Referaty wygłoszone na konferencjach i zebraniach szkoleniowych

 1. Pobocha J.: Postępy w klinicznych badaniach farmakodynamiki neuroleptyków referat Konferencja Naukowo - Szkoleniowa: Neuroleptyki - aspekty kliniczne i farmakologiczne Organizatorzy: Sekcja Psychofarmakologii PTP i Oddział Szczeciński PTF Świnoujście 16 – 18 maja 1981;
 2. Pobocha J. Jarema M.: Próby zastosowania wysokich dawek Flufenzyny Polfa u chorych na schizofrenię opornych na dotychczasowe leczenie referat konferencja j.w.;
 3. Pobocha J. Szakowski A. Kubasiewicz A.: Zwalczanie poneuroleptycznych zaburzeń pozapiramidowych preparatem Tremblex referat Konferencja j.w.
 4. Pobocha J.: VII Wsiechsojuznyj Sjezd Nierwopatołogow i Psichiatrow 26 – 30 maja 1981 Moskwa ZSRR udział w zjeździe i dyskusji:;
 5. Pobocha J.: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego 26 – 28 września 1983 Warszawa udział w kongresie;
 6. Pobocha J.: Problemy metodologiczne psychiatrii sądowej w Polsce. referat V Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Status metodologiczny i wyjaśniająco - prognostyczna funkcja sądowej opinii psychologicznej i psychiatrycznej Katowice 22 – 24 września 1988;
 7. Pobocha J.: Związki psychiatrii sądowej z kryminalistyką w opisywaniu osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu. referat XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Łódź 22-24 czerwca 1989;
 8. Pobocha J.: Problemy etyczne psychiatrii sądowej w Polsce referat IX Konferencja Naukowa Psychiatrów Czechosłowackich i Polskich Praha 27 lutego -2 marca 1990;
 9. Horodnicki J.M. Pobocha J.: Informatyczna ocena wartości badań psychoendokrynnych w diagnostyce i terapii schizofrenii. Konferencja Naukowa nt.: Zaburzenia psychiczne i neurologiczne. Instytut Neurologii i Psychiatrii w Warszawie 12 listopada 1990 referat;
 10. Horodnicki J.M. Pobocha J.: Evaluation of the validity of psychoneuroendocrine investigation in the diagnosis and treatment of paranoid schizophrenia. 2-nd Middle European Congress of Psychopharmacology may 13-15.1993 Bratislava Slovac Republic;
 11. Pobocha J.: Ślad jako objaw II Sympozjum nauk sądowych Ślady kryminalistyczne Kraków 20-23 września 1994 Instytut Ekspertyz Sądowych niepublikowany referat;
 12. Pobocha J.: Prawa pacjentów sądowych w Polsce. Materiały Konferencji Naukowej nt.: "Zaburzony psychicznie przestępca w warunkach transformacji ustrojowej" Kraków 20-21 października 1994;
 13. Pobocha J.: Problemy przemocy w opiniodawstwie psychiatrycznym na potrzeby sądu. VII Ogólnopolska Konferencja nt.: Przemoc w rodzinie: diagnoza opiniodawstwo sądowe metody interwencji i profilaktyki Katowice 21-23 listopada 1996 Materiały Konferencji Stanik J.M. (red.) referat;
 14. Pobocha J. Urchulski S.: Wpływ warunków odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania na występowanie samobójstw u więźniów w Polsce w latach 1986-1996 II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Psychiatrów i Psychologów Wojska Polskiego nt.: Sytuacje kryzysowe i zamachy samobójcze w warunkach służby wojskowej. Spała 28-29 listopada 1997;
 15. Pobocha J.: Orzekanie poczytalności u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych referat Pierwsza Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział Łódzki Łódź 21 czerwca 1999 nt.: Medyczne prawne i społeczne aspekty zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom Przewodniczenie jednej sesji Konferencji;
 16. Pobocha J.: World Congress "Alzheimer 2000" 9 – 13 lipca 2000 Washington DC USA udział w kongresie i szkoleniach;
 17. Pobocha J.: Informed consent in Poland Second World Congress of Philosophy of Medicine August 23 - 26. 2000 Kraków Poland referat zgłoszony do druku;
 18. Pobocha J. Majchrzyk Z.: Samobójstwo dziecka w związku z przemocą w rodzinie analiza przypadku referat zgłoszony do druku konferencja jw. Pobocha J.: członek komitetu organizacyjnego przewodnictwo sesji XVII Międzynarodowa Konferencja "Przemoc w rodzinie – kto i dlaczego znęca się nad dziećmi" 13 – 16 września 2000 Dobieszków k. Łodzi;
 19. Pobocha J.: Cywilizacja a zdrowie psychiczne referat III Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Człowiek wobec współczesnych zagrożeń zdrowia psychicznego" Gorzów Wlkp. 4 października 2000;
 20. Pobocha J.: Najnowsze doniesienia ze Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Nowy Orlean 5-10.10.2001. Co nowego w badaniach nad genezą i leczeniem schizofrenii? 17 października 2001 Hotel "Campanile" w Szczecinie;
 21. Pobocha J.: Aktualne problemy psychiatrii sądowej. 15 listopada 2001 w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim wraz z Oddziałem Gdańsko-Pomorskim PTP i Sekcją Psychiatrii Sądowej PTP;
 22. Pobocha J. i współpracownicy SP ZOZ w Szczecinie: Wspomnienia o dr med. Eugeniuszu Dorsz-Szteke. Spotkanie Naukowo-Szkoleniowo-Rekreacyjne 30.04-5 maja 2002 w Hotelu "F0NTANA" w Świnoujściu;
 23. Pobocha J. Zachowania agresywne na terenie jednostek penitencjarnych. Spotkanie Naukowo-Szkoleniowo-Rekreacyjne 30 kwietnia -5 maja 2002 w Hotelu "F0NTANA" w Świnoujściu referat;
 24. Pobocha J.: Opinia sądowo - psychiatryczna w Polsce: wczoraj dziś i jutro. Spotkanie Naukowo-Szkoleniowo-Rekreacyjne 30 kwietnia -5 maja 2002 w Hotelu "F0NTANA" w Świnoujściu referat;
 25. Pobocha J.: Zasady finansowania opiniodawstwa sądowo - psychiatrycznego nowe sformułowania kpk wnioski dla Min. Sprawiedliwości. Spotkanie Naukowo-Szkoleniowo-Rekreacyjne 30 kwietnia -5 maja 2002 w Hotelu "F0NTANA" w Świnoujściu referat;
 26. Pobocha J.: - Fanatyzm - ujęcie multidyscyplinarne Konferencja Naukowa 6 czerwca 2002 r. wraz z Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie - Multidyscyplinarna konferencja naukowa pt. FANATYZM w Szczecinie referat koncepcja i organizacja konferencji;
 27. Pobocha J.: Specyfika opiniodawstwa sądowo - psychiatrycznego sprawców związanych z przestępczością zorganizowaną referat XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Lublin 5 – 9 września 2002;
 28. Pobocha J.: Otępienie w psychiatrii referat Zebranie naukowo - szkoleniowe PTP 17 października 2002 wraz z PTN PTL i firmą Novartis w Centrum Szkolenia i Promocji Kadr "Buchalter" w Szczecinie;
 29. Pobocha J.: Psychiatria a prawo w dobie przemian referat Konferencja Naukowo - Szkoleniowa nt.: Problemy psychiatrii w dobie zmian w systemie opieki zdrowotnej. 13 grudnia 2002 w Koszalinie zorganizowana wraz z Niepublicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ "S.O.N" w Słupsku;
 30. Pobocha J.: Miejsce klozapiny wśród leków neuroleptycznych referat Zebranie naukowo - szkoleniowe nt.: Nowe zastosowania neuroleptyków 19 lutego 2003 r. PARK HOTEL w Szczecinie wraz z firmą farmaceutyczną EGIS Polska;
 31. Pobocha J.: Stan aktualny i potrzeby rozwoju kadrowo - organizacyjnego Oddziałów Psychiatrii Sądowej ZOZ przy Aresztach Śledczych w Polsce referat II część III Krajowe Sympozjum Penitencjarne Kalisz 23 – 25 czerwca 2003 CZSW;
 32. Pobocha J.: Stan aktualny i potrzeby rozwoju kadrowo - organizacyjnego Oddziałów Psychiatrii Sądowej ZOZ przy Aresztach Śledczych w Polsce referat I część III Kongres Penitencjarny nt: "Więziennictwo na początku XXI wieku" Popowo 6 – 7 grudnia 2002 organizatorzy: Centralny Zarząd Służby Więziennej Polskie Towarzystwo Penitencjarne Polskie Towarzystwo Edukacji Prawnej IPS i R Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa UW ICJ - Sekcja Polska Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sadowych Polskie Towarzystwo Psychiatryczne;
 33. Pobocha J.: Odpowiedzialność karna osób upośledzonych umysłowo referat Konferencja zorganizowana z okazji XX- lecia Oddziału Psychiatrycznego ZOZ w Gryficach 17 stycznia 2004 w Gryficach;
 34. Pobocha J.: - Prawne aspekty otępienia referat Zebranie Naukowo - Szkoleniowe pt.: Multidyscyplinarne problemy otępienia 6 marca 2004 Centrum Szkolenia i Promocji Kadr "BUCHALTER" w Szczecinie wspólnie z Polskim Towarzystwem Neurologicznym i Polskim Towarzystwem Lekarskim;
 35. Pobocha J.: Wina a poczytalność referat Ogólnopolskie Seminarium "Wina i Kara" Szczecin 25 – 26 marca 2004 organizatorzy: Elsa Centrum Edukacji Prawnej;
 36. Pobocha J.: Otępienie w świetle prawa cywilnego i karnego - problem ubezwłasnowolnienia kiedy i dlaczego? referat I Śląskie Spotkania Alzheimerowskie nt.: "Otępienie - problemy etyczno-prawne patogeneza diagnostyka leczenie" Katowice 16 marca 2004;
 37. Pobocha J.: Kriminalität und Gerichtspsychiatrie in Polen Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie Psychotherapie und Nervenheilkunde - Kongress 2004 Berlin 24.-27 listopada 2004 Symposium S095: Unterbringung und Behandlung psychisch kranken Straftäter in Europa. Referat wygłoszony na Kongresie;
 38. Pobocha J.: Błędy opiniodawstwa sądowo-psychiatrycznego a metodologia psychiatrii sądowej referat na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: Błędy w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym. Wrocław 4 grudnia 2004;
 39. Pobocha J.: Ubezwłasnowolnienie a testament w otępieni II Śląskie Spotkania Alzheimerowskie Katowice 19 kwietnia 2005;
 40. Pobocha J.: Psychiatria a resocjalizacja referat Uniwersytet Szczeciński  Wydział Prawa i Administracji w Szczecinie Szczecin 26 kwietnia 2005;
 41. Pobocha J.: Klinicysta czy biegły? referat .: XXI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP Łódź 29 września 2005;
 42. Pobocha J. Gielo J.: The stress of imprisonment and arterial hypertension IV International Conference “Stress – Mental Norm and Pathology” 20056 – 7. October Palanga Lithuania; University of Szczecin: The Faculty of Law and Administration Forensic Section Polish Psychiatry Association Department of Internal Medicine Detention Center in Szczecin;
 43. Pobocha J.: Opiniowanie sądowo – psychiatryczne w sprawach cywilnych Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński Naukowa  Sekcji  Psychiatrii Sądowej  PTP Warszawa 13 października 2005;
 44. Pobocha J.: Dobry neuroleptyk referat Dźwirzyno 19 listopada 2005;
 45. Pobocha J.: Choroba psychiczna w społeczeństwie referat Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego Kołobrzeg 6 grudnia 2005;
 46. Pobocha J.: Granice kompetencji biegły psychiatra czy neurolog? Psychiatrist or neurologist? The limits of competence of court-appointed experts II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) 2nd Congress of the Polish Association of Geriatric Psychiatry Wrocław 8-9 grudnia 2005;
 47. Pobocha J.: Kolasiński B.: Biegli psychiatrzy de lege lata de lege ferenda Uniwersytet Szczeciński Katedra Prawa Karnego Konferencja „Biegły w sądzie” Kraków 9 – 10 grudnia 2005;
 48. Pobocha J.: Depresja w schorzeniach neurologicznych referat Czerniejewo 24 marca 2006;
 49. Pobocha J.: Świadoma zgoda w otępieniu referat III Śląskie Spotkania Alzheimerowskie Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Katowice – Ligota 25 kwietnia  2006;
 50. Pobocha J.: Poczytalność w schizofrenii od paternalizmu do autonomii XII. Lubelskie Spotkania Naukowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Lublin 11 maja 2006;
 51. Pobocha J.: Psychofarmakologia  sądowa referat XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński Szczyrk 13 października 2006;
 52. Pobocha J.: Oczekiwania psychiatrii sądowej wobec prawa Naukowa Sekcja Psychiatrii Sądowej Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Konferencja Prawników i Psychiatrów Sąd Najwyższy Warszawa 17 listopada 2006;
 53. Pobocha J.: Stres w Prokuraturze Prokuratura Apelacyjna w  Szczecinie Konferencja Szkoleniowa Kadry Kierowniczej Świnoujście 30 listopada 2006;
 54. Pobocha J.: Konferencja prasowa Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Prokuratura Okręgowa w Szczecinie 21 luty 2007;
 55. Pobocha J.: Psychiatria sądowa i inne dyscypliny medyczne granice kompetencji 42 Zjazd Psychiatrów Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 16 czerwca 2007;
 56. Pobocha J.: Metodologia opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach testamentowych V INTERNATIONAL CONFERENCE OF FORENSIC PSYCHIATRY „OLD AGE – MENTAL NORM AND PATHOLOGY” Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 3-6 wrzesień 2007 Palanga Litwa;
 57. Pobocha J.: Przestępczość i psychiatria sądowa w Polsce Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Słowacja 19 października 2007;
 58. Pobocha J.: Epidemiologia zaburzeń lękowych. Epidemiologia dentofobii Spotkanie naukowo-szkoleniowe Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
  Oddział w Szczecinie 27 października 2007;
 59. Pobocha J.: Opiniowanie sądowo – psychiatryczne w sprawach  cywilnych Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński Polskie Towarzystwo  Psychiatrii Sądowej 8 listopada 2007;
 60. Pobocha J.: Etyka opiniowania w procesie cywilnym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej 8 listopada 2007;
 61. Pobocha J.: Zło uwięzione? Problem przemocy w psychiatrii sądowej Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Kultura przemocy. Konferencja interdyscyplinarna Szczecin 09 listopada 2007;
 62. Pobocha J.: Oczekiwania prawa wobec psychiatrii sądowej II Konferencja prawników i psychiatrów Sąd Najwyższy Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Naukowa Sekcja Psychiatrii Sądowej 26 listopada 2007;
 63. Pobocha J.: Przestępczość i epidemiologia zaburzeń psychicznych w  Polsce w latach 1990 – 2007; Kriminalität und Epidemiologie psychischer Störungen in den Jahren 1990 – 2007 Polnische Gesellschaft für Forenschiche Psychiatrie; Universität Stettin Rostock 25 marca 2008;
 64. Pobocha J.: Dentofobia: postępowanie i leczenie Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Oddział w Szczecinie Szczecin 29 marca 2008 Hotel „Neptun”;
 65. Pobocha J.: Multidyscyplinarne podejście w ekspertyzie sądowo-psychiatrycznej. Nowa jakość opiniowania Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Zielona Góra -Drzonków 14 maja 2008;
 66. Pobocha J.: Schizofrenia bez schizofrenii? XIII Lubelskie Spotkania Naukowe Lublin Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej 16 maja 2008;
 67. Pobocha J.: Zastosowanie kryminalistyki i innych nauk sądowych w psychiatrii sądowej Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Uniwersytet Szczeciński III Warsztaty Kryminalistyczne. „Biegły i jego opinia w polskim systemie sprawiedliwości” Ciechocinek 23 - 29 sierpnia 2008;
 68. Pobocha J. Наркологiя XXI століття психіатрuчні судово-психіатричної медико-правові аспекти. Применение криминалистики и других судебных наук в судебной псхиатрии Польское Общество Судебной Психиатрии Щецинский Университет Київ 12 вересня 2008 р.;
 69. Pobocha J.: Błąd sztuki lekarskiej w psychiatrii. Psychofarmakologia sądowa. Zastosowanie kryminalistyki i innych nauk sądowych w opiniodawstwie sądowo-psychiatryczny XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z Psychiatrii Sądowej Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Wisła 26 - 28 września 2008;
 70. Pobocha J.: Testamentary capacity and competency methodological problems 31. SOUDNĚ-PSYCHIATRICKÉ KONFERENCE 31. Czesko-Słowacka Konferencja z psychiatrii sądowej University of Szczecin The Faculty of Law and Administration Polish Forensic Psychiatry Assocation Valtice 15-18 października 2008;
 71. Pobocha J.: Metodologia opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach testamentowych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Popowo koło Serocka 11-14 listopada 2008;
 72. Pobocha J.: Oświadczenia woli w prawie i psychiatrii sądowej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Popowo koło Serocka 11-14 listopada 2008;
 73. Pobocha J.: Psychofarmakologia sądowa czy można unikać błędów Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Popowo koło Serocka 11-14 listopada 2008;
 74. Pobocha J.: Kompetencje w prawie i psychiatrii Sąd Najwyższy
  Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej III Konferencja prawników i  psychiatrów Warszawa 26 listopada 2008;
 75. Pobocha J.: Stomatodynia problem stomatologiczny czy psychiatryczny? Targi Stomatologiczne Dentexpo Hotel Radisson SAS  Szczecin 29 listopada 2008;
 76. Pobocha J.: Psychiatria sądowa. Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej. Konferencja Sanofi-Aventis Sopot 12 grudnia 2008;
 77. Pobocha J.: Integracja nauk sądowych Regionalny Kongres Nauk Sądowych Integracja oraz funkcjonowanie biegłych sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Częstochowa 17 kwietnia 2009;
 78. Pobocha J.: Znamiona zabójstwa upozorowanego w obrazie miejsca zdarzenia z punktu widzenia psychiatrii sądowej V Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Drzonków k. Zielonej Góry 12 – 14 maja 2009;
 79. Pobocha J.: Oświadczenia woli w prawie i psychiatrii sądowej Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Zakopane 3 czerwca 2009;
 80. Pobocha J.: Aspekty psychologiczne posiadania broni 7. Konferencja Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej Warszawa 27 czerwca 2009;
 81. Pobocha J.: Błędy w orzekaniu i opiniowaniu w psychiatrii 7. Konferencja Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej Warszawa 27 czerwca 2009;
 82. PobochaJ.: Błędy i trudności diagnozowania i opiniowania psychiatrycznego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Osuchów 29 czerwca 2009;
 83. Pobocha J.: Przemoc wyzwanie dla psychiatrii sądowej XV Hanzeatycka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa VI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowo Szkoleniowa z Psychiatrii Sądowej Gdańsk 10-11 lipca 2009;
 84. Pobocha J.: Psychiatria w okresie transformacji ustrojowych Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Kołobrzeg 30 września 2009;
 85. Pobocha J.: Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne Program szkolenia lekarzy rzeczoznawców KRUS Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny w Teresinie 03 października 2009;
 86. Pobocha J.:Co to znaczy dobrze leczyć i orzekać? referat wprowadzający do tematyki konferencji Ogólnopolska Konferencja z Psychiatrii Sądowej na temat: Dobrze leczyć i orzekać Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Warszawa 23-25 października 2009;
 87. Pobocha J.: Wzorce medialne w przestępstwie Konferencja  „Agresja dzieci i młodzieży - od przemocy wirtualnej do zbrodni” Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 19-20 listopada 2009;
 88. Pobocha J.: Wyzwania psychiatrii sądowej VIII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej  Białowieża 21 – 23 stycznia 2010;
 89. Pobocha J.: Perspektywy psychiatrii sądowej w Polsce Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Konferencja Szkoleniowo-Naukowa: Dobrze leczyć i orzekać (cd.) oraz wypoczywać! Szczyrk 24-28 lutego 2010;
 90. Pobocha J.: I Kongres Nauk Sądowych – założenia programowe i organizacyjne II Regionalny Kongres Nauk Sądowych Integracja oraz funkcjonowanie biegłych sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Częstochowa 15 kwietnia 2010;
 91. Pobocha J.: Problemy badania oraz opiniowania psychiatrycznego sprawców zabójstw seryjnych Seminarium Kryminalistyczne „Czas i przestrzeń zbrodni wielokrotnej” Zielona Góra – Jesionka 12-14 maja 2010;
 92. Pobocha J.: Prawne i etycznie problemy neurologii III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Szczecin 13-15 maja 2010 z powodu przebywania referenta na konferencji w Rostocku – jak niżej referat został odtworzony z zapisu cyfrowego jako komentarz do prezentacji;
 93. Pobocha J.: Obraz polskiej psychiatrii sądowej w mediach Międzynarodowe sympozjum Psychiatria sądowa w kontekście społecznym VII. Polsko-Niemiecka i XVI. Hanzeatycka Konferencja Rostock 14 – 15 maja 2010;
 94. Pobocha  J.: Czy istnieje lek „na wszystko”? Spotkanie szkoleniowe Smolęcin 9 czerwca 2010;
 95. Pobocha J.: Kompetencje psychiatry sądowego w Polsce i na świecie XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich Poznań 23-26 czerwca 2010;
 96. Pobocha J.: Dlaczego organizujemy I KNS i Federacje Towarzystw Nauk Sądowych I Kongres Nauk Sądowych Warszawa 27 listopada 2010 Audytorium Maximum Uniwersytet Warszawski;
 97. Pobocha J.: Sytuacja biegłych w Polsce na podstawie zgłoszonych ankiet na I KNS I Kongres Nauk Sądowych Warszawa 27 listopada 2010 Audytorium Maximum Uniwersytet Warszawski;
 98. Pobocha J.: Quo Vadis? Psychiatrio-sądowo w Polsce Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i psychicznie chorych „dziekanka” w Gnieźnie 12 kwietnia 2011;
 99. Pobocha J.: Psychofarmakologia sądowa. Neuroleptyki czy metaboleptyki? referat Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 12.04.2011;
 100. Pobocha J.: Ucieczka w niepoczytalność sprawców przestępstw gospodarczych – mit czy rzeczywistość VII Seminarium Kryminalistyczne Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Zielona Góra – Jesionka 9 – 11 maja 2011;
 101. Pobocha J.: Metodologia psychiatrii sądowej a psychiatrii klinicznej podobieństwa i różnice XVII Hanzeatycka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa VII Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z psychiatrii sądowej nt.: Psychiatria Kliniczna a Psychiatria Sądowa podobieństwa i różnice. Co musi wiedzieć psychiatra Sądowy? Wrocław 03-04 czerwca 2011 roku;
 102. Pobocha J.: Metaboleptyki XVII Hanzeatycka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa VII Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z psychiatrii sądowej nt.: Psychiatria Kliniczna a Psychiatria Sądowa podobieństwa i różnice. Co musi wiedzieć psychiatra Sądowy? Wrocław 03-04 czerwca 2011 roku;
 103. Pobocha J.: Impulse control disorders in forensic psychiatry. 7th INTERNATIONAL CONFERENCE OF FORENSIC PSYCHIATRY „DESIRES AND IMPULSES – NORMS AND PATHOLOGY” 5-7 października 2011 Palanga Lithuania
 104. Pobocha J.: Etyka w psychiatrii sądowej kodeks. Konferencja Naukowa Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigii Opole 28 października 2011 roku;
 105. Pobocha J.: Psychiatria sądowa dla adwokatów Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie listopad 2011 – styczeń 2012 10 godzin wykładów.
 106. Pobocha J.: Metodologia psychiatrii sądowej a psychiatrii klinicznej podobieństwa i różnice. Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach 24-25.02.2012 Kielce
 107. Pobocha J.: Opinie prywatne (sporządzane na zlecenie kancelarii adwokackich): podstawy prawne rodzaje opinie i zasady ich sporządzania. Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach 24-25.02.2012 Kielce
 108. Pobocha J.: Art. 31 par. 3kk – jak opiniować czy w stanie głębokiego upicia człowiek jest poczytalny? Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach 24-25.02.2012 Kielce
 109. Pobocha J.: Rola kryminalistyki badań toksykologicznych i z medycyny sądowej w opinio dawstwie sądowo-psychiatrycznym. Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach 24-25.02.2012 Kielce
 110. Pobocha J.: Forma i treść opinii sądowo-psychiatrycznych uzasadnianie różnicowanie przytaczanie danych z piśmiennictwa. Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach 24-25.02.2012 Kielce
 111. Pobocha J.: Potrzeby i sposoby uzyskiwania danych z piśmiennictwa w celach samokształceniowych i na potrzeby konkretnej opinii. Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach 24-25.02.2012 Kielce
 112. Pobocha J.: Biegły w sądzie przepisy prawne zasady zachowania się taktyka pytań i odpowiedzi ćwiczenia odporności psychicznej. Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach 24-25.02.2012 Kielce
 113. Pobocha J.: Psychofarmakologia sądowa błąd medyczny w psychofarmakologii zasady opiniowania. Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach 24-25.02.2012 Kielce
 114. Pobocha J.: Zasady organizacyjne prawne finansowe wydawania opinii w ramach Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowego PTPS. Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach 24-25.02.2012 Kielce
 115. Pobocha J.: Psychiatria sądowa. X Salon Naukowy  Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki. Szczecin 29.03.2012 r.
 116. Pobocha J.: Roszczenia prawa wobec neurologa- najczęstsze sytuacje i jak się przed nimi zabezpieczyć. V Kongres Akademii po Dyplomie
  NEUROLOGIA. Szczególne problemy terapii neurologicznej. Rawa Mazowiecka 13.04.2012 r.
 117. Pobocha J.: Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej. Rola oddziałów psychiatrii sądowej w weryfikowaniu błędnych diagnoz wnioski legislacyjne. I Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej 20-21.04.2012 Spała
 118. Pobocha J.: Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej. Prognoza w psychiatrii sądowej. I Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej 20-21.04.2012 Spała
 119. Pobocha J.: Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej. Genetyczne uwarunkowania psychoz po narkotykach. I Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej 20-21.04.2012 Spała
 120. Pobocha J.: Zaburzenia kontroli impulsów w psychiatrii sądowej. XVI LUBELSKIE SPOTKANIA NAUKOWE. LUBLIN 11.05.2012 r
 121. Pobocha J.: Opiniowanie poczytalności i prognozowanie zachowań sprawców przestępstw seksualnych. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne Sekcja Seksuologii Sądowej "Diagnostyka leczenie i opiniowanie sprawców przestępstw seksualnych. Aspekty prawne i penitencjarne" Ustka 19.05.2012 r.
 122. Pobocha J.: Psychiatria sądowa w Polsce niektóre problemy. Słubice Collegium Polonicum Viadrina 25.05.2012 r.
 123. Pobocha J.: Aktualne problemy opiniodawstwa sądowo-psychiatrycznego i sądowo-psychologicznego. Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oddział Szczeciński. Szczecin 29.05.2012 r.
 124. Pobocha J.: Straftaten im Zusammenhang mit Rauschmitteln Fehler in der Begutachtung. Przestępstwa po narkotykach błędy w opiniach. IX. Polsko-Niemiecka Konferencja. 15.-16.06.2012 w Berlinie.
 125. Pobocha J.: Poczytalność – jak rozumień i opiniować? Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie Szczecin 04.01.2013 r.
 126. Pobocha J.: Dialektyczna terapia behawioralna w oddziałach psychiatrii sądowej. II Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej Spała 01-02.03.2013
 127. Pobocha J.: Samobójstwo w schizofrenii. Znaczenie zebrania wszystkich dowodów. Opis przypadku. II Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej Spała 01-02.03.2013
 128. Pobocha J.: Wykorzystywanie seksualne wśród dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Narada dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Goleniów 25.04.2013 r.
 129. Pobocha J.: Opiniowanie parafilii w USA. POLSKIE TOWARZYSTWO SEKSUOLOGICZNE OŚRODEK EKSPERTYZ SĄDOWYCH MEDiSON. "Preferencyjni sprawcy przestępstw seksualnych. Klinika. Opiniowanie." Ustka 10-12.05.2013 r.
 130. Pobocha J.: Stan psychiczny podejrzanego / oskarżonego w aspekcie medycznych podstaw stosowania środków zabezpieczających. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Świnoujście 14.05.2013 r.
 131. Pobocha. Automatyzm. 44. Zjazd Psychiatrów Polskich
  w Lublinie Lublin 28.06.2013 r.
 132. Pobocha J.: Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej. Metody i metodologia psychiatrii sądowej. XIX Hanzeatycka i X Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej na temat: Mutlidyscyplinarność w psychiatrii sądowej Toruń 06-07.09.2013
 133. Pobocha J.: Błędy w rozpoznawaniu urojeń. VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF FORENSIC PSYCHIATRY "REFLECTION OF REALITY – NORM AND PATHOLOGY" 2–4.10.2013 Palanga Lithuania.
 134. Pobocha J.: Psychiatria sądowa inaczej. Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 20.10.2013 r.
 135. Pobocha J.: Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach cywilnych. Warszawa IP i N 23.10.2013 r.
 136. Pobocha J.: Przestępczość kobiet – uwarunkowania osobowościowe i środowiskowe. Seminarium naukowe w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu
  "Kobieta w izolacji" Grudziądz 22.11.2013 r.
 137. Pobocha J.: Stres w życiu. Uniwersytet Trzeciego Wieku Dźwirzyno 19.12.2013 r.
 138. Pobocha J.:  Diagnostyka urojeń. Kazus Breivika i inne. III Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej Spała 07-08.03.2014 r.
 139. Pobocha J.: Psychiatria sądowa. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra Psychiatrii Poznań 26.03.2014 r.
 140. Pobocha J.: Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej z punktu widzenia klienta. XVII Konferencja Przestępczość ubezpieczeniowa Szczecin 3-4.04.2014 r.
 141. Pobocha J.: Opinia sądowo-psychiatryczna. Ustawa o przymusowym leczeniu osób skazanych. IV Ogólnopolska Konferencja Prawników – szkolenie zawodowe dla adwokatów. Kołobrzeg 10-12.04.2014.
 142. Pobocha J.: Sądowa weryfikacja opinii biegłych psychiatrów dotycząca poczytalności sprawcy. Seminarium Kryminalistyczne "Nauki sądowe wobec kontradyktoryjnego procesu". Zielona Góra – Jesionka 14-16.05.2014 r.
 143. Pobocha J.: Psychiatria SĄDOWA w sprawach karnych i cywilnych w Polsce. Podobieństwa i różnice. Forensische Psychiatrie im Zivil – und im Strafrecht in Polen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede. XI. Polsko-Niemiecka Konferencja w Stralsundzie 05.-06.09.2014.
 144. Pobocha J.: Opiniodawstwo w sprawach testamentowych nowe możliwości metodologiczne. XVII Lubelskie Spotkania Naukowe Kazimierz Dolny 11-13.09.2014 r.
 145. Pobocha J.: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – kontrowersje praktyczne. 5 Warmińsko-Mazurskie Spotkanie Psychiatryczne Stare Jabłonki 26-28.09.2014 r.
 146. Pobocha J.: Metodologia opiniowania sądowo-psychiatrycznego. Opinie kompleksowe. II Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach Hotel DAL 24-25.10.2014
 147. Pobocha J.: Kryteria biologiczne i psychologiczno-prawne występujące w kodeksach. II Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach Hotel DAL 24-25.10.2014
 148. Pobocha J.: Zasady organizacyjne i techniczne wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych i sądowo-psychologicznych w ramach Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowego PTPS. II Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach Hotel DAL 24-25.10.2014
 149. Pobocha J.: Kazuistyka opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach karnych cywilnych. Trudności i błędy. II Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach Hotel DAL 24-25.10.2014
 150. Pobocha J.: Prywatne opinie sądowo-psychiatryczne. Uwarunkowania prawne omówienie przypadków kazuistycznych. II Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach Hotel DAL 24-25.10.2014
 151. Pobocha J.: Etyka pracy biegłego psychiatry. Kodeks etyczny. II Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach Hotel DAL 24-25.10.2014
 152. Pobocha J.: Występowanie biegłych w sądzie. Test sali sądowej. II Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach Hotel DAL 24-25.10.2014
 153. Pobocha J.: Kurs psychiatria sądowa. Warszawa IP i N 05.11.2014 r.
 154. Pobocha J.: Ustawa o biegłych. Warszawa IP i N 05.11.2014 r.
 155. Pobocha J.: Etyka pracy biegłego psychiatry. Kodeks etyczny. Warszawa IP i N 05.11.2014 r.
 156. Pobocha J.: O emocjach multidyscyplinarnie. Polskie Towarzystwo Filozoficzne Szczecin 06.11.2014 to był wykład czy konferencja?
 157. Pobocha J.: Pacjent w oddziale psychiatrycznym aresztu śledczego – leczenie czy izolacja? VII Seminarium z cyklu "Środki zabezpieczające w psychiatrii" pt.: Status społeczny i socjalny pacjenta internowanego a zagrożenie popełnieniem czynów zabronionych o znacznej szkodliwości społecznej Warszawa IP i N 25.11.2014 r.
 158. Pobocha J.: Czy są nowe trendy w ubezpieczeniach zdrowotnych? XVIII Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa Szczecin 3-4.03.2015 r.
 159. Pobocha J.: Psychiatria sądowa: kliniczno-intuicyjno-szacunkowa czy empiryczna. IV Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej. Spała 13-14.03.2015
 160. Pobocha J.: Psychiatria Sądowa. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 20.03.2015 r. Szczecin to był jakiś wykład?
 161. Pobocha J.: Cele i założenia II Kongresu Nauk Sądowych. II Kongres Nauk Sądowych Warszawa 20 czerwca 2015 r.
 162. Pobocha J.: Etyczne problemy biegłego i rzeczoznawcy kodeks etyczny. II Kongres Nauk Sądowych Warszawa 20 czerwca 2015 r.
 163. Pobocha J.: Kontrowersje wokół niepoczytalności (Kontroversen bezüglich Schuldunfähigkeit). XXI Hanzeatycka i XII Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej na temat: Niepoczytalność w teorii i praktyce. Kraków 4-5 września 2015 r.
 164. Pobocha J.: Urojenia w psychiatrii sądowej. XVIII Lubelskie Spotkania Naukowe Kazimierz Dolny 17-19 września 2015
 165. Pobocha J.: Changes in the criminal trial  in Poland after 01.07.2015. IX International Conference Of Forensic Psychiatry "Human Being In Crisis – Mental Norm and Pathology". 1 – 3 October 2015 Klaipeda Lithuania
 166. Pobocha J.: Changes in the self-injurious of prisoners in Poland in 2001-2014. IX International Conference Of Forensic Psychiatry "Human Being In Crisis – Mental Norm and Pathology". 1 – 3 October 2015 Klaipeda Lithuania
 167. Pobocha J.: Kontradyktoryjność. III Zebranie Naukowo-Szkoleniowe Poznań 13-14 listopada 2015
 168. Pobocha J.: Przyszłość oddziałów psychiatrycznych przy aresztach śledczych. VIII Seminarium „Środki zabezpieczające w psychiatrii”
  pt. „Wymiar poprawy dla psychiatry sędziego obrońcy i … sąsiada”. Klinika Psychiatrii Sądowej IP i N Warszawa 17 listopada 2015
 169. Pobocha J.: Przestępczość zorganizowana niektóre problemy opiniodawstwa sądowo – psychiatrycznego. III Karnistyczne Spotkanie Naukowe Szczecin 15 marca 2016
 170. Pobocha J.: Działalność Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP w latach 2004-2013. V Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowych Spała 19 marca 2016
 171. Pobocha J.: Kontradyktoryjność – pożegnanie? V Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowych Spała 19 marca 2016.
 172. Pobocha J.: Kazuistyka psychiatrii sądowej błędy i kontrowersje. Konferencja Naukowa Opole 14 kwietnia 2016
 173. Pobocha J.: Problemy oddziałów detencyjnych. II Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej Łódź 16 kwietnia 2016
 174. Pobocha J.: Psychika terrorysty fanatyzm czy zaburzenie? XII Seminarium Kryminalistyczne „Granice terroryzmu” Zielona-Góra – Jesionka 19 maja 2016
 175. Pobocha J.: Kontradyktoryjność – dobra czy zła? 45 Zjazd Psychiatrów Polskich PTP Katowice 17 czerwca 2016
 176. Pobocha J.: Changes in the self-injurious of prisoners in Poland in 2001-2015. Międzynarodowe sympozjum w Wismarze. 22.  Sympozjum hanzeatyckie. XIII. Polsko-Niemiecka Konferencja Wismar 2- 3 września  2016
 177. Pobocha J.: Naukowe uzasadnienie opinii. Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa Cedzyna 15 października 2016.
 178. Pobocha J.: Trudne sprawy – kazuistyka. IX Seminarium z cyklu „Środki zabezpieczający w psychiatrii” „Kompleksowość diagnozy i leczenia” Warszawa 15 listopada 2016
 179. Pobocha J.: Współczesne problemy oddziałów psychiatrii sądowej – co jest jeszcze do zrobienia? Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i Ogólnopolska Narada Kadry Kierowniczej Więziennej Służby Zdrowia Popowo 21 listopada 2016
 180. Pobocha J.: Opiniowanie pośmiertne - ekshumacja psychiatryczna. X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres „Optymalizacja leczenia w psychiatrii”. Wisła 10 grudnia 2016
 181. Pobocha J.: X lat Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej 10.02.2007-10.02.2017 Prokuratura Okręgowa w Szczecinie 10 lutego 2017
 182. Pobocha J.: X lat Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej 10.02.2007-10.02.2017 IV Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej Spała 3 marca 2017
 183. Pobocha J.: Nowa pragmatyczna struktura opinii sądowo-psychiatrycznych. IV Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej Spała 3 marca 2017
 184. Pobocha J.: Niepowodzenie w leczeniu błąd w sztuce czy inny czyn karalny? XIII Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne Zbąszyń 26 maja 2017 (referat wygłoszony w drodze telekonferencji)
 185. Pobocha J.: Lęk. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Zdrowie nasze i naszych dzieci – cena za cywilizację” Szczecin 12 czerwca 2017
 186. Pobocha J.: Oświadczenia woli a psychoza i niedozwolone wpływy (undue influence). XIV Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej Szczecin 8 września 2017
 187. Pobocha J.: III KNS – koncepcja merytoryczna, treść i forma ekspertyzy, projekt uchwały kongresu. III Kongres Nauk Sądowych Warszawa 18 listopada 2017
 188. Pobocha J.: Kontradyktoryjność a opiniodawstwo sądowo-psychiatryczne i sądowo-psychologiczne. IV Szkolenie członków PTPS, nt.: „Sporne kwestie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym w Polsce”; „Nowa treść i forma opinii sądowo-psychiatrycznej” Łódź 24 listopada 2017
 189. Pobocha J.: Sporne problemy psychiatrii sądowej – dawniej i dziś. IV Szkolenie członków PTPS, nt.: „Sporne kwestie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym w Polsce”; „Nowa treść i forma opinii sądowo-psychiatrycznej” Łódź 24 listopada 2017
 190. Pobocha J.: Moje problemy w psychiatrii sądowej – ankieta. IV Szkolenie członków PTPS, nt.: „Sporne kwestie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym w Polsce”; „Nowa treść i forma opinii sądowo-psychiatrycznej” Łódź 24 listopada 2017
 191. Pobocha J.: Oświadczenia woli chorych w psychozie. IV Szkolenie członków PTPS, nt.: „Sporne kwestie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym w Polsce”; „Nowa treść i forma opinii sądowo-psychiatrycznej” Łódź 25 listopada 2017
 192. Pobocha J.: Nowa forma opinii sądowo-psychiatrycznej i sądowo-psychologicznej – pragmatyzm działań biegłych. IV Szkolenie członków PTPS, nt.: „Sporne kwestie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym w Polsce”; „Nowa treść i forma opinii sądowo-psychiatrycznej” Łódź 25 listopada 2017
 193. Pobocha J.: Personality behavioral traces at the crime scene, meaning in forensic psychiatry. X International Conference of Forensic Psychiatry „Behaviour – norm and pathology" 27 – 28 September 2018, Klaipeda, Lithuania.
 194. Pobocha J.: Behaviour – norm and pathology. X International Conference of Forensic Psychiatry „Behaviour – norm and pathology" 27 – 28 September 2018, Klaipeda, Lithuania.
 195. Pobocha J.: Ślad jako objaw zaburzenia lub choroby psychicznej. Kryminalistyka i kryminologia – wyzwania XXI wieku, Szczecin 8 października 2018
 196. Pobocha J.: Automatism. XV Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej. Stralsund, 19-20 października 2018
 197. Pobocha J.: Kontroverse Prinzipien der Begutachtung in der Forensischen Psychiatrie Polens. Ausgangspunkt für die Erarbeitung eines. Deutsch-Polnischen Leitfadens. XV Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej. Stralsund, 19-20 października 2018
 198. Pobocha J.: Zasady i reguły opiniowania w psychiatrii sądowej. Projekt polsko-niemiecki. V szkolenie sądowo-psychiatryczne Łódź 23 listopada 2018
 199. Pobocha J.: Opinia Zakładu Medycyny Sądowej, opinia sądowo-psychiatryczna – opis przypadku. V szkolenie sądowo-psychiatryczne Łódź 23-24 listopada 2018
 200. Pobocha J.: Testament capacity and competency on old age, methodological problems. XII Międzynarodowa Konferencja: Psychogeriatria 2018. Stan obecny, Wrocław 30 listopada - 01 grudnia 2018
 201. Pobocha J.: Przestępstwa białych kołnierzyków. VIII Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 8-9 marca 2019
 202. Pobocha J.: Psychika terrorysty. Fanatyzm czy zaburzenie. VIII Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 8-9 marca 2019
 203. Pobocha J.: Psyche zbrodniarza, czyli współczesne kryteria opiniowania poczytalności osób zaburzonych psychicznie. Metody i techniki badawcze w psychiatrii sądowej. XV Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne „Psyche zbrodniarza – psychologia śledztwa?” Zbąszyń 22-24 maja 2019
 204. Pobocha J.: 50 lat pracy biegłego 1970-2020. Podsumowanie ocen i przemyśleń. Spała 13-14 marca 2020.
 205. Pobocha J.: Niepoczytalność wywołana. Settled insanity. IX Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, Spała 23-24 października 2020
 206. Pobocha J.: Spotkanie z kryminalistyką. Psychiatria sądowa. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wydział Prawa i Administracji US Szczecin 15 stycznia 2021
 207. Pobocha J.: Historia psychiatrii sądowej na Pomorzu Zachodnim 1964-2020. 46 Zjazd Psychiatrów Polskich (formuła hybrydowa) 24-26 czerwca 2021
 208. Pobocha J.: Insanity or sanity in schizophrenia. Remote International Conference on Forensic Psychiatry: „Mental norm and pathology: where is the limit?” Vilnius Lithuania 6 October 2022