostyczne w procesie karnym
  dr med. Elżbieta Skupień, mgr Małgorzata Kowanetz. Samobójstwo a ważność testamentu w opinii kompleksowej psychiatry i psychologa
  psycholog Janina Czech, lekarz Joanna Łaska. Profilaktyka dotycząca samobójstw w szpitalach psychiatrycznych oraz izolacji penitencjarnej
  dr med. Danuta Hajdukiewicz, prof. dr hab. med. Janusz Heitzman. Wątpliwości dotyczące samobójstw w związku z przyjęciem i pobytem w szpitalu psychiatrycznym
  prof. n. dr hab. med. Stanisław Ilnicki, lekarz Piotr Ilnicki. Opiniowanie psychiatryczne w sprawach dotyczących samobójstw żołnierzy
  mgr Grażyna Mącznik, mgr Dagmara Modrzejewska-Wójcik. Praca z rodzinami pacjentów leczonych w ramach stosowania środka zabezpieczającego, aspekty poznawcze i emocjonalne – doniesienia z badań
  mgr Grażyna Mącznik, mgr Dagmara Modrzejewska-Wójcik. Zarządzanie ryzykiem – prawne, kliniczne i praktyczne kryteria oceny zagrożenia popełnienia kolejnego czynu zabronionego przez niepoczytalnego sprawcę
  mgr Joanna Grabarczyk, mgr Małgorzata Kmiecik. Specyfikacja terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych pacjentów detencyjnych w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia
  dr med. Jerzy Pobocha. Samobójstwo w schizofrenii. Znaczenie zebrania wszystkich dowodów. Opis przypadku.

 34. VIII Tarptautinė Teismo Psichiatrijos Konferencija (8th  International Conference Of Forensic Psychiatry). "Tikrovės Atspindys – Norma Ir Patologija"  ("Reflection  Of  Reality – Norm  And  Pathology") October 2–4, 2013, Palanga, Lithuania

  K. Daškevičius, J. Marcinkevičienė. Nepakaltinamumas – objektyvu ar subjektyvu? / Insanity – objective or subjective? (VšĮ Nepriklausoma teismo psichiatrijos tarnyba  / Independent  Forensic Psychiatry Service, Vilnius,  Lithuania)
  E. Matiekus, R. Budnytė, R. Deveikytė, V. Adomaitienė, J. Marcinkevičienė. Šizofrenija ir nusikalstamumas: teismo psichiatrijos ekspertizių analizė (2005-2009 m.) / Schizophrenia  and criminality: An analysis of forensic psychiatric examinations (2005-2009) (LSMU MA Psichiatrijos klinika; VšĮ Nepriklausoma teismo psichiatrijos tarnyba / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas, Lithuania;  Independent  Forensic Psychiatry Service,  Vilnius,  Lithuania)
  J. Pobocha. Klaidos diagnozuojant kliedesius / Errors in the diagnostics of delusions (Lenkijos teismo psichiatrų asociacija; privati specializuota medicinos veikla / Polish Forensic Psychiatry Association; Individual specialized medical practice)
  J. Račkauskaitė, V. Danilevičiūtė, A. Navickas. Haliucinacijų etiologijos aspektai / Aspects of the ethiology of hallucinations (Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinika / Vilnius University, Clinic of psychiatry, Lithuania)
  A. Liausėdas, A. Navickas, J. Navickienė. Nepakaltinamų asmenų socialinė dezadaptacija bei resocializacijos galimybės / Social desadaptation of the insane and options of rehabilitation (Rokiškio psichiatrijos ligoninė, VU Psichiatrijos klinika / Rokiškis psychiatric hospital; Vilnius University, Clinic of psychiatry, Lithuania)
  Z. Majchrzyk,  M. Wiszniowska-Majchrzyk. Asmenybės sutrikimai ir pareigų šeimoje suvokimas / Personality disorders versus perception of family obligations (Psichologijos institutas, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje; Filosofijos institutas, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje / Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland; Institute of Philosophy,  Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland)
  A. Miškinytė, V. Adomaitienė. Nerimo ir depresijos simptomų raiška adaptacijos sutrikimų atveju / Expression of anxietu an depression symptoms in adaptive disorders (LSMU Psichiatrijos klinika / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas,  Lithuania)
  R. Jaworski, J. Belecki. Savo identiteto suvokimas per normos ir patologijos prizmę / Perceiving self – identity through the prism of norm and pathology (Psichologijos institutas, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje, Lenkija / Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland)
  M. Wiszniowska-Majchrzyk,  Z. Majchrzyk. Autizmas ir dalyvavimas kultūroje / Autism and participation in culture (Filosofijos institutas, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje; Psichologijos institutas, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas Varšuvoje, Lenkija / Institute of Philosophy,  Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland; Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland)
  K. Dapšys, G. Žukauskas, R. Petrošius, S.  Šliaupa, V. Valiulis. Nervų sistemos reakcijos į geopatologinius faktorius tyrimas / Research of neural system reactions to geopathological factors. (Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė;  Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM;  Geologijos ir geografijos instituto Gamtos tyrimų centras; Vilniaus universiteto  Gamtos mokslų fakultetas / Republican Vilnius psychiatric hospital;  National forensic psychiatry Service; Nature researech centre in the Institute of geology and geography; Vilnius university  Nature science faculty, Vilnius, Lithuania)
  S. Igumnov, Y. Astjanka, A. Makhanko. Vaiko teisių gynimo sistema Baltarusijos teismo psichiatrijoje / The implementation of the child advocacy system in forensic psychiatry service of Belarus (Baltarusijos psichiatrų asociacijos pirmininkas, Respublikinis mokslinis ir praktinis psichikos sveikatos centras, Baltarusija / President of Belarusian Psychiatrist Association, The Respublican scientific and practical centre of mental health, Belarus)
  A. Miškinytė, V. Adomaitienė. Mąstymo savitumai neurozinių ir psichozinių sutrikimų atveju / Thinking peculiarities in neurotic and psychotic disorders (LSMU MA Psichiatrijos klinika / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas, Lithuania)
  A. Šileikaitė. Ateities psichiatras – tai daugiau negu geras klinicistas / Future psychiatrist – more than a good clinician (Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikų nervų centro Funkcinių sutrikimų skyrius / Vilnius University clinics  in Santariškės, unito of functional disorders, Lithuanian )
  V. Adomaitienė,  A. Miškinytė. Gydytojų psichiatrų požiūris į sergančius šizofrenija ir depresija / Patients with schizophrenia and depression viewed by psychiatrists (LSMU MA Psichiatrijos klinika / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas, Lithuania)
  R. Leonavičius, V. Adomaitienė. Melavimas ir jo socio-demografinės charakteristikos / Lying and its socio-demographic characteristics  (LSMU MA Psichiatrijos klinika / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas,  Lithuania)
  R. Leonavičius, V. Adomaitienė. Keiksmažodžių vartojimo paplitimo ypatumai tarp studentų
  / Prevalence of swearing and its peculiarities between students (LSMU MA Psichiatrijos klinika / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas,  Lithuania)
  V. Adomaitienė. EPA kongresas 2013: naujienos trečios kartos antidepresanto agomelatino tema / EPA Congress 2013 news on agomelatine – thirdgeneration antidepressant (LSMUA MA Psichiatrijos klinika; / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas) ("Servier Pharma")
  V. Martinkienė. Tikrovės atspindys ar Fata Morgana: šizofrenijos spektro sutrikimų diagnozavimas teismo psichiatrijos ekspertizių duomenimis / Reality reflection or Fata Morgana: diagnostics of schizophrenia spectrum disorders in forensic psychiatric examinations (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM /  National Service of Forensic Psychiatry, Vilnius, Lithuania)
  V. Kilikevičienė. Vaikų ir paauglių, patyrusių seksualinę prievartą, realybės atspindys / Reality reflection in children and adolescents – victoms of sexual violence (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM / National service of forensic psychiatry, Vilnius, Lithuania) 
  D. Trijonytė. Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas skyrybų procese: kova be nugalėtojų / Determination of child's  place of residense  in court proceedings  a war without winners (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM  / National service of forensic psychiatry, Vilnius, Lithuania)
  A. Dervinytė-Bongarzoni, N. Gutauskienė. Pagalbos poreikis formuojant vaiko adekvatų tikrovės suvokimą užsitęsusiose, su šeimos teise susijusiose bylose / Help needed to form child's adequate perception of reality in protracted family litigations (Vaikų ligoninės, VULSK filialo, Vaiko raidos centras, VU MF Psichiatrijos klinika; Mykolo Riomerio Universiteto Psichologijos institutas / Vilnius University Santariškės Clinical Children's Hospital, Child Development Centre, Vilnius University Medical Faculty Clinic of Psychiatry, Michal Roemer University  Institute of Psychology)
  V. Matonienė.  Suvokimo ypatumai sąmonės sutrikimo būsenoje (atvejo pristatymas) / Perception peculiarities in conscientiousness perturbance (case report) (Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM / National service of forensic psychiatry, Kaunas, Lithuania)
  A. Benošis. Nužudymų, savižudybių, nelaimingų atsitikimų būdų ir neblaivumo atspindžiai Lietuvoje / Homicides, suicides, accidents and ways of intoxication Reflections in Lithuania (Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Teisingumo ministerijos / State forensic medical service at the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania)
  A. Kunigelienė. Mėginusių žudytis asmenų sociodemografinių veiksmų, psichiatrinės anamnezės vertinimas bei psichikos sutrikimai / Sociodemographical factors and psychiatric history assessment in persons with suicide attempts and mental disorders (LSMU MA Psichiatrijos klinika / Lithuanian University of Health Sciences, Clinic of Psychiatry, Kaunas,  Lithuania)
  B. Baks, L. Bukelskis. Antipsichotikų vaidmuo ir jo pagrindimas gydant nervinę anoreksiją / The Role and  Basis of Neuroleptics in the Treatment of Anorexia Nervosa  (Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Valgymo sutrikimų centras; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika / Vilnius University Faculty of Medicine Clinics of Psychiatry)

 35. XIX Hanzeatycka i X Polsko-Niemiecka, Konferencja z Psychiatrii Sądowej na temat: Mutlidyscyplinarność w psychiatrii sądowej, Toruń, 06-07.09.2013

  Prof. Norbert Nedopil (München). Psychiatria sądowa i empiryczne badania naukowe.
  Prof. Detlef Schläfke (Rostock). Praktyka łagodzenia punktem leczenia podczas wykonywania kary w Klinice Psychiatrii Sądowej w Rostocku.
  Dr. Steffen Weirich, Dr. Claas Pätow, Dr. phil. Claudia Engel, Prof. Frank Häßler (Rostock). Zdrowie psychiczne i efektywność pomocy w grupach młodych osób, które mieszkają w domach pod opieką Urzędu Młodzieży w okręgu Bad Doberan.
  Prof. Frank Häßler, Holger Schütt, Dr. Jerzy Pobocha (Rostock, Szczecin). Stosowanie dozoru elektronicznego.
  Dr hab. Robert Pudlo, Katedra Psychiatrii w Tarnowskich Górach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Praktyczne problemy przy stosowaniu przymusu bezpośredniego.
  Dr hab. Robert Pudlo, Katedra Psychiatrii w Tarnowskich Górach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Dr n. med. Stanisław Wencelis, Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Rola Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – stan Prawny i wątpliwości prawne.
  Dr med. Mirosław Dąbkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Seksualne aspekty psychiatrii sądowej i młodzieży.
  Dr Ewa Habzda, Katedra Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Multidyscyplinarność w psychiatrii sądowej z perspektywy kryminologicznej.
  Lek. Rafał Wójcik, Prof. dr hab. med. Bartosz Łoza, Mgr Paweł Bednarski, Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii WUM. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego u hospitalizowanych pacjentów psychiatrycznych. Badania własne.
  Dr med. Elżbieta Skupień, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski, Pracownia Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Zabójstwo czy samobójstwo – dylematy opiniowania kompleksowego.
  Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej. Metody i metodologia psychiatrii sądowej.
  Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z problematyki cywilnej odpowiedzialności biegłych.
  Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła, dr Marek Leśniak, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Profilowanie grafologiczne.
  Mgr Anna Krekora, dr n. med. Ryszard Wardeński, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Rola i miejsce psychologa klinicznego w multidyscyplinarnym zespole biegłych sądowych.
  Mgr Eliza Modrak, dr n. med. Ryszard Wardeński, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Seksuolog w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym.
  Dr n. med. Ryszard Wardeński, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Nowy rodzaj środka zabezpieczającego – kontrowersje wobec proponowanych uregulowań prawnych.

 36. III Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, Spała, 07-08.03.2014

  Prof. Dr Hab. Psychologii Zdzisław Majchrzyk. Psychologiczne kryteria oceny stopnia prawdopodobieństwa ponownego popełnienia czynu zabronionego.
  Dr N. Med. Ryszard Wardeński. Pojęcie choroby psychicznej – użyteczne czy zbędne?
  Dr Hab. N. Med. Robert Pudlo, lek. Natalia Pasierb. Artykuł 28 uoozp jako problem w opiniowaniu – opis przypadku.
  Dr N. Med. Przemysław Cynkier. Rozbieżności w ocenie stanu psychicznego sprawcy w postępowaniu karnym i cywilnym – przyczyny i skutki.
  Lek. Piotr Duda, Mgr Małgorzata Benera. Zespół Elpenora – opis przypadku.
  Lek. Magdalena Drozdowska-Kosiak, Mgr Agata Młynarczyk-Burek. Od pełnej poczytalności do niepoczytalności – analiza przypadku – chorego (czy zdrowego?) sprawcy zabójstwa.
  Mgr Jan Ciechorski, Lek. Marek Ksol, Dr Hab. N. Med. Robert Pudlo. Ważność udzielenia pełnomocnictwa przez pacjenta z zespołem urojeniowym – studium psychiatryczno-prawne przypadku.
  Dr Med. Leszek Ciszewski, Mgr Inga Markiewicz. Nowelizacja wykonywania środków zabezpieczających – omówienie najnowszych propozycji resortowych.
  Dr Med. Jerzy Pobocha.  Diagnostyka urojeń. Kazus Breivika i inne.
  Lek. Dominik Drogosz-Rynowiecki. Problemy opiniowania z zakresu rozpoznań osobowości paranoicznej, paranoi i parafrenii – kazuistyka karna i cywilna.
  Dr N. Med. Anna Sieradzka. Charakterystyka sprawców zabójstw lub poważnego uszkodzenia ciała, dokonanych w upojeniu alkoholowym zwykłym. Analiza powodów orzekania o zmiennej poczytalności.
  Mgr Inga Markiewicz, Mgr Marcin Borowski. Silne wzburzenie czy poczytalność ograniczona? – dylematy opiniodawcze i prawne.
  Lek. Jerzy Ruman, Mgr Agata Młynarczyk-Burek. Granice choroby, granice zdrowia – zaburzenie osobowości typu bordeline w orzecznictwie cywilnym. Studium przypadku.
  Prof. Dr Hab. Med. Bartosz Łoza. Podręcznik PTPS. Pisarze do piór, studenci do nauki!
  Prof. Dr Hab. Tadeusz Widła, Dr Hab. Marek Leśniak. Redagowanie opinii.
  Lek. Rafał Wójcik, Mgr Paweł Bednarski. Rediagnoza w warunkach detencji.
  Lek. Wojciech Kosmowski, Dr N. Med. Elżbieta Bloch-Bogusławska. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne o uszczerbek na zdrowiu w multidyscyplinarnych zespołach orzeczniczych.
  Dr N. Med. Bożena Pietraszczyk-Kędziora. Psychologia i psychopatologia członków sekt.
  Dr N. Med. Janusz Szeluga, Prof. Dr Hab. N. Med. Janusz Masłowski, Dr N. Med. Piotr Pankiewicz, Lek. Grażyna Białas-Dębska. Znaczenie i konsekwencje udostępniania stronom procesowym treści opinii sądowo-psychiatrycznych, zawierających elementy tajemnicy lekarskiej. Studium wybranych przypadków.
  Lek. Piotr Duda. Historia Szpitala Psychiatrycznego w Branicach – praca przygotowana przez byłego pacjenta Szpitala i ZOL-u w Branicach Pana Hieronima Śliwińskiego.
  Lek. Krystyna Sosińska-Stępniewska, Mgr Grażyna Mącznik, Mgr Joanna Suda. Symulacja, dyssymulacja – implikacje terapeutyczne, studium przypadku.
  Lek. Krystyna Sosińska-Stępniewska, Mgr Grażyna Mącznik, Mgr Joanna Grabarczyk. Granice kompetencji w zakresie uchylania środka zabezpieczającego z uwzględnieniem medycznych i pozamedycznych uwarunkowań – analiza przypadku.

 37. Internationales Symposium vom 05. 09. bis 06.09.2014 in Stralsund (Międzynarodowe sympozjum w Stralsundzie,05.-06.09.2014), 20. Hanseatisches Symposium (20.  Sympozjum hanzeatyckie), XI. Polnisch-Deutsche Konferenz (XI. Polsko-Niemiecka Konferencja), 15 Jahre Institut für Forensische Wissenschaften Mecklenburg – Vorpommern e. V. (15 lat Instytutu Psychiatrii Sądowej Mecklenburg – Vorpommern e. V.)

  Frank Häßler und Miroslaw Dąbkowski. Begrüßung durch den Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund Eröffnung durch den Wissenschaftlichen Leiter.
  Jerzy Pobocha. Psychiatria SĄDOWA w sprawach karnych i cywilnych w Polsce.Podobieństwa i różnice. Forensische Psychiatrie im Zivil – und im Strafrecht in Polen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
  Christina Maaß. Rückfälligkeit nach Entlassung aus der Entziehungsmaßregel bei Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen.
  Michael Gillner. Die Krisenintervention als Chance für ein Leben in Freiheit.
  Miroslaw Dąbkowski. Methodische Aspekte der Bewertung von riskanten sexuellen Verhaltensweisen bei Minderjährigen – Hindernisse   und Grenzen ".
  Bernd Jarzyk. Was erwartet ein Richter von einem Gutachten in Sorge- und Umgangsrechtsverfahren.
  Frank Häßler. Welche Qualitätsstandards sollten aus gutachterlicher Sicht im Sorgerechtsverfahren gelten?
  Wolfgang Weissbeck. Entwicklung des Jugendmaßregelvollzuges in Deutschland -  aktuelle Bestandsaufnahme.
  Robert Pudlo. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w Polsce bez zgody – problemy prawne i praktyczne. Zwangseinweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus in Polen – gesetzliche und praktische Probleme.
  Daniel Passow. Legalbewährung von Probanden der Forensischen Institutsambulanz nach Unterbringung gemäß § 64 StGB in M-V.
  Andrea Richter. "Grafitti – Eine Jugendsubkultur zwischen Kunst und Kriminalität.
  Steffen Weirich. Juristische und medizinische Aspekte der Unterbringung von Kindern und Erwachsenen mit und ohne ADHS.
  Janusz Heitzman, Anna Pilszyk, Krystyna Tarczyńska, Paweł Gosek. Zbrodnia 5-krotnego zabójstwa własnych dzieci – poszukiwanie psychopatologii – Fünffache Kindstötung – psychopathologische Erklärungsversuche.
  Dirk Rösing. Pädophilie und deren Behandlung als präventiver Ansatz zur Verhinderung einer Dissexualität.
  Leszek Ciszewski, Przemysław Cynkier, Inga Markiewicz. Leczenie i bezpieczeństwo - kluczowy problem psychiatrii sądowej. Besserung und Sicherung – ein Schlüsselproblem der Forensischen Psychiatrie.
  Stefan Orlob. Das Problem der Schweregradbeurteilung von Persönlichkeitsstörungen im Zivil- und Strafrecht.

 38. II Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach, Hotel DAL, 24-25.10.2014

  Dr med. Jerzy Pobocha. Metodologia opiniowania sądowo-psychiatrycznego. Opinie kompleksowe.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Kryteria biologiczne i psychologiczno-prawne występujące w kodeksach.
  dr n. med. Ryszard Wardeński. Kompleksowe ekspertyzy multidyscyplinarne: psychiatryczne, psychologiczne i seksuologiczne w zaburzeniach preferencji seksualnych
  dr n. med. Ryszard Wardeński. Opinie sądowo-psychiatryczne w postępowaniu karnym.
  prof. nzw. Dr hab. med. Janusz Masłowski. Różnice w klasyfikacji niektórych zaburzeń psychicznych wg psychiatrii klinicznej versus psychiatrii sądowej. Najnowsze opracowania DSM 5, ICD-10 w porównaniu do obowiązujących w psychiatrii sądowej
  prof. nzw. Dr hab. med. Janusz Masłowski. Stany wyjątkowe w psychiatrii sądowej. Rozpoznawalność w codziennej praktyce.
  dr n. med. Ryszard Wardeński. Okresowe opiniowanie sądowo-psychiatryczne w czasie realizacji środka zabezpieczającego
  dr n. med. Ryszard Wardeński. Opiniowanie psychiatryczne w postępowaniu cywilnym o zadośćuczynienie
  Dr med. Jerzy Pobocha. Zasady organizacyjne i techniczne wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych i sądowo-psychologicznych w ramach Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowego PTPS
  Dr nauk prawnych Piotr Nazaruk. Stan wyłączający świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli jako przyczyna nieważności umów kredytowych i kontraktów handlowych – uwagi na tle art. 82 k.c.
  Dr nauk prawnych Piotr Nazaruk. Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca winę w przestępstwach gospodarczych – uwagi na tle art. 31 § 1 k.k.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Kazuistyka opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach karnych, cywilnych. Trudności i błędy.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Prywatne opinie sądowo-psychiatryczne. Uwarunkowania prawne, omówienie przypadków kazuistycznych.
  dr hab. nauk prawnych Marek Leśniak. Kontradyktoryjność. Zmiany w polskim prawie.
  dr med. Leszek Ciszewski. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Odmowa badania przez chorego. "Badanie przez zamknięte drzwi".
  dr med. Jerzy Pobocha. Etyka pracy biegłego psychiatry. Kodeks etyczny.
  dr med. Jerzy Pobocha. Występowanie biegłych w sądzie. Test sali sądowej.
  Prezentacje kazuistycznych opinii sądowo-psychiatrycznych przygotowanych przez uczestników szkolenia.

 39. IV Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej. Spała, 13-14.03.2015

  Prof. Dr Hab. Med. Janusz Heitzman. Zadania psychiatrii sądowej w znowelizowanych ustawach karnych w 2015 roku.
  Dr Med. Jerzy Pobocha. Psychiatria sądowa: kliniczno-intuicyjno-szacunkowa czy empiryczna.
  Dr Hab. N. Med. Robert Pudlo. Trudności w stosowaniu przymusu bezpośredniego w szpitalach psychiatrycznych i ogólnych.
  Dr Med. Leszek Ciszewski, Dr N. Med. Przemysław Cynkier, Mgr Inga Markiewicz. Zastosowanie międzynarodowej skali prognozy zachowań niebezpiecznych i skuteczności terapii START w psychiatrii sądowej.
  Prof. Dr Hab. Zdzisław Majchrzyk. Samobójstwa – pomiędzy normą a patologią.
  Prof. Dr Hab. Tadeusz Widła. Listy pożegnalne samobójców.
  Dr Hab. Marek Leśniak, Mgr Sylwia Ławrentjew. Z problematyki wykorzystywania ekspertyz z zakresu patologii pisma.
  Lek. Stanisław Dorosz, Lek. Izabela Ciuńczyk. Rozbieżność pomiędzy opiniowaniem psychiatrycznym a praktyką sądową o odszkodowanie na podstawie postępowania sądowego po samobójstwie w oddziale psychiatrycznym w szpitalu MEDISON w Koszalinie.
  Dr N. Med. Janusz Szeluga, Prof. Dr Hab. N. Med. Janusz Masłowski. Wybrane przypadki samobójstw pacjentów na przestrzeni ostatniego półwiecza z Trójmiasta.
  Dr N. Med. Janusz Szeluga. Syndrom dr Mikulskiego – samobójstwo psychiatry, a stres zawodowy kiedyś i w obecnej rzeczywistości.
  Mgr Jan Ciechorski. Odpowiedzialność odszkodowawcza szpitala psychiatrycznego za śmierć pacjenta w wyniku samobójstwa.
  Prof. Dr Hab. Med. Bartosz Łoza. E pluribus unum. Podręcznik psychiatrii sądowej.
  Lek. Magdalena Drozdowska-Kosiak, Mgr Agata Młynarczyk-Burek. Zwolnienie z detencji osoby z czynnym procesem psychotycznym.
  Mgr Joanna Grabarczyk, Mgr Grażyna Mącznik. Wpływ relacji terapeutycznej a czynniki HCR-20 na prognozowanie – analiza przypadku.
  Lek. Magdalena Drozdowska-Kosiak, Mgr Agata Młynarczyk-Burek. Zwolnienie z detencji osoby z zaburzeniami osobowości symulującej chorobę psychiczną.
  Lek. Maria Brzezińska-Musioł, Lek. Dorota Gleńsk, Lek. Cezary Lepiarczyk. Przypadek pacjenta detencyjnego – trudności terapeutyczne w szczególnej sytuacji prawnej, społecznej i instytucjonalnej.
  Lek. Maria Brzezińska-Musioł, Lek. Stanisław Wencelis. Interwencja medialna w sprawie pacjenta detencyjnego – mechanizmy i skutki społeczne.

 40. II Kongres Nauk Sądowych, Warszawa, 20 czerwca 2015 r.

  dr med. Jerzy Pobocha. Cele i założenia II Kongresu Nauk Sądowych
  Dr Małgorzata Frysztak. Opinia biegłego jako ewentualna informacja publiczna
  Mgr Aleksandra Klich Problem opinii prywatnej w polskim procesie cywilnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda
  Dr n. praw. Piotr Nazaruk. Umowa o sporządzenie tzw. prywatnych opinii w postępowaniach arbitrażowych, cywilnych i karnych po 1.07.2015 roku
  Dr hab. Monika Zbrojewska. Zmiany w procesie karnym po 1 lipca 2015 roku a kontradyktoryjność
  r. pr. Mariusz Haładyj. Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczące mediacji i arbitrażu
  Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US. Opinia biegłego a standardy rzetelnego postępowania sądowego w sprawach cywilnych
  Prof. dr hab. Tadeusz Widła. Status wykonawcy ekspertyzy pozasądowej
  Prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak. Opinia biegłego i jej ocena w znowelizowanej procedurze karnej
  Mgr Maciej Strączyński, SSO. Opinia biegłego w nowym postępowaniu karnym, ekspert powoływany przez sąd i strony postępowania (opinia "prywatna")
  Prof. Tadeusz Tomaszewski. Nowy projekt ustawy o biegłych sądowych – stare problemy
  Dr Ludwika Mostowicz. Rola biegłych i ekspertów w realizacji prawa do obrony i prawa restytucyjnego
  dr med. Jerzy Pobocha. Etyczne problemy biegłego i rzeczoznawcy, kodeks etyczny
  Dr n. med. Andrzej Darmoliński. Zagrożenia i wyzwania opiniowania przez lekarza biegłego sądowego w medycynie i technologii medycznej na progu XXI wieku
  Prof. dr hab. Janusz Heitzman. Zadania biegłego psychiatry w konfrontacji ze znowelizowanym prawem karnym
  Dr n. med. Ryszard Szozda. Doświadczenia Śląskiej Izby Lekarskiej w integrowaniu lekarzy i lekarzy dentystów – biegłych sądowych
  Waldemar Truszkiewicz. Propozycja wsparcia biegłych w procesie opiniowania sądowo-lekarskiego następstw szkód osobowych nowoczesnym wielowymiarowym systemem HBT Index
  Lek. Grzegorz Wrona. Czy  konieczny  jest  biegły  lekarz  w  postępowaniu  w  przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy
  Dr Henry C. Lee. Kryminalistyka w USA 
  Danuta Paginowska. Problemy  prawidłowej  oceny  stanu  faktycznego  i  prawnego  procesów budowlanych  i  utrzymania  obiektów  budowlanych  będących przedmiotem sporu rozstrzyganego przez sąd
  Dr n. praw. Piotr Nazaruk. Dowód  z  opinii  biegłego  w  postępowaniach  przed  polskimi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi
  Dr Maciej Szmit. Specyfika pracy biegłego z zakresu informatyki – pięć lat później 
  Anna Korbela. Opiniowanie kandydatów na biegłych sądowych 
  Mgr inż. Małgorzata Skąpska. Odpowiedzialność  zawodowa  rzeczoznawcy  majątkowego  pełniącego funkcje biegłego sądowego w aspekcie projektu wprowadzenia instytucji zawieszenia prawa do wykonywania czynności biegłego sądowego
  Dr n. ekonom. Agnieszka Maciąg. Dylematy  biegłych  z  zakresu  analiz  ekonomicznych  i  finansowych podczas sporządzania opinii w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz karnych
  Mgr inż. Stanisław Kolanowski. Uwagi dotyczące niektórych przepisów prawa wiążących się ze statusem i wykonywaniem funkcji biegłego sądowego

 41. XXI Hanzeatycka i XII Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej na temat: Niepoczytalność w teorii i praktyce (XXI Hanseatische und XII. Polnisch-Deutsche Konferenz der Forensischen Psychiatrie zum Thema: Unzurechnungsfähigkeit In Theorie und Praxis), Kraków, 04-05.09.2015,

  Dr jur. Dr med. Michael Gillner. Niepoczytalność – aspekty teoretyczne i prawne (Schuldfähigkeit – theoretische und rechtliche Aspekte).
  Dr n. med. Ryszard Wardeński. Niepoczytalność w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym w Polsce (Schuldunfähigkeit in der forensisch-psychiatrischen Begutachtung in Polen)
  Dr Józef Gurgul. Niepoczytalność, relacje biegły – prawnik (Insanity, Beziehung Experte – Rechtsanwalt)
  Dr med. Jerzy Pobocha. Kontrowersje wokół niepoczytalności (Kontroversen bezüglich Schuldunfähigkeit).
  Prof. dr med. Detlef Schläfke. Niepoczytalność pod wpływem alkoholu lub innych narkotyków (Schuldfähigkeitsbeurteilung im Zusammenhang mit der Einnahme von legalen und illegalen Drogen).
  Prof. dr med. habil. Frank Häßler. Niepoczytalność w przypadku kleptomanii (Aufgehobene Schuldfähigkeit im Falle einer Kleptomanie).
  PD Dr med. Habil. Matthias Lammel. Znaczenie motywacji i stanu psychicznego w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym (Der Stellenwert von Motiv und Zustand für die psychiatrische Begutachtung im Strafrecht - Eifersucht und Eifersuchtswahn)
  Dr med. Steffen Weirich, Dr phil. Olaf Reis. Opiniodawstwo sądowe w sprawach prognostycznych (Prognosebegutachtung – pro und contra)
  Prof. dr hab. med. Józef Krzysztof Gierowski. Wspólne czy niezależne opiniowanie o poczytalności i o środkach leczniczo-zabezpieczających? (Gemeinsame oder getrennte Begutachtung bezüglich Schuldunfähigkeit und Unterbringungsmaßnahmen)
  Dr Ewa Habzda-Siwek. Model orzekania i wykonywania środków zabezpieczających w polskim prawie karnym po 1 lipca 2015 roku. Krytyczna ocena nowej regulacji. (Model der Festlegung und Durchführung von Sicherungsmaßnahmen im polnischen Strafrecht nach dem 1.Juli 2015. Eine kritische Einschätzung der neuen Regelung)
  Dr med. Stefan Orlob. Parricidium – Rodzice jakby ofiary zabójstwa (Parrizid – Eltern als Opfer von Tötungshandlungen)
  Dr med. Wolfgang Weissbeck. Sprawy praktyczne w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym: od kiedy jest młodociany poczytaly według kodeksu karnego w Niemczech? (Praxisfragen der Begutachtung: ab wann ist ein Jugendlicher im deutschen Strafrecht verantwortlich?)
  Ramona Strohm. Agresywne zachowanie u pacjentów z autyzmem – wyzwanie dla psychiatrii sądowej (Aggressive Patienten mit Autistischen Störungen- eine Herausforderung für die Forensische Psychiatrie)
  Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska. Czy psychopaci mogą być niepoczytalni? Rozważanie wokół ważnych konstruktów nauk sądowych XXI wieku (Könne Psychopathen schuldunfähig sein? Überlegungen anhand bedeutender Rechtskonstrukte des 21. Jahrhunderts)                   
  Mgr Marcin Borowski, Mgr Agata Kiełczewska. Zagadnienia parafili w kontekście oceny poczytalności i stosowania środków zabezpieczających po nowelizacji przepisów prawa karnego (Betrachtung der Paraphilie im Kontext der Schuldfähigkeitsbeurteilung und die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen nach der Novellierung des Strafrechts)
  Dr Piotr Nazaruk. Prawo właściwe dla oceny niepoczytalności osoby fizycznej będącej stroną międzynarodowego kontraktu handlowego

 42. 9th International Conference of Forensic Psychiatry "Human Being In Crisis– Norm and Pathology", Kłajpeda, Litwa, 1-3 października 2015.

  K. Daškevičius, J. Daškevičienė. Šizofrenijos pakaltinamumo kontraversijos – bausti ar gydyti? (Controversies of the criminal capital city of schizophrenia – to punish or to treat?)
  A. Navickas, V. Danilevičiūtė, K. Daškevičius, J. Daškevičienė. Psichiatrinė krizė – Lietuvos versija (The Lithuanian version of the psychiatric crisis)
  V. Adomaitienė, A. Kunigelienė. Krizinė situacija ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų poreikis (A person in crisis: the need for psychiatric care)
  О. Оleinik. Kovos psichikos trauma – naujos teismo psichiatrijos realijos Ukrainoje (Combatmental trauma – new forensic psychiatric realities in Ukraine)
  A. Liausėdas, J. Navickienė. Nepakaltinamų asmenų pakartotinio nusikalstamumo ir įgalinimo sąsajos (The connection between the repeated crimes and conditions for empowerment of the irresponsible persons)
  J. Pobocha. Baudžiamojo proceso pakeitimai Lenkijoje (Changes in a criminal trial in Poland)
  S. Ślaski. Asmenų, užaugusių alkoholikų šeimose, agresija ir pasitenkinimas gyvenimu (Aggression and life satisfaction in adult children of alcoholic)
  R. Aliukonienė, A. Navickas, A. Bareikytė. Naujagimio nužudymo teisiniai ir medicininiai aspektai (Murder of newborn: legal and medical aspects)
  Z. Majchrzyk, M. Wiszniowska-Majchrzyk. Savižudybės – besikeičiančių motyvų pastovumas (Suicides – the permanence of changing motives)
  I. Pakutkaitė, A. Navickas, R. Gurevičius, P. Navickas, L. Lukavičiūtė, R. Aliukonienė, A. Benošis. Verterio efektas Lietuvoje 2012 ir 2013 metų savižudybių analizės duomenimis (Werther effect in Lithuania on the ground of suicide analysis in 2012 and 2013)
  A. Kunigelienė, V. Adomaitienė. Mėginimų žudytis sąsajos su subjektyviai reikšmingais stresogeniniais veiksniais (Links between suicide attempts and subjectively significant stress factors)
  O. Davidonienė, V. Adomaitienė. Užbaigtų savižudybių sąsajos su sociodemografiniais veiksniais (Completed suicides: correlation with socio demographic factors)
  R. Aliukonienė, A. Navickas, N. Aliukonienė, V. Aliukonis. Fiziologinio afekto būsenos reikšmė nužudymo ir sunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikavimui (The significance of physiological affect for qualification of murder and severe health impairment)
  V. Adomaitienė, R. Mazaliauskienė. Savižudybės pirmo psichozės epizodo metu: psichotraumuojančių faktorių įtaka (Suicides during first episode psychosis: impact of psychotraumatic events)
  R. Bubnytė, I. Di Manto. Potrauminio streso sutrikimas tarp teismo ir bendrosios psichiatrijos pacientų (Postraumatic stress disorderin general and forensic psychiatric in patients)
  S. Shum. Psichikos ir elgesio sutrikimai sąlygoti laisvės atėmimo: Ukrainos psichiatrinės pagalbos modelis (Mental and behavioral disorders caused by imprisonment: Ukrainian psychiatric  help model)
  A. Andriuškevičienė, A. Lygnugarytė – Grikšienė. Kauno Respublikinės ligoninės Psichiatrijos klinikos Krizių intervencijos centre gydytų asmenų krizės sąsajos su sociodemografiniais, klinikiniais veiksniais bei asmenybės ypatumais (How crisis patients who where treated Respublican hospital of Kaunas Psychiatry clinic Crisis intervention centre are influenced by sociodemographic, clinical factors, personality features)
  D. Leskauskas. Paauglystės krizė - norma ar patologija? (Adolescence crisis – the norm or pathology?)
  V. V. Gorinov. Psichikos sutrikimai susiję su stresu: teismo psichiatriniai aspektai (The mental disorders associated with a stress: forensic-psychiatric aspects)
  A. A. Tkachenko. Kaltinimas kaip krizė: asmenų turinčių psichikos sutrikimus baudžiamasis procesinis veiksnumas (Criminal conviction as a crisis: criminal-procedural legal capacity of persons with mental disorders)
  A. Glinskienė. Psichologinės krizės ir nužudymai: priežastys ir pasekmės (Psychological crises and homicides: causes and consequenses)
  P. Navickas, L. Lukavičiūtė, A. Navickas, R. Gurevičius, V. Danilevičiūtė, A. Dembinskas, A. Benošis, R. Aliukonienė. Nusižudymų ir žmogžudysčių paplitimas pagal gyvenamą vietą Lietuvoje (Suicide and homicide by regions in Lithuania)
  J. Didžiokienė. Krizinės situacijos ir moterų agresyvus, smurtinis elgesys - psichopatologiniai ypatumai ir teismo psichiatrinis vertinimas (Impact of personal crisis and women aggressive behavior - psychopathological peculiarities and forensic psychiatric estimation)
  A. Benošis, R. Aliukonienė, A. Navickas, V. Aliukonis. Reti savižudybių būdai krizinėse situacijose (Rare suicide in crisis situations)
  M. V. Usyukina. Afektiniai sutrikimai sergant epilepsija (Affective disorders in epilepsy)
  A. Šileikaitė, A. Germanavičius, I. Česnienė. Rokiškio psichiatrijos ligoninėje priverstinai gydomų asmenų sociodemografinių ir klinikinių veiksnių sąsajos su įvykdytu nusikaltimu (Sociodemographic and clinical factors interface with offence of patients who are treating in Rokiškis psychiatry hospital)
  J. Pobocha. Nuteistųjų autoagresinio elgesio pakitimai bausmės atlikimo vietose (Lenkija 2001-2014 m.)  (Changes in the Self-injurious of prisoners in Poland in the years 2001 – 2014)
  W. Wożniak. Resocializacijos programos, skirtos nuteistiesiems, padariusiems ypatingai žiaurias žmogžudystes (Resocialising programs toward the perpetrators of particularly vicious murders)
  V. Adomaitienė, R. Mazaliauskienė. Psichoterapinis procesas ir žinių kūrimo įgalinimas: refleksinės komandos panaudojimas, dirbant su pirmą psichozės epizodą patiriančio asmens šeima (Psychotherapeutic processand enabling of knowledge creation: reflecting team in  families of  first episode psychotic patients)
  S. Shport. Psichologinės-psichiatrinės pagalbos organizavimas nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių (Organization of psychological and psychiatric care in emergencies)
  D. Vaitkaitis; V. Adomaitienė. Krizių intervencija: skubią medicininę pagalbą teikiančių darbuotojų mokymas (Crisis intervention: training course for  emergency physicians)
  D. Leskauskas, A. Lygnugarytė – Grikšienė. Sąsajos tarp skubią pagalbą teikiančių darbuotojų nuostatų savižudybių prevencijos atžvilgiu, psichikos sveikatos, streso įveikos strategijų, perdegimo sindromo, savižudybių intervencijos žinių bei įgūdžių (Connections between emergency workers attitudes to suicide  prevention, mental health, strategies for coping with stress, burnout syndrome, suicide intervention knowledge  and skills)
  L. Jurkštaitė-Pačėsienė, L. Sapežinskienė. Narkotikus vartojančių agresija prieš kitus ir psichoterapinės-krizinės/prevencinės intervencijos poreikis (atvejo analizė) (Aggression of drug users against the others and the need for psychotherapeutic crisis/preventive intervention (case study))
  G. Tikniūtė, V. Steiblienė. Atvykusių alkoholinės priklausomybės gydymui vidinio asmenybės suderinimo sąsajos su gydymo motyvacija (Relations between the sense of coherence and motivation for treatment in patients with alcohol addiction)
  A. Benošis. Alkoholio vartojimas Lietuvoje pagal išorinių mirties priežasčių tyrimų duomenis 1985-2014 m. (The prevalence of alcohol among deaths due to external causes in Lithuania during the period of 1985-2014)

 43. III Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Centrum Kongresowe IOR, Poznań 13-14 listopada 2015

  Dr Med. Jerzy Pobocha. Kontradyktoryjność
  Dr Hab. Szymon Draheim, Prof. SWPS. Ocena  wiarygodności  zeznań  dzieci  jako  świadków/ofiar  przestępstw:  Orzeczenie sądowo-psychologiczne  w  sprawach  o  domniemane  wykorzystywanie  seksualne  -  jak jest i jak powinno być
  Dr Praw Józef Gurgul. Prokurator jakim jest i jakim być powinien
  Dr Hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Prof. US. Struktura opinii biegłego – uwagi de lege lata i de lege ferenda
  Dr Aleksandra Klich. Obowiązki i uprawnienia biegłego sądowego w procesie opiniowania sądowego
  Prof. Dr Hab. Teresa Rzepa. Co wynika z doświadczeń związanych z oceną pracy biegłych sądowych?
  Prof. Dr Hab. Lidia Cierpiałkowska, Dr Emilia Soroko. Idee nadwartościowe, urojenie i obsesje – jakościowa analiza narracji
  Dr IUR. Mgr-Lic.Iur.Can. Ernest C. Bodura, LL.M. Opiniowanie  psychiatryczne  i  psychologiczne  w  sprawach  o  stwierdzenie nieważności małżeństw kanonicznych w Polsce i w Niemczech 
  Mgr Marcin Borowski. Opiniowanie  sprawców  przestępstw  seksualnych  -  rola  psychiatry,  psychologa i seksuologa
  Podinspektor Policji Jacek Kudła. Kryminalistyczna  problematyka  relacji  czynności  operacyjno–rozpoznawczych  do nowego modelu procesu karnego
  Dr Hab. N. Med. Robert Pudlo. Skąd niepoczytalność - czy kodeks zaczyna się od artykułu 31.?
  Dr n. Med. Ryszard Wardeński. Niepoczytalność w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym w Polsce
  Dr Piotr Nazaruk. Dysfunkcje psychiczne menedżerów spółek handlowych jako wady oświadczeń woli uregulowane w art. 82 kodeksu cywilnego.
  Dr Piotr Nazaruk. Pieniactwo  sądowe  przedsiębiorców  –  jako  dysfunkcja  psychiczna,  destrukcyjnie wpływająca na rozwój obrotu gospodarczego i polubownych metod rozwiązywania sporów sądowych.

 44. V Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, Spała, 18-19 marca 2016

  Dr Hab. Med. Dioznizy Bilski. Elementy prawa w orzecznictwie lekarskim dla potrzeb zabezpieczenia społecznego.
  Dr Hab. Med. Dioznizy Bilski. Czy ICF może stać się narzędziem pomiaru funkcjonowania w orzecznictwie lekarskim dla potrzeb zabezpieczenia społecznego.
  Dr Hab. n. Med. Robert Pudlo. Błogosławiona wina, albo dwa minusy dają plus (praca kazuistyczna).
  Prof. z. Dr Hab. Med. Józef Kocur. Biegli sądowi i ich opinie w ocenie mediów.
  Prof. Dr Hab. Med. Stanisław Ilnicki. Historia polskiej psychiatrii.
  Lek. Agnieszka Welento-Nowacka. HCR20v3 – opis narzędzia i jego stosowanie w psychiatrii sądowej.
  Dr Med. Leszek Ciszewski. SAPROF – przedstawienie i omówienie narzędzia uzupełniającego ocenę ryzyka przemocy.
  Mgr Michał Nowopolski. Zarządzanie  ryzykiem  przemocy  u  internowanego  pacjenta  za  pomocą  połączenia zastosowania narzędzi SAPROF i HCR-20v3 – analiza przypadku
  Dr n. Prawnych Jan Ciechorski. Odpowiedzialność biegłego za opinię sporządzoną na zleceni organu procesowego.
  Mgr Magdalena Połom. Zespół Diogenesa – analiza zjawiska.
  Prof. Dr Hab. Zdzisław Majchrzyk. Zmniejszona poczytalność. Ewaluacja kompetencji psychologa.
  Prof. Dr Hab. n. Med. Piotr Gałecki. Alternatywy opiniowania sądowo-psychiatrycznego w postępowaniu karnym.
  Prof. Dr Hab. Med. Bartosz Łoza. Aktualny stan pracy nad podręcznikiem.
  Prof. Dr Hab. Med. Janusz Heitzman. Dlaczego  psychiatrzy  „przetrzymują  zdrowych  w  psychiatrykach?”.  Praktyczna  realizacja środka  zabezpieczającego. Ocena  ryzyka  popełnienia  podobnego  czynu  zabronionego  a kryteria poprawy.
  Podinspektor Policji Jacek Kudła. Granice dozwolonych czynności detektywistycznych w polskim systemie prawa.
  Prof. Dr Hab. Tadeusz Widła, Dr Hab. Marek Leśniak. Sygnatury na obrazach namalowanych przez osoby chore psychicznie.
  Mgr Marcin Borowski, Mgr Agata Kiełczewska. Hiperseksualizm. Kontrowersyjne rozpoznanie w orzecznictwie sądowym.
  Mgr Agata Młynarczyk-Burek. Homoseksualny szantaż podłożem afektu fizjologicznego – studium przypadku.
  Dr n. Med. Ryszard Wardeński. Orzecznictwo  sądowo-psychiatryczne  w  sprawach  cywilnych  dotyczących  postępowania testamentowego  i  innych  sytuacji  prawnych  związanych  z  oświadczeniem  woli,  np. uzyskanie kredytu.
  Dr n. Med. Przemysław Cynkier, Mgr Inga Markiewicz. Obawa rychłej śmierci – trudności diagnostyczne i orzecznicze.
  Lek. Magdalena Drozdowska-Kosiak, Mgr Agata Młynarczyk-Burek. Psychoza czy silne wzburzenie – wątpliwości diagnostyczne i ich znaczenie dla przebiegu środka zabezpieczającego – studium przypadku.
  Lek. Wojciech Kosmowski, Michał Kosmowski. Wpływ  zmian  w  prawie  i  nowej  klasyfikacji  DSM-5  na  opinie  biegłych  w  przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  Dr Med. Jerzy Pobocha, Prof. Dr Hab. Zdzisław Majchrzyk,  Dr Hab. n. Med. Robert Pudlo. Sekcja Psychiatrii Sądowej PTP 1976-2016.
  Dr n. Techn. Inż. Arch. Jakub Bil. Środowisko  zbudowane  szpitali  psychiatrycznych,  a  próby  samobójcze  oraz  pozostałe niepożądane zdarzenia.

 45. Internationales Symposium vom 02.09. bis 03.09.2016 in Wismar (Międzynarodowe sympozjum w Wismarze); 22. Hanseatisches Symposium (22. Sympozjum hanzeatyckie); XIII. Polnisch-Deutsche Konferenz (XIII. Polsko-Niemiecka Konferencja); 17 Jahre Institut für Forensische Wissenschaften Mecklenburg – Vorpommern e. V. (17 lat Instytutu Psychiatrii Sądowej Mecklenburg – Vorpommern e. V.) „Forensische Psychiatrie – eine Bilanz“ (Psychiatria sądowa – bilans)

  Prof. Dr. med. Jörg Michael Fegert. Internationale Perspektiven im Kinderschutz (Międzynarodowe perspektywy w ochronie dzieci).
  Dr. Ryszard Wardeński. Nowe uregulowania prawne dla sprawców czynów o charakterze seksualnym, którzy opuszczają zakłady karne po odbyciu kary pozbawienia wolności (Neue gesetzliche Regelungen für Sexualstraftäter, die aus geschlossenen Einrichtungen entlassen werden).
  Dr. med. Wolfgang Weissbeck. Uhr Mädchen im Maßregelvollzug (Dziewczyny w spitalu psychiatrii sądowej).
  Dr. med. habil. Robert Pudlo. Linia życiowa ubezpieczonego jako przesłanka orzecznicza w sprawach rentowych (Lebensläufe Versicherter als Grundlage juristischer Entscheidungen in Berentungsfragen).
  Dr. Anna Pilszyk, Mgr Inga Markiewicz, Prof. Dr. Janusz Heitzman, Dr. Przemysław Cynkier. Opiniowanie w sprawach testamentowych w Polsce – raport z badań (Begutachtung in testamentarischen Angelegenheiten in Polen – Ergebnisse aus Untersuchungen).
  Prof. Dr. med. Elmar Habermeyer. Alter und Rückfälle bei Sexualdelinquenz (Wiek i nawroty u przestępczości seksualnej) Dr. psychologii Bogdan Lach. Opiniodawstwo psychologiczne w sprawach o dzieciobójstwo. Metodyka gromadzenia danych (Psychologische Begutachtung bei Kindstötung – Auswertung bestehender Daten).
  Dr. med. Steffen Weirich. Unterbringung von Kindern gegen ihren Willen in Deutschland (Przymusowe skierowanie dzieci na leczenie psychiatryczne w Niemczech).
  Prof. zw. Dr. hab. Daniel Boduszek. Profilowanie psychopatii wśród populacji więziennej i populacji generalnej (Psychopathieprofile unter Inhaftierten und in der Allgemeinbevölkerung).
  Dr. med. Christian Göhre. Mädchen und Delinquenz – gutachterliche Erfahrungen (Dziewczyny i przestępczości- doświadczenia biegłego sądowego).
  Prof. Dr. med. Nobert Nedopil. Risikoeinschätzung und Risikomanagement – was wissen wir heute?/ Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem – co wiemy?
  Dr. med. Jerzy Pobocha. Samookaleczenia u więźniów w Polsce w latach 2001-2015 (Selbstverletzungen unter Inhaftierten in Polen (2001-2015))
  Dr. Stefan Orlob. Gefängnispsychiatrie (Psychiatria w więzeniu).
  Dr. Agata Dębowska. Wpływ przemocy w dzieciństwie i środowiska więziennego na postawy wobec przemocy (Einfluss von Gewalterfahrungen in der Kindheit und in Haftanstalten auf Einstellungen bezüglich Gewalt)
  Mgr Dominika Bartoszak. Funkcjonowanie seksualne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci (Sexuelle Funktionsstörungen bei Tätern, die Sexualstraftaten gegenüber Kindern ausüben)
  Prof. Dr. med. Frank Häßler. Leitlinien zur Behandlung paraphiler jugendlicher Sexualstraftäter (Wytyczne leczenia niedorosłych przestępców seksualnych).

 46. Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa, Cedzyna, 14-15 paździrnika 2016

  Prof. Dr Hab. Zdzisław Majchrzyk, Dr Med. Jerzy Pobocha. Otwarcie konferencji – historia Polskiej Psychiatrii Sądowej: 40-lecie Sekcji Psychiatrii Sądowej, 10-lecie Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej
  Mgr Henryk Podolski. Prezentacja książki: 40 lat Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod redakcją Zdzisława Majchrzyka
  Dr Bernd Dimmek. Between norms and normality – wishes needs and adaptation strategies of forensic psychiatric patients. First results of a Polish- German research projects on the quality of life in the forensic psychiatric long-term accommodation.
  Dr Konstantinas Daŝkeviĉius, Dr Jelena Daŝkeviĉiene. Nowe wyzwania w litewskiej psychiatrii sądowej.
  Prof. Beata Pastwa-Wojciechowska. Psychopatia – diagnoza i użyteczność dla opiniowania sądowo-psychologicznego
  Prof. Lidia Cierpiałkowska. Oblicza zaburzeń osobowości borderline – problemy diagnozy klinicznej
  Prof. Maria Beisert. Przymusowa terapia sprawców przestępstw seksualnych
  Prof. Stanisława Steuden Rola biegłego psychologa w sprawach orzekania o nieważności małżeństwa.
  Prof. Danuta Rode. Charakterystyka psychologiczna dzieci doświadczających przemocy w rodzinie: charakterystyka grup naturalnych i analiza współzmienności
  Prof. Waldemar Woźniak. Patologiczne formy zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa przez więźniów
  Prof. Dr Hab. Zdzisław Majchrzyk. Ograniczenia samokontroli i poczytalności w świecie realnym, wirtualnym i globalnym
  Dr Przemysław Cynkier, Prof. Dr Hab. Zdzisław Majchrzyk. Agresja - przemoc osób hospitalizowanych psychiatrycznie – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i instytucjonalna
  Dr Sławomir Śląski. Lęk i empatia a transgresja negatywna u więźniów sprawców przemocy
  Dr Sylwester Bębas. Szanse i zagrożenia resocjalizacji penitencjarnej
  Dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz. Cechy osobowości sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci i ich znaczenie w procesie terapii
  Prof. Janusz Heitzman. Psychopatologia terroryzmu
  Dr Stanisław Ilnicki. Problemy ekspertyzy sądowo-psychiatrycznej żołnierzy i weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych
  Dr Med. Jerzy Pobocha. Naukowe uzasadnienie opinii
  Lek., Dr N. Teologicznych Wojciech Kosmowski. Elementy logiki i retoryki dla biegłych wydających ustna opinii na rozprawie
  Prof. Dr Hab. Zdzisław Majchrzyk. Tożsamość, agresja w ramach akulturacji w globalnym świecie.
  Dr N. Med. Ryszard Wardeński. Działalność Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających w latach 2012-2015  
  Mgr Marcin Borowski. Problemy wokół diagnozy zaburzeń preferencji seksualnych w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym
  Prof. Zw. Dr Hab. Andrzej Kiejna. Psychiatria sądowa a Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
  Dr Praw, Prokurator W Stanie Spoczynku Józef Gurgul. Proces stawania się prokuratorem

 47. VI Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, Spała, 03-04.03.2017

  Dr N. Med. Ryszard Wardeński. Diagnozy psychiatryczne w populacji pacjentów skierowanych na leczenie w ramach orzeczonego środka zabezpieczającego w latach 2012-2015.
  Dr N. Med. Przemysław Cynkier, Mgr Inga Markiewicz. Opinia nieumyślnie fałszywa – pułapki w pracy biegłego.
  Lek. Wojciech Kosmowski. Tajemnica medyczna po wejściu w życie Ustawy z 10 czerwca 2016 r. – aspekty prawne, kliniczne oraz filozoficzne, w tym etyczne.
  Mgr Marcin Borowski, Mgr Agata Kiełczewska, Dr N. Prawnych Rafał Paprzycki. Jeszcze raz o psychologicznych kryteriach niepoczytalności.
  Dr Med. Jerzy Pobocha. Nowa pragmatyczna struktura opinii sądowo-psychiatrycznej.
  Lek. Krystyna Sosińska-Stępniewska, Lek. Ewa Burzyńska-Rzucidło. Poradnia terapii w ramach Środka Zabezpieczającego SCP Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie – specyfika programu i działania.
  Lek. Agnieszka Welento-Nowacka. Między diagnozą a prognozą – użyteczność narzędzi oceniających ryzyko przemocy w codziennej praktyce.
  Dr Med. Jerzy Pobocha. 10-lecie PTPS, 10.02.2007-10.02.2017.
  Dr N. Prawnych Jan Ciechorski. Udzielanie przepustek sprawcom internowanym w oddziale o podstawowym stopniu zabezpieczenia.
  Lek. Magdalena Drozdowska-Kosiak, Mgr Agata Młynarczyk-Burek. Gdy historia kołem się toczy – studium przypadku pacjenta powracającego na detencję.
  Mgr Marcin Borowski, Mgr Agata Kiełczewska. Opiniowanie w zakresie art. 198 kodeksu karnego.
  Mgr Michał Nowopolski, Dr Marlena Banasik, Prof. Dr Hab. Józef Krzysztof Gierowski. Przemoc u kobiet – specyfika interdyscyplinarnej diagnozy z uwzględnieniem czynników specyficznych dla płci.
  Lek. Joanna Ślusarczyk, Mgr Grażyna Mącznik. Moc dobra i zła – trudności diagnostyczno-terapeutyczne (studium przypadku).
  Dr Hab. N. Med. Robert Pudlo. Schizofrenia a służba wojskowa – jest związek, czy go nie ma?
  Mgr Agata Młynarczyk-Burek. Organika czy diagnoza neuropsychologiczna? Aktualne narzędzia w diagnostyce psychologiczno-sądowej.
  Prof. Dr Hab. Zdzisław Majchrzyk. E-osobowość konstrukt teoretyczny czy rzeczywistość kliniczna. Implikacje orzecznicze.
  Dr N. Med. Janusz Szeluga. Syndrom życzliwego psychiatry.
  Lek. Agnieszka Welento-Nowacka, Lek. Grzegorz Nowacki. Kiedy dziecko zabija – ocena ryzyka przemocy u nieletnich na przykładzie dwóch przypadków.
  Dr Med. Leszek Ciszewski, Mgr Michał Nowopolski. Ustrukturyzowana ocena zagrożenia w ekspertyzie psychiatrycznej dla sądu – prezentacja przypadku.
  Dr Inż. Arch. Jakub Bil, Dr N. Prawnych Mariusz Ząber. Środowisko zbudowane i zdarzenia niepożądane na terenie szpitala psychiatrycznego – analiza stanu prawnego
  Prof. Dr Hab. Zdzisław Majchrzyk. Antropologia kulturowa. Dawny i współczesny kanibalizm. Norma-patologia-farmakologia.

 48. XIV Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej, 8-9.09.2017, Szczecin

  Prof. Frank Häßler. Alkoholowy zespół płodowy (FASD) a przestępczość (FASD und Delinquenz)
  Dr med. Jerzy Pobocha. Oświadczenia woli a psychoza i niedozwolone wpływy (undue influence) (Erklärungen des Willens und der Psychose und erlaubt Quittungen)
  Prof. dr hab. Jacek Wierciński. Brak świadomości lub swoboda przy sporządzeniu testamentu (Mangel an Bewusstsein oder Freiheit bei der Erstellung von Testamenten)
  Prof. Tilman Wetterling. Zdolność do dokonania rozporządzenia majątku na wypadek śmierci (Testierfähigkeit)
  Dr Joanna Dzierżanowska. Standardy zapewnienia jakości opinii biegłych (Standards der Qualitätssicherung Experten)
  Dr Joanna Studzińska. Podstawa prawna i zakres dowodzenia w postępowaniu o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody (Rechtsgrundlage und der Umfang des Befehls in dem Verfahren zur Annahme eines Kranken in eine psychiatrischen Klinik ohne ihre Zustimmung)
  Dr med. Stefan Orlob. Zdolność do czynności procesowych oskarżonego w podeszłym wieku cierpiącego na współwystępujące schorzenia przewlekłe w świetle ostatnich procesów (Die Verhandlungsfähigkeit des alten multimorbiden Angeklagten im Lichte des Letzten NS Prozesses in Deutschland)
  Dr med. Steffen Weirich, Dr phil. Olaf Reis (Pomoc padagogiczna lub więzienie lub zamknięte zakłady psychiatryczne? (Pädagogische Hilfen oder Haft oder Maßregelvollzug?)
  Dr Ramona Strohm, Piotr Pawlaczyk (Długa droga – skuteczna pielęgnacja. Praca środowiskowa przychodni psychiatrii sądowej i psychiatrii w Niemczech (Lange Wege-effiziente Nachsorge. Die aufsuchende Arbeit forensisch-psychiatrischer Ambulanzen in Deutschland)
  Juliusz Duda. Przymus bezpośredni w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (Direkter Zwang im Gesetz über den Schutz der geistigen Gesundheit)
  Dr n. med. Paweł Gosek, mgr Inga Markiewicz, prof. dr hab. Janusz Heitzman, prof. H. Salize, prof. H. Dressing, prof. H. Fangerau, G. de Girolamo. Założenia i cele projektu EU-VIORMED jako przykład współpracy międzynarodowej w zakresie psychiatrii sądowej (Die Ziele des EU-VIORMED als Beispiel für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der forensischen Psychiatrie
  Dr Steffen Lau. Kryminalni heboidofrenicy (Kriminelle Heboiden)
  Mgr Marcin Borowski, mgr Agata Kiełczewska. Przestępstwo zgwałcenia – zakres opinii seksuologicznych (Die Verbrechen der Vergewaltigung - Meinungen Sexologie)
  Dr n. med. Przemysław Cynkier. Zazdrość patologiczna – od choroby do przestępstwa (Pathologische Neid - von der Krankheit zu Verbrechen)
  Dr Piotr Nazaruk. Opiniowanie psychologiczno-psychiatryczne w sprawach o stwierdzenie nieważności atypowych umów kredytowych (Psychologische und psychiatrische Abgabe von Stellungnahmen in Fällen Aufhebung von atypischen Kreditverträgen)
 49. IV szkolenie członków PTPS, 24-25.11.2017 w Łodzi

  Dr med. Jerzy Pobocha. Sporne problemy psychiatrii sądowej – dawniej i dziś
  Mgr Marcin Borowski Czego uczy nas historia tworzenia pojęć niepoczytalności?
  Prof. z. dr hab. n. med. Józef Kocur. Opinia uzupełniająca – merytoryczna polemika czy emocjonalna konfrontacja
  Dr med. Jerzy Pobocha. Moje problemy w psychiatrii sądowej – ankieta
  Lek. Agnieszka Welento-Nowacka. Od opinii do wypisu. Analiza przypadków pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości przebywających na detencji
  Dr n. hum. Anna Pilszyk. Standardy opiniowania w sprawach o mobbing – zagadnienia podstawowe
  Dr med. Jerzy Pobocha. Kontradyktoryjność a opiniodawstwo sądowo-psychiatryczne i sądowo-psychologiczne
  Dr n. med. Jan Wilk. Problemy opiniowania psychiatrycznego świadomego wyrażenia woli u pacjentów chorych somatycznie
  Dr med. Jerzy Pobocha. Oświadczenia woli chorych w psychozie
  Dr n. med. Przemysław Cynkier. Predyspozycje psychiczne do udziału w postępowaniu karnym – podstawy uzasadnienia wniosków opinii
  Dr med. Jerzy Pobocha. Nowa forma opinii sądowo-psychiatrycznej i sądowo-psychologicznej – pragmatyzm działań biegłych
 50. VII Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 9-10.03.2018, Spała

  Dr n. med. Przemysław Cynkier, Mgr Inga Markiewicz. Poczytalność a stan nietrzeźwości określony w art. 31§3 kk – problem dla sądu czy dla biegłego?
  Dr n. med., Dr n. teologicznych Wojciech Kosmowski. Niezdolność do udziału w rozprawie z powodów medycznych. Kompetencja lekarza prowadzącego, lekarza sądowego czy biegłego?
  Dr inż. arch. Jakub Bil. Zamachy samobójcze na terenie szpitala psychiatrycznego, a środowisko fizyczne – analiza stanu prawnego.
  Dr n. prawnych Jan Ciechorski. Udzielenie przepustek sprawcom internowanym w oddziale o podstawowym stopniu zabezpieczenia.
  Lek. Agnieszka Welento-Nowacka. Obraz psychopatologiczny schizofrenii paranoidalnej, a ryzyko popełnienia czynów o charakterze przemocy.
  Mgr Inga Markiewicz, Mgr Marta Ozimkowicz, Dr n. med. Paweł Gosek, mgr Marek Pacholski, Prof. Janusz Heitzman. Cele i założenia projektu naukowego EU-VIORMED jako przykład współpracy międzynarodowej w zakresie psychiatrii sądowej.
  Dr Joanna Studzińska. Zaburzenia psychiczne a zdolność procesowa w procesie cywilnym. Wybrane zagadania w świetle najnowszego orzecznictwa.
  Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur. Sądowo-psychiatryczna ocena przyczyn i wysokości uszczerbku na zdrowiu.
  prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk. Narcystyczna e-osobowość – ograniczenia możliwości kontroli emocji.
  Dr n. med. Paweł Gosek, Prof. Janusz Heitzman. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie psychiatrii sądowej 2018, omówienie.
  Dr Jerzy Pobocha. Urojenia a oświadczenie woli, jak opiniują na świecie.
  Mgr Marcin Borowski. Poczytalność ograniczona – czy istnieje i jak ją mierzyć?
  Dr n. med. Janusz Szeluga, Mgr Maria Pellowska. Genialny Prezydent, czy to fantazja psychiatrów i psychologów?
  Dr med. Leszek Ciszewski. Opinia psychiatryczno-psychologiczna dla sądu w sprawie możliwości wykonywania środka zabezpieczającego poza szpitalem.
  Lek. Dominik Drogosz-Rynowiecki. Opiniowanie testamentowe w przypadku pseudologii.
  Mgr Michał Nowopolski, Dr med. Leszek Ciszewski. Zastosowanie procedury TRIAGE w psychiatrii.
  Mgr Michał Nowopolski, Dr Marlena Banasik, Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski. Konceptualizacja przypadku w psychiatrii sądowej – zastosowanie koncepcji psychokryminologicznych.
  Lek. Magdalena Drozdowska-Kosiak, Mgr Agata Młynarczyk-Burek. Pozory zdrowia, pozory choroby – przypadek opiniowania osoby z zaburzeniami pozorowanymi.
  Mgr Adrianna Skoczek. Cechy osobowości więźniów na podstawie badań własnych z wykorzystaniem testu PAI autorstwa Leslie C. Morey’a.
  Mgr Olga Ciszewska. Wykrywanie symulacji zaburzeń pamięci w badaniu psychologicznym – Test Hiscocka (DMT) – prezentacja narzędzia.
  Dr hab. n. med. Robert Pudlo, Dr n. med. Michał Błachut, Mgr Aleksandra Leksowska. Samobójstwo rozszerzone – wątpliwości diagnostyczne.
  Mgr Agata Młynarczyk-Burek. Działanie w granicach obrony koniecznej a opiniowanie sądowo-psychologiczne – opis przypadków.
 51. V szkolenie sądowo-psychiatryczne, 23-24.11.2018 w Łodzi

  Prof. z. dr hab. n. med. Józef Kocur. Opinie różnych biegłych w jednym postępowaniu – skutki interakcyjności.
  Dr med. Rafał Skowronek, dr hab. med. Marek Krzystanek, lek. Anna Skowronek, lek. Dorota Kowalczyk-Jabłońska, dr n. med. Christian Jabłoński. Kompetencje Zakładu Medycyny Sądowej do wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych – doświadczenia Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej w Katowicach.
  Prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Berent. Medycyna sądowa a psychiatria sądowa – zakres kompetencji
  Lek. M. Cychowska, dr n. med. Wojciech Kosmowski, dr n. med. Elżbieta Bloch-Bogusławska. Analiza opinii sądowo-lekarskich wykonanych z udziałem psychiatrów w Zakładzie Medycyny Sądowej CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu w latach 2012-2017.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Opinia Zakładu Medycyny Sądowej, opinia sądowo-psychiatryczna – opis przypadku.
  Mgr Marcin Borowski, mgr Agata Kowalska. Wykorzystanie neuropsychologii w opiniowaniu sądowym.
  Dr med. Jerzy Pobocha. IV Kongres Nauk Sądowych, 23.11.2019, UW – założenia merytoryczne i organizacyjne.
  Dr n. med. Wojciech Kosmowski, prof. dr hab. Alina Borkowska, dr n. med. Maria Trzcińska. Nowoczesne technologie a manipulacja – opis orzeczniczych konsekwencji diagnostyki przy użyciu CYBER-EYE.
  Dr med. Rafał Skowronek, dr hab. med. Marek Krzystanek, dr med. Joanna Kulikowska, mgr chemii Ewelina Pieprzyca, dr med. Małgorzata Korczyńska, dr n. med. Christian Jabłoński. Zasada ograniczonego zaufania do opinii biegłych innych specjalności... na przykładzie
  Dr med. Jerzy Pobocha. Zasady i reguły opiniowania psychiatrii sądowej. Projekt polsko-niemiecki.
  Mgr Marcin Borowski. Ustawa o „bestiach” z perspektywy biegłego.
 52. VIII Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 8-9.03.2019, Spała

  Dr n. med. Paweł Gosek, Mgr Justyna Kotowska, Elżbieta Rowińska-Garbień, Dariusz Bartczak, Dr hab. med. prof. IPiN Janusz Heitzman. Czynniki wpływające na długość detencji psychiatrycznej.
  Dr med. Leszek Ciszewski, Mgr Michał Nowopolski. Opieka psychiatryczna wobec osób kończących odbywanie kary pozbawienia wolności.
  Dr n. med. Przemysław Cynkier, Mgr Inga Markiewicz. Chorzy psychicznie w zakładach karnych jako skutek błędów w opiniowaniu.
  Mgr Marcin Borowski, Mgr Agata Kowalska. Kontrowersje wokół roli biegłego psychologa w prawie karnym. Jakość opinii psychologicznych.
  Prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk, Mgr Henryk Podolski – prezentacja. Psychologia sądowa dorosłych (1976-2016). Teoria i praktyka.
  Mgr Justyna Kotowska, Dr n. med. Paweł Gosek, Elżbieta Rowińska-Garbień, Dariusz Bartczak, Dr hab. med. prof. IPiN Janusz Heitzman. Podwójna diagnoza a długość detencji psychiatrycznej.
  Prof. zw. dr hab. Jan Widacki. Opiniowanie o stanie zdrowia psychicznego na potrzeby procesu karnego.Stan prawny a praktyka.
  Dr hab. med. prof. IPiN Janusz Heitzman. Czy po zabójstwie Prezydenta Gdańska konieczne są zmiany w prawie?
  Dr n. med., dr n. teologicznych Wojciech Kosmowski. Współdziałanie biegłych psychiatry i psychologa z organem procesowym na etapie ustalania treści pytań do biegłych.
  Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur. Dyskusja nad projektami nowej ustawy o biegłych sądowych.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Psychika terrorysty. Fanatyzm czy zaburzenie.
  Mgr Inga Markiewicz, Mgr Agata Młynarczyk-Burek. Możliwości przymusowego leczenia uzależnienie od alkoholu w Polsce – teoria i praktyka.
  Mgr Michał Nowopolski, Dr med. Leszek Ciszewski, Objawy ostrzegawcze poprzedzające akty przemocy.
  Dr med. Jerzy Pobocha. Przestępstwa „białych kołnierzyków”.
  Mgr Arkadiusz Warzycha. Rola Rzecznika Praw Pacjenta szpitala psychiatrycznego w oddziałach sądowych.
  Dr n. med. Janusz Szeluga. Syndrom Szeherezady.
 53. XVI Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej, 18-19.10.2019, Poznań

  Dr Ramona Strohm. Standardy biegłych do oceny poczytalności i prognozowania kryminalnego w Niemczech (Gutachtenstandards für die Beurteilung von Schuldfähigkeit und Kriminalprognose in Deutschland).
  Dr hab. n. med. Robert Pudlo. Najczęstsze błędy w opiniach sądowo-psychiatrycznych (Die häufigsten Fehler in den gerichtlichen und psychiatrischen Gutachten)
  Dr Olivia Rybak-Karkosz, prof. dr hab. Tadeusz Widła. Skład opinii (Zusammensetzung des Gutachtens).
  Prof. Frank Häßler. Schizofreniczne psychozy i przestępczość (Schizophrene Psychosen und Delinquenz).
  PD Dr Matthias Lammel. „Paranoja braku kontaktu” – kazuistyka typu schizofrenicznej choroby wieku podeszłego (Das „Kontaktmangelparanoid“ – Eine Kasuistik zu einem Typus schizophrenen Krankseins des höheren Alters.
  mgr Paweł Dębski. Najczęstsze błędy w strukturze opinii sądowo-psychologicznej (Die häufigsten Fehler in der Struktur des gerichtlichen und psychologischen Gutachtens).
  Dr hab. Marek Leśniak. Błędy w opiniach biegłych (Fehler in Gutachten).
  Dr med. Jerzy Pobocha. Zastosowanie fMRI w psychiatrii sądowej (Die Verwendung von fMRI in der forensischen Psychiatrie).
  Dr med. Steffen Weirich, Dr phil. Olaf Reis. Autismus+XYY-Syndrom+Lernbehinderung=? Forensische Kasuistik eines jugendlichen Straftäters (Autyzm+ syndrom XYY + trudność w uczeniu się=? Kazuistyka sądowa młodocianego przestępcy).
  Dr. Wolfgang Weissbeck. Wyniki badań ankietowanych pacjentów w zakładach psychiatrycznych dla młodocianych (Ergebnisse von Patientenbefragungen im Jugendmaßregelvollzug)
  Dr Joanna Koczur. Świadek mówiący nieprawdę (Zeuge, der die Unwahrheit sagt).
  Dr Sylwia Ławrentjew. Grafizmy parkinsoników (Grafismen von Parkinsonkranken)
  Prof. dr med. Stefan Orlob. Przepisy dotyczące psychiatrii w Chinach (Psychiatriegesetzgebung in China)
  Dr med. Jerzy Pobocha. Niepoczytalność wywołana (Insanity sent) (Hervorgerufene Schuldunfähigkeit (Insanity sent))
  Mgr Marcin Borowski. Psychologia przewidywania (Vorhersagepsychologie)
Nazwisko podkreślono w pracach z psychiatrii sądowej